Jama a nijama - základní etapy jógového systému

jama-nijama2.jpg Pravda, jež odráží skutečnou absolutní podstatu reality, není nikdy výhradním vlastnictvím jediné osoby, skupiny nebo nějakého duchovního systému. Bůh tuto nejzazší Pravdu odhalil některým lidským bytostem, které ji pak ústně či v písemné podobě předaly lidstvu podle jeho aktuálních potřeb, povahy, úrovně vědomí a dosaženého stupně vývoje v určitém období.

Tito poslové božího slova, které někdy nazýváme svatými, mudrci, proroky nebo zasvěcenci, zformulovali určitá pravidla (či zásady), která bez ohledu na zeměpisnou polohu či víru umožňují lidem vnímat a projevovat univerzální harmonii, pokud je dodržují. Na Západě je známo Desatero přikázání, zatímco na Východě existuje deset etických a morálních naučení (jama a nijama). Podobná pravidla jsou však charakteristická pro jakoukoliv duchovní cestu. 

A není náhodou, že ve všech případech existuje takové desatero a že důsledek těchto pravidel je pokaždé v zásadě totožný, pouze je vždy k jejich popisu použito odlišných výrazů podle specifika jazyka náležícímu příslušné civilizaci a tradici. Tato shoda vyplývá ze skutečnosti, že za těmito zákony se odráží to co je jedinečné a věčné – Bůh.

V rámci jógové tradice můžeme rozlišit dvě kategorie těchto deseti přikázání. Prvních pět se vztahuje k mravním zásadám a představují zápovědi týkající se skutků, záměrů i našich slov (jama) a druhých pět se vztahuje k organizaci našeho vnitřního života a individuální kázni (nijama). Všechna tato božská pravidla podněcují specifický stav rezonance se subtilními energiemi v Makrokosmu a umožňují lidem jednat v souladu s univerzálními zákony.

A v každé duchovní tradici je také kladena důležitost na dosažení stavu harmonie v osobním životě dříve, než je možné přistoupit k „pokročilejším“ technikám a etapám. Než se tedy začátečník pohne dále, je mu doporučeno dodržovat tato pravidla. A pravdou je, že když se chováme podle nich, mohou v nás spontánně vyvolat stavy extáze a vedou nás k jednoduchosti.

Kromě toho, že se objevují v duchovních pojednáních, jsou tato pravidla respektována i ostatními lidmi a nejenom těmi, kteří se věnují duchovnímu hledání. Do určité míry každý člověk samovolně dodržuje alespoň z části některá z těchto pravidel. Kdo se však snaží vědomě a aktivně následovat svoji duchovní cestu, měl by tato přikázání proměnit ve vnitřní přesvědčení a vnímat je jako svá životní vodítka. Takový postoj si nepochybně žádá úplné nasazení, aspiraci, vytrvalost i odvahu. 

První a nejdůležitější etapu vnitřního vývoje tedy představuje harmonie osobního života, jelikož tato harmonie je podkladem veškerého života duchovního. Bez ohledu na tělesnou harmonii a vitalitu, bez ohledu na množství zvládnutých a používaných technik se hledající nedočká žádného duchovního postupu, dokud nebude nejdříve zušlechtěno jeho chování.

jama-nijama1.jpg Morální kodex (jama) zahrnuje pět pravidel pro dosažení bytostné rovnováhy s ostatními lidmi (a bytostmi všeobecně). Ty odkazují ke kontrole určitých negativních tendencí, které jsou mezi lidmi často zastoupeny. Jeho pravidla jsou v orientálních pojednáních zmiňovány jako nenásilí (ahinsa), pravda (sátja), nekradení (astéja), sexuální čistota (brahmačarja) a neshromažďování (aparigraha).

Osobní kodex (nijama) je založen na myšlence, že k opravdové a hluboké proměně mohou stačit určitá vnější pravidla a že lidská osobnost může být restrukturována skrze osobní kodex zahrnující dalších pět zásad. Vztahují se dokonalé povaze našich vnitřních postojů, emocí a pocitů. Jedná se tedy o pravidla individuální disciplíny, která tomu, kdo je dodržuje, umožňují dosáhnout stavu rovnováhy se svou vlastní osobností a nalézt smysl života. Tajná pojednání je zmiňují jako: očišťování (sauča), spokojenost (santóša), úsilí (tapas), studium (svadhjája) a oddanost k Bohu (Išvara pranidhana).

Je důležité pochopit, že dokud jsme ještě nedosáhli duchovního uvědomění, nebudeme moci dokonale dodržovat tato pravidla. Přesto je stejně důležité stále se den za dnem o jejich dokonalé následování pokoušet.

Když z těchto vodítek uděláme dennodenní praxi, jakýsi „barometr“ naší přítomnosti a uvědomování si našich činů, slov a myšlenek, docela jistě to pozvedne perspektivu, se kterou vnímáme sami sebe, stejně tak jako perspektivu toho, čím se každý člověk může stát.

Hlubšímu popisu a rozboru jednotlivých pravidel jsou věnovány příslušné lekce kurzů jógy včetně tištěných materiálů a také některé další články v této sekci.

NAHORU