Desatero moudrostí Boha Otce

Hrozivá síla času, nekonečný soucit, oslňující krása, všezahrnující vize, naprostá odvaha, síla oběti, fascinující jasnost, vznešená prázdnota, dokonalá hra a nádhera celku: to jsou kosmická zpodobnění nejvyšší ženské energie, deset zrcadel, jež odrážejí Tvůrce. Pohlédni na sebe v jednom z nich, neboť každé tě může dovést k nejvyšší Skutečnosti.

V tantrickém systému, tak jako v mnoha jiných autentických duchovních tradicích, jsou ženské aspekty Božského reprezentovány poznáním a moudrostí (VIDJA). Proto jsou například Védy (nejstarší posvátné hinduistické texty) nazývány rovněž (ženskou) Moudrostí. Z obecného hlediska lze říci, že na moudrost či poznání je zde pohlíženo jako na Nejvyšší Bohyni, Šakti, tedy jako na ženský protějšek Šivy (ryzího Vědomí).

mahashakti9.jpg Uctívání nejvyšší Bohyně by nemělo zahrnovat pouze vnější rituály, ale především hlubokou odevzdanost a skutečnou vnitřní transfiguraci, jichž je dosahováno v meditaci. Vzývání v tomto případě nezahrnuje nutně obdivování různých podob a vlastností uctívané Bohyně (ačkoliv kontemplace může být provázena mentálním obrazem příslušného božstva), ale meditaci, která velmi silně transcenduje hranice, jež definují jméno, formu či osobnost Bohyně a která kontempluje neosobní absolutní Skutečnost.

Esoterický aspekt nejvyšší Bohyně symbolizuje to, co zůstává okultní, tajné a subtilní, to, co musíme hledat a odhalovat. Ve svém aspektu, coby Logos, reprezentuje Šakti jak duchovní nauku, jež je nabízena těm, kdo ji chtějí přijmout, tak i její hluboké pochopení. Z tohoto pohledu je Šakti vnitřní silou duchovního průvodce. Ukazuje nám způsob, kterak překročit sféru obvyklého poznání a dualitu času i prostoru, aby nás uvedla do odvěkých mystérií věčnosti a nekonečna.

Šakti, jakožto nejvyšší síla poznání, nás vede, inspiruje a také nám odhaluje (pokud naše duchovní úroveň dosáhla potřebné zralosti) nejhlubší tajemství Stvoření. Nicméně nepředstavuje pouze poznání, ale je zároveň nekonečnou božskou Energií a nekonečnou Blažeností božského Vědomí. Proto ji nejsnadněji rozpoznáváme ve všem, co je ve Stvoření estetického a krásného.

Ta, která nese poselství života

Často slýcháváme, že duchovní poznání je jako „lůno, z něhož se rodíme do světa pravdy a věčné radosti“. To je ve skutečnosti esoterický význam syntagmatu „podruhé se narodit“, který provází zasvěceného žáka. Ryzí duchovní poznání je Božská Matka (Mahašakti) sama, ze které  se „znovu rodíme“ jako hluboce transformované a božské bytosti. Míra, s níž úspěšně souzníme s božskou Matkou, vskutku reprezentuje úroveň naší současné vlastní vnitřní transformace.

Protože Nejvyšší Šakti je navěky v nerozlučitelném spojení se Šivou (Božským Vědomím), znamená to, že Bohyně je zároveň i ryzím vědomím, jež nás obdarovává milostí intuitivně rozeznat božskou esenciální jednotu (Nejvyšší Já Átman) v každé stvořené bytosti. Božské transcendentní poznání, které Šakti poskytuje, plně transcenduje rozum a jeho dualistické projevy, a odhaluje nám zdroj všeho projeveného.

V tantrickém hinduistickém panteonu představují početná božstva různé aspekty božského vědomí, jež existuje na všech úrovních makrokosmu (Stvoření). Vlastnosti a síly každého z nich pokrývají široké spektrum více či méně esoterických významů, od těch s určitou konkrétní podobou, až po ty bez formy, od konkrétních aspektů, až po aspekty abstraktní, od lidských charakteristik, až po charakteristiky nelidské, od hrozivých významů po významy jevící se jako blahodárné atd. Tato božstva existují a projevují se na každé úrovni makrokosmu (a proto rovněž i v mikrokosmu člověka) jako množství principů, energií a sil, které přispívají k chodu všeho projeveného.

Božská Matka, jež představuje Stvoření na všech jeho úrovních, v sobě rovněž obsahuje nekonečnou různorodost, která je bytostně vyjádřena především skrze deset velkých kosmických Mocností. Každá z nich má přitom pevně stanovené vlastnosti. Vedle dalších svých významů je deset velkých kosmických Sil v prvé řadě deseti velkými Moudrostmi Boha Otce. Jejich hlavní úlohou je odhalovat skrytou pravdu za závojem nevědomosti a zdáním, za závojem, který se u lidí projevuje především specifickým fungováním mysli. Deset velkých kosmických Mocností v podstatě podtrhují nejhlubší pravdy o povaze Stvoření, které přesahují naše lpění na vnějších podobách věcí.

mahashakti1.jpg Jejich poselství a varování pro nás mohou být někdy inspirující a někdy zároveň i děsivé, neboť deset velkých kosmických Mocností představují samotný život, který zahrnuje dualitu existence, jako: příjemné – nepříjemné apod. Avšak bez ohledu na tyto okolnosti jsou pro ty, kdo se touží pozvednout nad svůj nevědomý stav, tato poselství vždy blahodárná a poučná. Podoba, kterou volí, aby se zjevily svému vytrvalému uchazeči, je často hrozivá, což může zmást ty, kdo dosud nejsou dostatečně připraveni. Podobná forma však často představuje vynikající cestu, jak paralyzovat náš nižší rozum, aby uvolnil prostor spontánnímu intuitivnímu a nekonečně vyššímu intelektu.

Prodlévám v jednotě s nejvyšší Šakti

Podoby, jimiž se deset velkých kosmických Mocností projevuje, jsou většinou mnohoznačné, protikladné a dokonce i paradoxní. Význam těchto projevů spočívá v tom, že uvádí rozum adepta do takové míry stavu úžasu, že se myšlenkový proces zcela neutralizuje, či jinými slovy, způsobí, že zdroj našich omezení a nevědomosti tímto způsobem vyhasne.

Život je sám o sobě hluboce tajuplný a udivující. A většina zásad, kterými se během něj řídíme, je povrchních a nenabízí žádné skutečné odpovědi na základní otázky našeho osudu: existuje v nás něco, co překročí smrt? Vědomosti, které si osvojujeme ve škole, v práci, ve společnosti a v soukromém životě obsáhnou vždy pouze malou část povrchu existence, což většině lidí nedovolí, aby v sobě alespoň intuitivně vytušili přítomnost základní božské podstaty.

Aby nám byl otevřen přístup k vyššímu poznání tajemství Stvoření a k hlubinám našeho bytí, je nutné, abychom se oprostili od naší nižší mysli, což však neznamená, že bychom ji měli přestat používat, ale že si budeme jasně uvědomovat její omezení. Z toho důvodu se říká, že deset podob božské moudrosti Maha Šakti (Velké Šakti, věčného ženského principu), tedy deset velkých kosmických Sil, jsou integrální a základní částí nejvyšší duchovní vědy.

Tato duchovní věda představuje pravé umění moudrosti a současně božskou transcendenci. Není možné k ní přistupovat mechanicky, neboť předpokládá vysoce tvořivou účast. Na konci se musíme sami skutečně stát touto božskou transcendentní skutečností a zakusit v sobě veškeré její projevy. Jinými slovy s Nejvyšší Bohyní splyneme v jednotě, neboť jí dovolíme, aby skrze nás božským a moudrým způsobem plně projevovala svou obrovskou moc a energii.

Její krása je oslňující

Každá z deseti podob Božské Matky, každá z velkých kosmických Mocností, představuje specifickou cestu směrem k nejvyššímu duchovnímu uskutečnění, což je nejvyšší poznání, které transcenduje čas i naše falešné já (ego). Každá velká kosmická Mocnost zahrnuje současně velký počet pro ni specifických vedlejších aspektů. Může se nám proto stát, nezůstáváme-li co nejpevněji trvale zaměřeni na božský cíl našeho duchovního hledání, že snadno „uvízneme“ v síti některé z nich.

Jelikož deset velkých kosmických Mocností představují gigantické kosmické síly, které se v každém jednotlivém okamžiku účastní na různých úrovních všech procesů tvoření, udržování a ničení makrokosmu, lze je vzývat také pro dosažení dobrého zdraví, blahobytu, slávy či jiných nižších pomíjivých životních cílů. Pokud uctívání provádíme se sobeckým úmyslem, jejich pomoc se mnohonásobně zmenšuje. Musíme tu porozumět skutečnosti, že tyto gigantické makrokosmické síly nemůžeme nikdy sami ovládnout, že můžeme pouze těžit z milosti, kterou nám udělují, pokud je náš obdiv upřímný a hluboký. Můžeme si uvědomovat proudy jejich síly a energie, stejně jako můžeme vnímat tajemné kosmické rytmy, které manifestují, avšak nikdy nebudeme schopni ovlivnit proudy těchto kolosálních energií, jimiž je deset velkých kosmických Mocností.

mahashakti7.jpg Jako celek společně reprezentují úplnou duchovní nauku, některé z nich jsou však v různých částech Indie uctívány specifickým způsobem jako projev samotné Maha Šakti. Přesněji řečeno je možné všech deset velkých kosmických Mocností z určité perspektivy chápat jako rozličné aspekty Kálí, která je první z tohoto panteonu kosmických Mocností. Proto bývají občas zobrazeny obklopujíce Kálí kolem dokola.

Deset velkých kosmických Mocností se dělí do dvou hlavních skupin: ty, jež se běžně projevují v blahodárné podobě, a ty, které se projevují většinou v hrozivé podobě. Kategorie „hrozivých“ kosmických Mocností se nazývá KALI-KULA (neboli „rodina Kálí“) a patří k ní Kálí, Tripura Bhairavi, Chinnamasta, Bagalamukhi a Dhumavati.

Kategorie „blahodárných“ velkých kosmických Mocností se nazývá ŠRI-KULA (neboli „rodina Tripury Sundari - Šri“) a tvoří ji Tripura Sundari, Bhuvaneshwari, Matangi a Kamalatmika. Velká Kosmická Mocnost Tara se nachází do jisté míry mezi oběma velkými rodinami, neboť její tmavomodrá podoba (Nila) ji představuje v jejím hrozivém aspektu (Ugra Tara) zatímco její zářivě bílá podoba představuje její přívětivý a laskavý aspekt.

Ikonografické a sochařské zobrazení velkých kosmických Mocností v jejich blahodárné či hrozivé podobě má svůj původ ve védských spisech (podle některých slavných orientalistů), kde jsou bohyně popsány, jak co se týká jejich oslňující krásy a ozdob, které nosily na těle (blahodárný aspekt), tak i z hlediska zbraní, které držely v rukou a které neváhaly použít, pokud to situace vyžadovala (strach vzbuzující aspekt pro adepty s chybným duchovním směřováním).

Přívrženci „pravoruké“ tantrické stezky běžně uctívají blahodárné podoby deseti velkých kosmických Mocností, zatímco přívrženci „levoruké“ tantry uctívají především hrozivé podoby těchto Velkých Bohyní. Přesto je třeba zmínit, že toto rozdělení je velmi obecné. Obě formy projevu deseti velkých kosmických Mocností (blahodárná i hrozivá) jsou na cestě duchovního uskutečnění nezbytné a vzájemně se doplňují. Ty hrozivé odstraňují nevědomost, zatímco blahodárné skýtají poznání. Proto máme vědět, že ve skutečnosti není možné dosáhnout vyššího poznání, dokud nebyla odstraněna nevědomost.

Hrozivé podoby velkých kosmických Mocností jsou spojovány se symbolismem ohně, blesku či slunce, tedy se „žhavými“ a ničivými energiemi. Na druhé straně jsou blahodárné podoby Velké Bohyně, jež jsou spojovány se symboly vody a měsíce, které značí chlad a tvořivost. Oba prvky jsou nezbytné, neboť voda představuje plody duchovního uskutečňování a transformace, které dozrávají právě pomocí ohně.

Vzýváním k dokonalosti

V některých duchovních školách jsou první tři kosmické Mocnosti uctívány více než ostatní. Kálí v nich představuje moc a ničivou sílu (ŠAKTI), Tara samotnou odvěkou moudrost (PRADŽNA) a Tripura Sundari oslňující božskou krásu (SUNDARA). Kálí je rovněž vnímána ve spojení se Šivou (Ničitelem), Tara s Brahmou (Stvořitelem) a Tripura Sundari s Višnuem (Udržovatelem).

Na druhé straně je Kálí současně spojována s nejvyšším Bytím či nejvyšší Existencí (SAT), Tara s ryzím Poznáním či čistým Vědomím (ČIT) a Tripura Sundari s nekonečnou Blažeností (ÁNANDA), přičemž tato trojice (SAT-ČIT-ÁNANDA), je jak všichni víme trojitou hypostazí povahy božského Absolutna.

mahashakti8.jpg V některých hinduistických tradicích ani samotných deset velkých kosmických Mocností nevyčerpává všechny formy projevu a skutků Božské Matky, a proto v nich existuje nespočet dalších důležitých bohyní, jež jsou přívrženci různých duchovních škol intenzivně uctívány. Některé jsou začleněny mezi deset velkých kosmických Mocností, jako je tomu například v případě velké Bohyně Durgy, aspektu Tripury Bhairavi. Jiné naopak nejsou mezi deseti mocnostmi blíže zmiňovány, jako např. Párvatí (milovaná choť Šivy, velkého boha hinduistické trojjedinosti: Brahma-Višnu-Šiva).

Cesta duchovní praxe uctívání deseti velkých kosmických Mocností je jednou z nejúčinnějších metod duchovního uskutečnění, jež se ve své podstatě vztahuje na Nejvyšší Šakti, zvláště v nepřerušené linii nejvyšší úrovně duchovních nauk, založených na používání manter a některých specifických meditačních technik.

Maha Šakti, pramen Božského Logu ve stvoření, umožňuje obnovu těchto božských nauk, sejdou-li se k tomu příhodné časoprostorové podmínky, aby sdílela povznesené duchovní poznání s nevědomými lidskými bytostmi, které se ještě sklánějí před děsivými účinky času a smrti.

NAHORU