Odraz Boha v deseti zrcadlech

V kontextu článků o deseti velkých kosmických Mocnostech se nyní pokusíme probrat hlavní filozofické i praktické aspekty, které se vztahují k duchovní tradici mahávidjajógy, tradici s velmi hlubokými kořeny zabývající se deseti velkými Mocnostmi (Dasha Mahavidya). Tato cesta v podstatě reprezentuje tantrickou duchovní praxi, která vede k získání „magické“ kontroly nad jemnými silami a energiemi, které neustále oživují a podněcují jak lidské nitro (mikrokosmos) tak i vnější vesmír (makrokosmos) v jeho nespočetných aspektech, skrze důvěrné spojení s jedním nebo s více aspekty božského projevu (deseti velkými kosmickými Mocnostmi).

deset3.jpg Základ této tajné a nezasvěceným nepřístupné duchovní praxe nespočívá ve vyhýbání se životním zkouškám a nesnázím v izolaci či ústupu do opuštěných míst mimo každodenní ruch, kde se člověk snaží dosáhnout duchovní dokonalosti, naopak. Tato tradice říká, že Mahavidja Upasana (tedy oddané a zanícené zbožňování deseti velkých kosmických Mocností) by se měla praktikovat každý den, čímž je možné zvládat a následně kompletně překonat veškeré problémy, smutek nebo utrpení, které většinu lidí potkávají.

V tomto ohledu tantrická tradice (tantra shastra) odhaluje několik metod a technik odpovídajících prakticky všem možným okolnostem a různým lidským typům. Proto není nutné hledat metody nebo prostředky k duchovní transformaci mimo sféru našeho společenského života, ve které se náš život vlastně odehrává.

Stačí snažit se aktivovat co nejvíce jemných a harmonických aspektů naší vyšší podstaty a pokoušet se naplnit jakoukoliv naši pozitivní touhu skrze zušlechťování a sublimaci jemných energií, které jí dávají vzniknout. Smyslem je na jedné straně zcela vytříbený prožitek čisté radosti, která je posvěcena ohněm sublimace, na druhé straně nekonečná duchovní blaženost a osvobození, která přesahuje všechny aspekty Stvoření. Jelikož tato tantrická duchovní praxe poskytuje překvapující možnosti duchovního naplnění všem bytostem, které si vroucně přejí dosáhnout osvobození, není určena pouze pro zasvěcence.

Tantra není čarodějnictví

Tantrické texty nicméně často překypují různými mystickými formulemi, metaforami a alegoriemi, což je často nepřekonatelná bariéra pro ty, kteří nejsou zasvěceni do vnitřních tajů této duchovní praxe. To vysvětluje špatné porozumění a chybné výklady mnoha prestižních vědců i orientalistů. Tyto omyly jsou způsobeny hlavně neporozuměním velmi okultnímu jazyku, což ovlivňuje popis procesu a stádií duchovního tréninku, který je zmiňován v mnoha tantrických dílech a textech, kde se často také vyskytuje téma deseti velkých kosmických Mocností.

Stěžejní mylná koncepce tantrického systému, která dokazuje neuvěřitelnou ignoranci na straně takto smýšlejících, je koncepce, která vnímá tantru jako řadu „hrůzostrašných praktik“, které zahrnují obětní rituály, sexuálních orgie atd. Ve skutečnosti může být tantrické duchovní učení poměrně smysluplně vyjádřeno jako transcendování strastí světa jevů, čímž je vlastně hlubokým neduálním (advaita) filozoficko-náboženským systémem. Proto nemá autentická tantrická duchovnost co do činění s čarodějnictvím nebo kouzly praktikovanými určitými sektami nebo skupinami, jejichž vychýlené až morbidní praktiky byly nespravedlivě zaměněny s hlubokými duchovními doktrínami tantry.

Všechny vedou k Bohu

Cílem duchovního úspěchu skrze tantrickou sádhanu je stav úplné jednoty se skutečností Boha Otce, jehož podoba je Sat – Čit - Ánanda (čistá existence - čisté vědomí - čisté blaho). V tantrické tradici je tato božská skutečnost nazývána Čit a z určitého pohledu vyjadřuje nekonečnou sílu Božského Vědomí, vyjádřeného v projevu jako deset velkých kosmických Mocností. Na transcendentální úrovni je Čit (neboli absolutní Božské Vědomí) jakoby „tvrdým a pevným monolitem, nekonečným co do velikosti“.

deset2.jpg

Nicméně tento základní charakter je dále v kontextu Stvoření členěn podle jeho aspektů a konkrétních příslušných atributů jeho projevu, jako je např. mája (síla iluze „překrývající“ skutečnou realitu všech věcí v projevu). Nejvyšší skutečnost (Sat – Čit - Ánanda), která je nad všemi koncepty či chápáním, se vlastně takto skrze aspekt dynamičnosti Božského vědomí promítá do Stvoření v konečné a určité podobě jakožto síla či mocnost.

Z tohoto pohledu nepředstavují velké kosmické mocnosti či síly nic jiného než „odrazy“ onoho Čit, božské myšlenky nebo záměry formující Stvoření, které mají univerzální podstatu. Jelikož je o nich uvažováno jako o ženských božských entitách, jejichž vědomí je velmi blízko vědomí Boha Otce, jsou jakýmisi elementárními „správci“ božského Stvoření. Z toho důvodu je jejich povaha spíše subjektivní než objektivní (tedy vnímání jejich vlivu a projevu je rozeznáno nejlépe na jemné úrovni vědomí). 

Hinduistický panteon čítá množství vyobrazení těchto velkých ženských bohyní, které symbolicky ilustrují každou z jejich hlavních vlastností a charakteristik v projevu makrokosmu. V tantrické duchovní praxi představuji tyto fyzické aspekty často důležitý počáteční bod na cestě k postupnému vývoji vědomí jednotlivce. Kromě jejich mnohých ikonografických zobrazení a grafických symbolů (jantra, mandala) dává tantrická tradice také zvláštní důraz na uctívání deseti velkých kosmických Mocností a tajnou techniku známou jako „Pět M“ (5 Makara). Písmeno M je tu písmenem sanskrtské terminologie, kterými začíná pět produktů (patero základních věcí) symbolizujících základní přírodní prvky - patero tattev.

Hluboký duchovní smysl této techniky spočívá v postupném vstupu vědomí vzývajícího tantrika do transcendentního stavu příslušnému uctívané velké kosmické Mocnosti, skrze sublimaci a úplnou rezonanci s archetypálními aspekty těchto elementů. Tak je možné nakonec díky frenetickému duchovnímu podnětu dosáhnout skrze všudypřítomnou milost Boha Otce (v Tantře chápaného jako Paramašiva) transcendentní svrchované Prázdnoty, která je původem a podstatou jakékoliv projevené boží energie. Princip, který je zde uplatňován, je princip postupného vývoje vědomí od nižších projevených úrovní až k jemným a komplexním zážitkům božské transcendence, aniž by došlo k zanedbávání jakéhokoliv aspektu denního života na cestě k těmto stavům.

Tajemství dokonalosti tkví v tobě

Tento druh duchovní praxe a zkušenosti založené na uctívání deseti velkých kosmických Mocností mají jednotnou holistickou podstatu, kde jsou části celku (tedy různé prvky a specifické postupy a stavy vědomí, které je určují) harmonicky propojeny tak, aby vytvářely obraz Celku.

Tento aspekt je obzvláště patrný při probuzení a vzestupu nekonečné kosmické síly, která je známá jako kundaliní šakti. Kundaliní může zůstávat latentní (neaktivovaná) na úrovni múladháračakry, nebo může dojít k její aktivaci v jemné struktuře naší bytosti, kdy pročišťuje, dynamizuje a povznáší všechny úrovně našeho vědomí odpovídající jednotlivým čakrám až k sahasráračakře nad vrcholkem naší hlavy. Toho lze dosáhnout např. duchovní praxí uctíváním některé z velkých kosmických mocností, které je plné aspirace a víry.

deset5.jpg

Polarizace aktivované kundaliní má uvnitř lidské bytosti opačný aspekt: Když kundaliní „spí“ na úrovni Múladháračakry (u kořene páteře), člověk je určitým způsobem „probuzený“ do vnějšího světa, který je iluzorní a pomíjivý ve srovnání s transcendentální vyšší skutečností. Naopak, když však dojde k probuzení kundaliní a ta se stane dynamickou, stoupající silou, sjednocující nakonec mikrokosmos člověka na úrovni sahasráračakry s vyšším vědomím Šivy (které zde má statickou povahu), jogín pro vnější svět „zemře“. Zároveň se však stane neuvěřitelně bdělým a probuzeným ve vztahu k Božské skutečnosti, se kterou se zcela ztotožní.

Každá z deseti velkých kosmických Mocností (Kálí, Tara, Tripura Sundari, Bhuvaneshwari, Tripura Bhairavi, Chinnamasta, Dhumavati, Bagalamuki, Matangi a Kamalatmika) má svou specifickou sádhanu, ta však vždy zahrnuje propojení tří základních principů: 1. uctívání charakteristiky (obrazu) Bohyně (tedy mocnosti, která byla k uctívání vybrána), 2. koncentrace na její jantru (geometrický obrazec odpovídající vlivu jemných energií patřičné velké kosmické Mocnosti), 3. mentální vyzařování (laja nebo džapajóga) odpovídající mantry příslušné dané velké kosmické mocnosti.

Uctívání velkých kosmických Mocností (Mahavidja Upasana) by nemělo být zaměňováno s jiným systémem ženských bohyní nazývaným Matruka. Velkých kosmických mocností je 10, zatímco Matruk je 7 nebo 8 (skutečný počet se odvíjí od tradičního kultu nebo regionální oblasti): Mahesvari, Vaishnavi, Brahmani, Kaumari, Indrani, Narasimhi a Varahi. Velké kosmické mocnosti představují gigantické sféry vědomí, zatímco Matruky reprezentují ženské schopnosti nejdůležitějších bohů Hindského panteonu (v orientální duchovní tradici jsou nazývány jejich manželkami).

Tím jsme si představili základy tantrických konceptů a konkrétních duchovních praktik deseti velkých kosmických mocností. V dalších článcích k mahávidjajóze stručně představíme hlavní charakteristiku a vliv každé z těchto velkých bohyní tantrické tradice.

NAHORU