Úvod do používání janter

tripura-sundari.jpgCo je to jantra?

Jantra znamená doslova "podpora" anebo "pomůcka". Je to geometrický tvar, který se používá jako velmi účinný nástroj kontemplace, koncentrace a meditace. Jantry mají duchovní význam, který se týká vyšších úrovní vědomí.

Jantra skýtá ohniskový bod, jenž je oknem do absolutna. Když se mysl koncentruje na jednoduchý, prostý objekt (v tomto případě na jantru), neustálé mentální švitoření, které se odehrává v naší mysli, ustává. Případně, když mysl dokáže zůstat prázdná a tichá již bez pomoci, je možné objekt soustředění odložit. V nejpokročilejších fázích je možné skrze geometrickou vizualizaci jantry dosáhnout spojení s Bohem.

Jantra je jako mikrokosmický obraz Makrokosmu. Je ohniskovým bodem, vnější i vnitřní branou. Jantry jsou často zaměřeny na určitá božstva a podobně, takže skrze ladění se na ně je možné zakoušet jejich vliv, případně energii různých (kreativních) silových center ve vesmíru.

Jantry jsou obvykle koncipovány tak, že směřují oko pozorovatele do svého středu a velmi často jsou symetrické. Mohou být nakresleny na papíře, dřevě, kovu či na zemi anebo mohou být trojrozměrné.

Nejuctívanější jantrou v Indii je Sri jantra, jantra velké kosmické mocnosti Tripura Sundari. Představuje symbol celého kosmu, jenž slouží jako upomínka na neoddělitelnost subjektu od objektu pro aspiranta.

Jak fungují jantry?

Podstatu manipulace s jantrami tvoří to, co bychom mohli nazvat "tvarovou energií" či "formou energie", představa, že každý tvar vysílá přesně danou frekvenci a energetický vzorec. Ukázkami prastaré víry v tuto energii tvaru mohou být jantry a mandaly používané ve východní filozofii, Davidova hvězda, pěticípá hvězda (pentagon), křesťanský kříž, pyramidy a podobně. Různé "síly" jsou vepsány do různých tvarů. Některé nesou negativní či škodlivou energii, jiné dobrou či pozitivní, avšak v jantra józe se používají pouze ty prospěšné a harmonické.

Když se člověk koncentruje na jantru, jeho mysl je automaticky "vyladěna" tak, aby rezonovala se specifickou formou energie příslušné jantry. Proces rezonance je pak udržován a zesilován. Jantra slouží pouze jako vstupní bod, mechanismus "naladění". Subtilní energie tudíž nepřichází ze samotné jantry, ale z Makrokosmu.

V podstatě jsou jantry skryté klíče pro ustanovení rezonance s blahodárnými energiemi Makrokosmu. Velmi často nám můžou jantry pomoci přiblížit se velmi vysokým energiím a bytostem, čímž se stávají neocenitelnou pomocí na duchovní cestě.

tara.jpgNeznalost janter na Západě

V současnosti je toho o janter v západní světě známo příliš málo. Mnoho lidí je pokládá jen za pěkné obrázky a někteří umělci uvádějí, že namalovali "jantru" ze své vlastní představivosti. Taková představa je velmi vzdálená opravdovému významu a použití janter. Především, jantry nemohou být jen tak vymyšleny představivostí. Každá určitá nálada a emoce je spojena s nějakou formou energie a tvarem. To jednoznačně určuje formu jantry, která takovému rozpoložení přísluší. Tradiční jantry byly zjeveny odhalením skrze jasnozřivost, nikoliv vymyšleny. Aby mohl někdo světu odhalit novou jantru, musel by být opravdovým mistrem, tantrickým guru.

Zkuste prohledat internet či knihovny, avšak naleznete jenom velmi málo shodného poznání o jantrách. Někteří lidé je zobrazují vzhůru nohama, čímž obnažují svoji nevědomost. Není možné umístit jantru libovolným způsobem jak se zamane. Každý ví že když otočíme kříž vzhůru nohama, už se nejedná o prospěšný symbol. Jantra, která je otočena, není již tou samou jantrou.

Rozbor jantry

Moc jantry indukovat rezonanci je založena na specifické formě jejího vzhledu. Její obrazec může být složen z jednoho nebo více geometrických tvarů, které jsou zkombinovány do přesného tvaru, jenž v základě reprezentuje a transfiguruje na fyzické úrovni subtilní sféru příslušné síly či božstva. Z toho pohledu můžeme říci, že jantra plní obdobnou funkci jako mantra (posvátné slovo). Určitá energie v rámci Mikrokosmu praktikujícího se skrze rezonanci na stejné vlnové délce dostává do vibrace s odpovídající nekonečnou energií, existující v rámci Makrokosmu, energií, jenž je na fyzické úrovni reprezentována právě danou jantrou. Princip rezonance s nějakým božstvem, kosmickou mocností, aspektem, fenoménem či energií je aplikovatelný univerzálně – díky dokonalé shodě existující mezi lidskou bytostí (vnímanou jako skutečný Mikrokosmos) a Stvořením (vnímaným jako veškerenstvo, Makrokosmos).

yantra-rama.jpgObrys jantry

Každá jantra je oddělena od svého okolí čarou nebo skupinou čar, které formují její obrys. Tyto okrajové linie mají udržovat a podporovat magické síly vetkané do vnitřní struktury jantry a bránit jejich úniku. Také mají posilovat její magickou a subtilní sílu.

Jádro jantry je tvořeno jedním nebo několika geometrickými tvary: tečky, čáry, trojúhelníky, čtverce, kruhy a lotosy představují různými způsoby jemné energie.

yantra-bindu.jpgTečka (Bindu)

Tečka například značí soustředěnou energii a její intenzivní koncentraci. Může být vnímána jako úložiště energie, které může nazpět vysílat energii pod jinými formami. Tečka je většinou obklopena jinými plochami, může to být trojúhelník, šestiúhelník, kruh, apod. Tyto tvary záleží na charakteristice aspektu, který jantra představuje. V tantrické ikonografii se tečka nazývá Bindu a toto Bindu je symbolicky považováno za samotného Šivu, zdroj všeho stvořeného.

yantra-triunghi.jpgTrojúhelník (Trikona)

Trojúhelník je symbolem Šakti, ženské energie či aspektu Tvoření. Trojúhelník se špičkou dolů představuje joni, ženský pohlavní orgán, a symbol nejvyššího zdroje Univerza, když trojúhelník míří nahoru značí intenzivní duchovní aspiraci, sublimaci směrem do nejsubtilnějších světů a element ohně (Agni). Oheň je vždy orientován vzhůru, odtud jeho spodobnění s trojúhelníkem vzhůru - Šiva Kona. Oproti tomu trojúhelník dolů značí element vody, která má vždy tendenci stéci a zaplnit nejnižší možná místa. Tento trojúhelník je znám jako Šakti Kona.

Spojení dvou geometrických forem reprezentuje síly, které jsou ještě více intenzivní než ty, jenž jsou generovány jednoduchými formami. Takové prostoupení naznačuje vysokou úroveň dynamické interakce příslušných energií. Prázdné plochy vytvořené takovými kombinacemi jsou popisovány jako velmi účinná funkční pole sil, které vyzařují ze středu jantry. To je důvod proč často narazíme v těchto plochám na zobrazování manter. Jantra a mantra jsou doplňujícími se aspekty Šivy a jejich společné použití je účinnější, než samostatné.

yantra-hexagon.jpgŠesticípá hvězda (Shatkona)

Typická kombinace jenž se často vyskytuje v grafické struktuře janter je spojení dvou trojúhelníků, z nichž jeden míří dolů a jeden vzhůru a společně tvoří hvězdu se šesti cípy (Shatkona), také známá jako Davidova hvězda. Tento tvar symbolicky představuje spojení Puruši a Prakriti, nebo Šiva a Šakti, bez něhož by neexistovalo nic stvořeného.

Kruh (Čakra)

Dalším často užívaném jednoduchým tvarem je kruh, reprezentuje oběh, pohyb jenž je úzce vázán ke tvaru spirály, což je základní během makrokosmické evoluce. Zároveň kruh představuje dokonalost a blaženou kreativní prázdnotu. V rámci pěti základních tvarů reprezentuje vzduch.

Čtverec (Bhupura)

Vnější hranice jantry má obvykle tvar čtverce, který symbolicky představuje element země.

Každá jantra začíná od svého středu, jenž je často označen centrálním bindu a končí vnějším čtvercovým ohraničením. To představuje způsob univerzální evoluce, jenž vychází ze subtilního a končí v hrubém, vychází z éteru a končí se zemí.

Přestože většina janter je složena z těchto základních geometrických tvarů, někdy narazíme na jiné prvky jako jsou šipky, trojzubce, meče či hroty, jejichž smyslem je představovat vektory a směry působení energií v jantře.

yantra-lotus.jpgLotos (Padma)

Symbol lotosu (nebo jeho okvětní lístek) je jak symbolem čistoty tak i symbolem mnohotvárnosti, každý lístek představuje odlišný aspekt. Zahrnutí lotosu v jantře značí svobodu od násobné interference s okolím (čistota) a vyjadřuje absolutní sílu nejvyššího Vědomí.

Shrňme si, že jantra je velmi komplexní duchovní pomůckou v tantrické praxi (Sadhana). Může zklidnit a zkoncentrovat činnost mysli a díky pozitivní autosugesci má prospěšný dopad na zdraví a psychickou pohodu člověka.

Jantra samotná však nepředstavuje nic. Pouze když je probuzena mentální koncentrací a meditací, nastane proces rezonance a blahodárné makrokosmické energie se takto manifestují v mikrokosmu praktikanta.

chinnamasta.jpgJak používat jantry

Jak jsme naznačili výše, tajným klíčem k používání janter během meditace je rezonance. Proces rezonance je nastolen díky mentálnímu soustředění na obraz jantry. Tak dlouho jak zůstane naše mysl naladěna na specifické rozpoložení, jenž s jantrou souvisí, tak dlouho do nás bude energie proudit. Jakmile je rezonance zastavena, proud energie ustane.

Pokyny pro meditaci s jantrou:

  • Pověste jantru na stěnu, jenž je na jih nebo na východ, umístěte ji tak, aby střed jantry byl v úrovni vašich očí.
  • Pohodlně se usaďte do vaší oblíbené ásany, anebo jestli chcete můžete sedět na židli, přičemž udržujete svoji páteř rovně.
  • Nadechujte se nosem a vydechujte ústy, avšak nevyvíjejte v tomto žádné úsilí, dýchejte běžným způsobem.
  • Dívejte se do středu jantry, snažte se co nejméně mrkat očima, nesnažte se vnímat jednotlivé detaily jantry, prostě udržuje svůj pohled do jejího středu a vnímejte celou jantru zaráz.
  • Cvičení by mělo trvat alespoň 15-30 minut denně, zkušenost bude nepopsatelná.
  • Po čase, až uplyne alespoň 7 dní cvičení, bude schopni se naladit na specifickou energii dokonce bez jantry (nejdříve můžete zkoušet vybavovat si jantru v duchu se zavřenýma očima, anebo ji evokovat zatímco se díváte do prázdna či na imaginativní bod).
  • Nezapomeňte před cvičením provést věnování plodů své činnosti Bohu Otci (karma jóga), nesnažte se zaměřovat se na účinky meditace s jantrou, prostě se jí nechte pozvolna vést k subtilním energiím z Makrokosmu.
  • Během provádění této techniky se doporučuje udržovat v sobě stav aspirace a silné touhy po prožití blažených stavů vědomí.
  • Ve vyšších fázích cvičení jantra zcela absorbuje celou praktikantovu pozornost a on již není schopen rozlišit, jestli je jantra v něm či on je v jantře, to je stav neduality.
NAHORU