Stručný přehled Deseti kosmických mocností

KÁLÍ

Velká kosmická mocnost Kálí představuje ve věčnosti princip duchovního vývoje. Její kosmické činy jsou zamýšleny jako podpora dosažení stavu blaženosti, vyplývajícího z postupného odhalování všech božských možností v časové posloupnosti. Je nejvyšší tajuplnou mocností času, která současně pomáhá upřímným a oddaným hledajícím čas transcendovat.

Božské rozlišování, správný čin, který překoná jakoukoliv překážku a inspirující dovednost jsou specifické aspekty této velké kosmické mocnosti. Je potenciální energií kreativní sexuální síly a také ohromující silou transformace, která se zcela projevuje skrze lásku a bouřlivé milování. V mikrokosmu lidské bytosti je vyjádřena ohromující energií Kundalini Šakti v pohybu.

Velká kosmická mocnost Kálí je spontánně uctívána všemi, kdož jsou odvážní, kdož šlechetně riskují plni zapáleného entusiasmu, neohroženými bojovnými hrdiny (Vira). Cesta Viry - Virachara je k získání velkolepé přízně Kálí ceněna nejvíce.

 

 

TARA

Velká kosmická mocnost Tara bývá také nazývána "Nejvyšší nekonečnou silou spásy". Jejím úkolem je mimo jiné napomáhat v činnosti bodhisatvům. Vychází z božského soucitu, milosrdenství, z nejvyššího Absolutna či nekonečného božského pochopení. V buddhistické tradici je Tara "vedoucí hvězdou", ženským protipólem Avalokitéšvary, božské bytosti jenž obrací pozornost k Zemi a směřuje oddané aspiranty k duchovnímu osvobození.

Tara je obrovským působištěm síly božské laskavosti a soucitu.

 

 

TRIPURA SUNDARI

Velká kosmická mocnost Tripura Sundari představuje odhalení božské dobroty, laskavosti, krásy, pravdy a harmonie.

Když se štěstí projevuje a zrcadlí tak úplně a harmonicky, jak jen to je v určité formě možné, jeho vyjádřením je čistá krása. To je velká kosmická mocnost Tripura Sundari.

Každá forma vyjadřování opravdové duchovnosti je nutná, přejeme-li si pochopit a přibližovat se blíže a blíže k Átmánu, ke konečné esenci každé formy. Tripura Sundari představuje i nejvyšší a prvotní Přání, dokonalou a nekonečnou božskou Lásku, jenž oživuje vše stvořené, je přetékajícím, absolutním, bytostným štěstím.

 

BHUVANESHWARI

Velká kosmická mocnost Bhuvaneshwari představuje pro lidské bytosti nevyslovitelným způsobem přímou zkušenost s pojetím prostoru. Je vládkyní všech světů a všech sfér.

Bhuvaneshwari je obrovskou sférou moci která světy tvoří, prostupuje, udržuje a vyživuje. Je neuchopitelné, všudypřítomné jsoucno, vlákno a současně mystická pavučina celé tkaniny Stvoření. Poskytuje přístup k vyšším nadpřirozeným paralelním světům a takto nám dává plně zakusit pravdu o iluzi Mája.

 

 

TRIPURA BHAIRAVI

Velká kosmická mocnost Tripura Bhairavi je obrovskou sférou síly energie tapasu (úsilí) a sebeobětování. Rezonance s touto kosmickou silou zesiluje v lidské bytosti nadšení a vroucí aspiraci k Bohu. Je silou tapasu, vnitřního ohně, umožňující zničení negativní karmy a je energií aspirace, která nám neustále pomáhá překonávat sama sebe.

 

CHINNAMASTA

Velká kosmická mocnost Chinnamasta je obrovskou sférou síly energie statečnosti, neohroženosti, odvahy, smělosti a hrdinství. Chinnamasta nám může pomoci v mžiku překonat určité trýznivé a negativní rezonance, jako je strach, zbabělost či zděšení a tak se stáváme schopni zaujímat hrdinský postoj, proměňující tyto mučící a nízké aspekty, postoj božské oddanosti. Podstatou velké kosmické síly Chinnamasta je nekonečná odvaha.

 

 

DHUMAVATI

Velká kosmická síla Dhumavati se v nitru lidského mikrokosmu projevuje především ve formě nepopsatelného a blaženého vakua. Jemná energie odpovídající této velké kosmické mocnosti umožňuje zřeknutí se a proměnu všeho zla, utrpení, neznalosti a nevědomosti. Díky tomu je Dhumavati velmi efektivní pomocí lidské bytosti. Upřímní aspiranti s její pomocí rychle překonají své nižší vrozené tendence, neschopnost, frustraci, vnitřní prázdnotu, nudu, utrpení, pesimismus, netečnost či zmatenost a transformují tyto rysy do kladných charakterových vlastností.

Skrze hlubokou a obsáhlou komunikaci se vznešenou energií božskosti a blaženého prázdna mohou být všechny nižší aspekty spojené se stavy pasivní prázdnoty sublimovány, či dokonce vyhlazeny.

 

BAGALAMUKI

Velká kosmická mocnost Bagalamuki je sférou síly odpovídající energii zastavení - pauzy. Skrze její milost prožíváme nepřetržitě blažené tvořivé prázdno a zažíváme vhledy do stavu Samádhi. Tato velká kosmická síla nám pomáhá spontánně realizovat stav jógy - splynutí. Bagalamukhi pomáhá zbavovat se všech mentálních fluktuací a dokončit naše spojení s Bohem.

Dále Bagalamuki nabízí aspirantům dar výřečnosti a sílu okouzlení.

 

 

MATANGI

Velká kosmická síla Matangi se pojí v hmotném světě s řádem a organizovaností. Je nepopsatelnou a tajemnou manifestací synchronicity. Matangi pomáhá upřímným hledajícím uvědomit si jejich duchovní poslání.

 

 

KAMALATMIKA

Velká kosmická mocnost jenž vyjadřuje v projevu dokončení a završení Nejvyššího v aktu tvoření. Představuje blažené vědomí v projeveném, duchovní průzračnost, krásu a blaho vyjádřené ve všem stvoření.

Její síla je tou, jenž odstraňuje všechny druhy nouze, nouze ve fyzickém světě, stejně tak jako nouze ve světě duchovním. Kamalatmika je ta, jenž se zdá být nejvíce okouzlující ze všech Velkých ženských mocností, zároveň je však tou, která se od nás nejrychleji odvrátí, jakmile na ni zapomeneme.

S úžasnou velkorysostí rozdává tato mocnost svým následovatelům různé dary, jak dar bohatství, radosti, dostatku, štěstí, hojnosti, euforie, extáze. Korunuje celé Stvoření jenž se chýlí ke konci, završuje božskou extázi.

NAHORU