Fáze Mahávidjajógy

Tento článek je věnován těm aspirantům jógy, kteří obdrželi specifickou iniciaci do Mahávidjajógy, kterou nabízí náš kurz. Jeho účelem je uspořádat podstatné zkušenosti aspiranta na této autentické duchovní cestě.

Tradiční texty stanoví, že deset velkých kosmických mocností je deset základních aspektů projevu Boha. Tudíž, aby poznal Boha, aspirant se postupně spojí s každou z těchto deseti mocností. Je také známo, že každá z nich může dovést vytrvalého uchazeče až k absolutnímu poznání.

Fáze popsané v tomto článku jsou pouze vodítky, jelikož každá z nich může být pro jednotlivého žáka více či méně výrazná. Přesto, může po podrobné analýze tyto fáze na své cestě rozpoznat každý. Fáze následují jedna po druhé. Každá začíná jakmile předchozí skončí a končí v okamžiku, kdy začíná následující.

Fáze začátečníka: Zasvěcení

Tato fáze začíná jakmile aspirant obdrží mantru velké kosmické mocnosti a počíná duchovní praxi skrze metody vylíčené v kurzu, za účelem splynutí s danou kosmickou mocností.

Na počátku je působení velké kosmické mocnosti zesílené, jednoduše díky síle nově započatého procesu, díky energii počátku a také díky specifické energii duchovního zasvěcení, které žák právě obdržel.

Během meditací mohou myslí člověka probleskovat vize nepoznaných duchovních obzorů či různá nová odhalení. Po určitém období se aspirantovo nahlížení na univerzum stane mnohem více rozsáhlé a komplexní, výrazně se lišící od dřívější staré perspektivy.
Dále se začnou v mysli žáka spontánně objevovat velké existenciální otázky. Může se stát, že určitým specifickým a okouzlujícím způsobem v sobě začne odvozovat odpovědi na ně. Žák intuitivně objevuje tajemnou ohromující přítomnost, se kterou občas může sám sebe nakrátko zaměnit. Tato přítomnost má dobrotivou povahu a pomáhá mu integrovat duchovní rozměry, které doposud pouze tušil.

Určité aspekty života, gesta a stavy, kterých si dříve ani nebyl vědom, dostávají za krátkou dobu univerzální význam. Během tohoto období převládají u žáka nespoutané emoce duchovní aspirace, pocity velkoleposti a intenzivního, naprostého štěstí.

Často se objevuje pocit, jakoby mysl byla "ohromena" tím, co se v ní odehrává. V tomto období se zjevují nové způsoby vnímání reality, které v praktikující osobě existovaly doposud latentně.

Vnímání prostoru a času je velmi změněno.

Brány subtilních světů se otevírají a aspirant získává přístup do fascinujících, dříve nepředstavitelných oblastí.

Žák se často nachází ve stavu úžasu.

Zasvěcení je fáze přibližování se blíže k Božstvu. Velká kosmická mocnost začíná aspiranta, který má impuls, motivaci a sílu pokračovat, fascinovat. Ačkoliv se jedná o první fázi, úsilí které je zde nutné vynaložit je velmi malé v porovnání s tím, co za ně aspirant obdrží. Nicméně, žák by si tu měl udržet bdělost a připravit se na další úsek cesty. Množství práce kterou bude nutné vynaložit v dalších etapách může být zredukováno za předpokladu, že praxe v této fázi je tak důkladná, jak je to jen možné. Úsilí zde vynaložené není úměrné dosahovaným výsledkům, protože ty daleko předčí očekávání. Je však nutné, aby se žák v této fázi nezastavil, fascinován výsledky duchovní praxe, ale aby se namísto toho soustředil na proměnu, která se začíná odehrávat.

Fáze pouště: Pokračující praxe

Toto je již pokročilá fáze, aby k ní aspirant dosáhl, musí praktikovat po dlouhé období.
Je určena těm, kteří skutečně praktikují Mahávidjajógu a "neztratili niť" pár týdnů či měsíců po zasvěcení.

Velice často se stává, že jogín praktikující meditaci s nějakou velkou kosmickou silou ustává právě v okamžiku, kdy dosáhne této úrovně. Místo pokračování zde započne jinou cestu s další velkou kosmickou silou, aby se znovu mohl těšit z nezaslouženého požehnání, které fázi začátků provází. Během této druhé fáze ze totiž zdá, že milost velké kosmické síly aspiranta opustila. Vše se zdánlivě navrací do normálu, vše co bylo proměněno se vrací do původního stavu.

Momenty ve kterých žák prožívá odhalení blednou a stávají se čím dál tím více vzácnými.

Aspirant se vrací do předchozího stavu, který mu z vyšší perspektivy, které dočasně dosáhl, může připadat dokonce ještě více otupělý a podřadný, než předtím.

To je důvod, proč duchovní pojednání často přirovnávají duchovní cestu ke spirále: jak se duchovně vyvíjíme, narážíme na podobné stavy či fáze vývoje, ale na vyšší úrovni.
Duše aspiranta je zkoušena stavy jako je nedůvěra, znechucení a odrazení od cesty.

Aspirant poznává děsivé aspekty velké kosmické síly a vážně uvažuje o své odhodlanosti pokračovat dále. Zdá se mu, jakoby duchovní praxe uvízla na mrtvém bodě.

Pocity zanechání vedení velkou kosmickou silou mohou v duši žáka vytvářet napětí, jenž se může stát neúnosným. Zažívá pocit, že dosáhl na konec "vodítka". Tehdy a jen tehdy se z velké kosmické mocnosti objeví malý impuls říkající něco jako "Jsem zde, nikdy jsem tě neopustila, pouze mě nedokážeš vidět!"

Do sféry velké kosmické mocnosti se zdají zapadat různé vlivy, avšak ne vždy vypadají jako by byly žáku nápomocny. Během této fáze dochází k třídění aspirantů. Může být více či méně zřejmá, záleží na každém, ale zcela určitě se objeví. Jediný způsob jak ji překonat je pokračovat a nikdy se nevzdávat. V tomto období se objevují zřetelné a dokonce i logické důvody, proč se vzdát a začít vše znovu od začátku - v nějaký příhodnější čas. Přesto, NESMÍTE JIM VĚNOVAT POZORNOST! Právě toto období je ten nejpříhodnější čas jít dál. Jedná se o znamení, že úspěch není daleko a vzdát se by teď znamenalo pouze promarnit úsilí dosud vynaložené. Je to jako snažit se přeplavat řeku a ve třech čtvrtinách se rozhodnout plavat zpět, protože jste unaveni…

Fáze krystalizace: Vědomý vývoj

Během této fáze se poprvé aspirantovi nabízí možnost vědomě činit rozhodnutí. Žák se zde vzdaluje přístupu "dělám tento tapas abych uctíval velkou kosmickou mocnost" a přechází k postoji "uctívám velkou kosmickou mocnost skrze tento tapas".

Struktura žáka se více a více nápadně mění jak na psychicko-mentální úrovni, tak i na úrovni fyzické. Tato proměna se odvíjí od sféry síly uctívané velké kosmické mocnosti. Aspirant si může uvědomit rozdíly mezi prvními dvěma fázemi a takto si vyjevit cestu i cíl.

Stále častěji a častěji se aspirant intenzivně touží k velké kosmické mocnosti navracet, aby obdržel její milost. Občas bývá tato touha velice zesílená a žák může ve sféře síly dané kosmické mocnosti objevit hluboká odhalení.

Životní lekce a "shody okolností" se stávají více a více zřetelné, za účelem posílit rozhodnutí aspiranta spojit se s velkou kosmickou silou.

Žák si zřetelně začíná po delší dobu uvědomovat fakt, že upřednostňuje spojení s velkou kosmickou mocností skrze lásku, namísto nevědomého užívání si jejích darů.

Tajemství popisovaná v teorii k velké kosmické mocnosti se začínají zjevovat. Vše získává hlubší význam, který nebyl dříve odhalen.

Rozumová motivace k praxi je postupně nahrazována aspirací a uctíváním velké kosmické mocnosti.

Mysl získává duchovní rozměry vnímání, které je přímo spojeno se srdcem.

V okamžicích milosti povstává s velkou kosmickou mocností duchovní dialog. Její ohromná, nekonečná přítomnost je aspirantem zřetelně uvědomována. V duši žáka se často a spontánně po delší období objevují nádherné pocity, jako je láska, pokora a víra. To se děje na pozadí hluboké vděčnosti Bohu.

V této fázi mluvíme o vědomé duchovní evoluci, protože je to poprvé, kdy aspirant může klást dotazy ohledně svých cílů. Když se jednou dostal na tuto úroveň, překonává "poušť" a již nemůže být nikdy více ošálen pokušením zdánlivé snadnosti duchovní praxe, se kterou se dříve setkal. Na této úrovni je velmi důležité nesnížit nasazení. Také bychom se neměli nechat odvést udivujícími úkazy, které začínáme objevovat. Jedná se o fázi krystalizace, je důležité odhodlaně používat co jsme se zatím naučili, ačkoliv se to někdy jeví být nadále nepotřebné. Odhodlanost současných rozhodnutí přinese později mnoho radosti a úspěchu.

Fáze velkého odhalení: Naplnění

Během této fáze se před užaslými zraky aspiranta otevírají brány největších mystérií. Čirost v jeho duši se odráží také ve vnějším světě skrze fascinující hru, která často vede k duchovní extázi (samádhi). Úsilí je odměněno, ale ještě ne korunováno. Vše co bylo doposud oddělené je integrováno v nekonečný Celek. Jednoduchost a štěstí zrcadlí stav ducha v této fázi a rozum se stává pouze nástrojem umožňující napomáhat srdci v jeho "práci".

Části teoretických a praktických zkušeností, které byly získány, jsou integrovány v ucelený obraz, který je větší a komplexnější než je pouze součet jeho komponent.

Žákův život získává hluboký a souvislý význam, vše náleží do sféry síly velké kosmické mocnosti. Je přítomen dialog s velkou kosmickou mocností, skrze který zjevuje svou velebnou milost a zahrnuje jí aspiranta nesčetnými způsoby.

Nesdělitelná moudrost naplňuje žákovo srdce spolu s vytržením. To, co se odehrává v jeho srdci je v dokonalém souladu s tím, co se odehrává ve světě venku, všemu je požehnáno skrze milost velké kosmické mocnosti, která se nastálo odhaluje.

Nyní přicházejí výjimečná zjevení a paranormální jevy, aby stvrdily neobvyklé události odehrávající se v srdci aspiranta. Dialog s velkou kosmickou mocností je velmi jasný a vše je provázeno DUCHOVNÍ JISTOTOU.

Duše uchazeče je často ohromena stavy rajského štěstí, prýštící z požehnání velké kosmické mocnosti.

Po různě dlouhé období se porozumění smyslu života stává univerzálním. Po kratší úseky se objevuje stav transcendující všechny projevené aspekty a stav sebezapření. V tyto požehnané okamžiky aspirant zjišťuje, že čelí skutečnosti za štěstím, časem či prostorem. Duši aspiranta naplňuje s nepopsatelným šarmem "cosi" tajemného a posvátného, cosi živoucí a pravdivé, pozvedávající touhu po Absolutnu.

Během této fáze dosahujeme hluboce opravdového spojení s velkou kosmickou silou. Cokoliv jsme si kdy předtím o této fázi představovali bledne v porovnání s realitou. Přes to vše je velmi důležité pamatovat na to, že za touto úžasnou hrou s kosmickou mocností je zde nejvyšší vnitřní Já, jehož tanec vše podepírá. V procesu splývání s kosmickou silou je velmi důležité požádat ji, aby nám zjevila naše nejvyšší vnitřní Já – což by docela jistě korunovalo naše úsilí. Je tudíž nezbytné být neústupný a pevně se soustředit na tento základní duchovní cíl.

Fáze seberealizace: Identifikace

Toto je vrcholná fáze duchovního úsilí. Nastává prakticky přirozeně, jestliže žák vytrvá dostatečně dlouho v předchozí fázi velkého odhalení – naplnění. Musí zde pokračovat ve cvičeních, jinak se vrátí až ke druhé fázi nebo ještě níže.

Jakožto výsledek dosažení dokonalé identifikace s velkou kosmickou mocností si aspirant uvědomuje Absolutno skrze odhalení svého nejvyššího vnitřního Já s pomocí milosti velké kosmické síly. Nastává stav soustředění se v "neutrálním bodě", který dokonce překračuje fascinující proměny odhalené ve hře s velkou kosmickou mocností.

Ticho naplněné smyslem zaplavuje duši aspiranta. Zůstává ve stavu rozjímání kdesi v centru, vzdálen okouzlující hře energie odehrávající se v koloběhu života. Zdá se, jakoby se vše navracelo do normálu, až na duši zasvěcené osoby. Zůstává na druhém břehu, v krajině ticha, posvátnosti a bez pohybu, v srdci univerza jenž dává všemu původ.

Vše se stává hrou, která povstává ze srdce zasvěcené osoby, a to dává vzniknout extázi.

Objevuje je výjimečná schopnost "Poznání bez poznání".

Psychická a mentální struktura osoby je otevřena součástem celku, jejichž shromažďování není již založeno na připoutanosti.

Vše co bytost zakouší je prostoupeno nevyslovitelným, tichým štěstím.

Život je neustále pozvedáván pocity posvátna, osvětlující zpětně jeho zdánlivě nejzákladnější aspekty.

Vztah s Bohem se stává přímý a bezprostřední. Osoba je nastálo oživována posvátnými inspiracemi, jemně zjevovanými vprostřed pozadí duchovní jistoty.

Síla a schopnost pracovat je velmi navýšena, evidentně bez přímé příčiny.

Harmonie a láska provází všechny činy takové osoby. Velmi často jsou tyto fenomény poznamenány specifickým "dotekem" velké kosmické mocnosti. Cesta skrz, během které jsou tato odhalení zjevena, je specifická podle příslušné kosmické mocnosti. Mohou se vyskytnou předzvěsti spojení s velkou kosmickou silou, které jsou nyní integrovány do obrazu celého Univerza.

NAHORU