Archandělé se představují

Gabriel.jpgArchanděl Gabriel

Silová myšlenka: „Poselství lásky, družnosti a svobody hluboce naplňuje moji bytost.“

Symbolika: Archanděl Gabriel bývá zobrazován, jak drží v ruce lilii, symbol čistoty a pravdy. Někdy mívá v ruce brk a inkoust, symboly jeho poslání božského kurýra, někdy může držet v rukou pohár jako odkaz na svatý Grál.

Role: Ochránce pravdy a božský kurýr.

Poslání a jeho dary: Gabriel nám pomáhá s otevřeností a upřímností říkat pravdu, zvyšuje tak náš respekt k ní; pomáhá lidem nechat se vést intuicí a svým vnitřním hlasem.

Archanděl Gabriel je poslem božího slova. Jméno Gabriel znamená „Bůh je mou silou“. Je tím, kdo objasňuje tajemství inkarnace lidských bytostí. Těm, co se mají narodit, poskytuje poučení o jejich poslání v nadcházejícím životě a také o tom, jakými dary budou pro splnění svého úkolu disponovat.

Je ochránce dětí, pečuje o duši dítěte v každém z nás, obzvláště v případech, kdy je zrovna duchovní růst člověka zastaven, kdy je raněn a potřebuje lásku. Archanděl Gabriel je tím, kdo nám pomáhá pomocí něhy a láskyplných slov probouzet naše vnitřní dítě.

Jeho ruka je neustále připravena chránit to, co je v nás přirozené a čisté. Ve všech náboženstvích světa bývá Gabriel považován za nejdůležitějšího božského posla. Je ochoten neúnavně zvěstovat poselství Boha těm, co budou naslouchat a respektovat svoji božskou podstatu. Je znám také jako Ambasador lidstva, Anděl zjevení, Zvěstovatel dobrých zpráv, zdravého rozumu a božského soucitu. Je andělem radosti a duchem pravdy. 

 

Michael.jpg

Archanděl Michael

Silová myšlenka:„Žiji bezúhonným životem, bojuji za pravdu a spravedlnost.“

Symbolika: Archanděl Michael je bojovníkem světla par excellence, vítězí nad temnými silami zla. Ve svém erbu má váhy, kterými v Soudný den váží lidské skutky, a také meč, s jehož pomocí poráží satana a síly temnoty. Často je zpodobňován, kterak poráží draka.

Role: Vůdce armády nebes.

Poslání a jeho dary: Obrňuje naši duši a podporuje nás v boji s démony a temnými silami, ať už se jedná o vnější síly působící ve světě, nebo o aspekty a tendence, které jsou stále ještě přítomny v naší bytosti. Utužuje nás, kdykoliv se cítíme být sami.

V hebrejštině jeho jméno značí toho, „kdo se podobá Bohu“. Je tím, ke komu vzhlížíme, kdykoliv bojujeme se silami zla. Je rovněž tím, kdo nám pomáhá objevit uvnitř nás světlo. Historicky je považována za ochránce Izraele a katolických kostelů. Je svatým patronem policistů a vojáků, ale také malých dětí. Říká se, že svou ochrannou ruku drží i nad poutníky a cizinci. Je hrozivým bojovníkem, Princem všech armád, bojuje za spravedlnost a pomáhá lidem v těžkých situacích. Současně je však Michael také tím, kdo dodává lidem trpělivost a štěstí.

Je spojován se subtilním prvkem ohně, což symbolizuje spálení všeho, co je pomíjivé, tudíž přetrvá a zazáří pouze čisté esenciální světlo. Je také nazýván Milosrdným andělem smrti, vede nás totiž k nesmrtelnosti, přičemž na svých vahách „váží“ duši a posuzuje tak v Soudný den naše dobré a špatné skutky.

Židovská, křesťanská i islámská tradice ho shodně považují za největšího z andělů. Je někdy znám také jako Držitel nebeských klíčů, Vůdce archandělů, Anděl pokání, soucitu a svátosti, Princ božské Přítomnosti, Jákobův strážce či Anděl hořícího keře.

Nikdy ho neunaví bojovat za dobro a vždy je připraven pomáhat pokorným. Je inspirací těm, kdo strádají v samotě, a pomáhá všem v obtížných životních situacích.

Právě archanděla Michaela můžeme žádat o to, aby nám pomohl ovládnout a překonat negativní tendence, které v sobě ještě chováme. Kdykoliv klesáme pod tíhou událostí, kdykoliv se zdá, že se věci pro nás vyvíjejí až příliš neúprosně, nám může pomoci dosáhnout povznesenějšího, duchovnějšího a moudřejšího náhledu na náš život. Jeho posláním je vést nás a ochraňovat od nespravedlnosti, pomoci nám otevřít se tomu, co je věčné a nesmrtelné. Můžeme se k němu obrátit s prosbou v jakékoliv těžké situaci, anebo když jsme sami a potřebujeme pomoc.

 

Metatron.jpg

Archanděl Metatron

Silová myšlenka: „Jsem jedním se zdrojem veškerého dobra, lásky a kreativity.“

Symbolika: Jeví se být nejvíce pozemským ze všech archandělů, protože byl sám kdysi ctnostným a moudrým mužem, kterého vzal Bůh do nebe. Je bohatě oblečen a v ruce svírá pero, kterým zaznamenává naše činy do Knihy života. Je obdařen schopností pomoci nám odhalit pravou hodnotu všech věcí.

Role: Písař Knihy života, záznamce všech našich životních skutků.

Poslání a jeho dary:Pomáhá nám stanovit správnou míru všeho, co děláme, vystupuje jako svědek dobra, které konáme, i lásky, kterou dáváme. Pomáhá nám naplnit náš potenciál milující a užitečné lidské bytosti.

Metatron je jediným andělem z nebeské sféry, který byl kdysi člověkem. Byl znám jako Enoch, sedmý patriarcha po Adamovi. Je psáno, že „chodil s Bohem“ a byl vzat do nebes, kde se stal archandělem. V židovských písmech se vyskytují dohady, že je to Šekinah, anděl, který vyvedl děti Izraele z poroby. Existují také domněnky, že Metatron je tím, kdo zastavil Abraháma, aby neobětoval svého syna Izáka.

Je také znám jako první a poslední z archandělů a je různě nazýván jako Kancléř nebes, Anděl úmluvy či Král andělů. Jeho božským posláním je dohlížet na zaznamenávání všech našich skutků do Knihy života.

Je pověřen udržováním života a vystupuje jako most mezi Božským a lidským. Můžeme u něj nalézt radu, pokud ho poprosíme, aby nám pomohl odhalit správnou míru všech našich činností. Na určité úrovni to znamená také nalézt harmonii mezi tím, co dáváme a co si ponecháme pro sebe. To nám umožňuje udržovat dobře stanovené hranice a jasné vymezení sebe sama a své role, což je nezbytné, pokud chceme uspět v naplnění našeho potenciálu ve světě forem.

Metatron nám může pomoci najít správnou míru v lásce, práci i zábavě, abychom žili vyrovnaný zdravý život, v harmonii a míru. Bude svědkem našich dobrých skutků, třeba právě láskyplných a laskavých činů, které jinak unikají pozornosti ostatním. Může nám pomáhat, kdykoliv je třeba vynaložit velké úsilí a dřinu, abychom něčeho dosáhli, ať je to snaha zachránit vztah, zhubnout, vzdát se nějaké závislosti či škodlivého zvyku, či se plně oddat týmové práci ap.

K Metatronovi se můžeme modlit, aby dohlížel na naše snažení a pomáhal nám najít správnou míru našich činů a výkonů. V meditaci ho žádejme, aby nám pomohl poznat, kdy „už je toho dost“ anebo kdy pro sebe či pro ostatní naopak musíme udělat více.

 

Rafael.jpg

Archanděl Rafael

Silová myšlenka: „Uzdravuji sám sebe a stávám se silnějším skrze sílu božské lásky.“

Poslání a jeho dary: Archanděl Rafael nám přináší dar léčby a odhaluje nám, jak se léčit skrze lásku a radost. Odkrývá také různé způsoby přírodní léčby a léčby za pomoci univerzálních energií.

Jeho jméno znamená v překladu „božský léčitel“ nebo také „Bůh uzdravuje“. Některé druhy léčby se odvíjí právě od něj; je poslem boží prozřetelnosti. Provází všechny, kdo se snaží nalézt jednotu či harmonii. Umožňuje zásadní a úplné vyléčení veškerého zla. Jinými slovy je návratem k božskému Zdroji. Rafael zasahuje k ochraně našeho těla, mysli i srdce a zmírňuje naše utrpení. Vede nás ke spolehlivým a věrohodným léčitelům, kteří pro nás mohou opravdu něco udělat. Pokud si skutečně osvojíme schopnosti samoléčby, podporuje v nás archanděl Rafael potenciálního a mocného léčitele, jenž si je intuitivně vědom, co je pro naše zdraví a vitalitu vždy to nejlepší.

Archanděl Rafael má ve své péči zdraví planety Země a jejího obyvatelstva. Je tím, kdo dohlížel na Abrahámovo uzdravení po obřízce, a také tím, kdo vložil Mojžíšovi do rukou herbář, jenž mu umožnil léčit veškeré nemoci. Kniha Tóbijáš ze Starého zákona vypráví příběh, kterak archanděl Rafael navrátil zrak otci, když při léčbě použil mast ze žlučníku obrovské ryby. Rafael je představován také jako Ochránce večerních vánků, Strážce stromu života z rajské zahrady, Anděl kajícnosti, pokání, modlitby, lásky, radosti a světla. Ze všeho nejvíce je však andělem léčení, vědy, poznání a milosti, která střeží celé lidstvo.

Rafael nás učí, že mít výtečné zdraví znamená zcela naplnit naše srdce, mysl i celé tělo láskou. Kdokoliv je zcela prostoupen láskou, nemůže být nemocen. Nemoc přichází a je známkou nedostatečné lásky, která je blokována kvůli smutku, zlosti, žárlivosti, závisti a dalším negativním pocitům, jenž v nás musí být rozpoznány, pochopeny a nahrazeny právě láskou.

Ke zdraví je láska plně dostačující. Když se dvě nebo více srdcí sjednotí ve stejné touze, Bůh jedná ještě více a nemůže než završit jejich touhu. Láska je mnohem silnější nežli strach, ale je těžší ji probudit v každičké částečce naší bytosti. Někdy se lidé bojí přímo lásky. Pokud po něčem silně toužíme, máme být přesvědčeni, že se tato věc již naplnila, a vztahovat se k našemu přání jako k již projevené skutečnosti. To poukazuje na úplnou víru v naši volbu, kterou jsme učinili, víru v osobní transformaci a na naší cestě takto nebude nic, co by mohlo splnění naší touhy zastavit. Pokud projevujeme s vytrvalou vírou lásku, vše je možné, ovšem za předpokladu, že jsme rovněž obdařeni rozlišovací schopností zvolit si vlastní tužby a potřeby.

Během našeho hledání, prostoupeného nadějí a touhou po vyléčení, přistupujeme pod ochranu Rafaelovými rozzářených křídel, byť i se zraněným srdcem a myslí, abychom dosáhli k božské Milosti. Rafael se vždy bude snažit dovést nás k větší jednotě a harmonii. Stačí ho celým svým srdcem poprosit, aby nás dovedl k jedinému skutečnému doktorovi, k nebeskému Bohu Otci.

 

Uriel.jpg

Archanděl Uriel

Silová myšlenka: „Božské Světlo září zevnitř. Jsem věčným světlem, láskou a moudrostí.“

Symbolika: Uriel je Regentem slunce a je nejzářivějším z archandělů. Je zpodobňován se světlem vystupujícím z jeho otevřené dlaně. Je také vládcem hromu a blesků.

Role: Přinášet světlo božského Poznání.

Poslání a jeho dary: Pomáhá nám připustit si existence Světla ve všech lidech, dešifrovat a interpretovat náš vnitřní hlas.

Uriel, jehož jméno značí „Božské světlo“, je andělem, který lidstvu přináší poznání a porozumění Božskému. Je nejzářivějším z andělů, je líčen sestupujíc z nebe v ohnivém voze taženém bílými koňmi.

Uriel je různě nazýván také jako Plamen boží, Anděl Přítomnosti či Anděl spásy. Je také znám jako Princ světla a vykladač proroctví. Byl to Uriel, koho Bůh seslal varovat Noema před potopou. V Bibli se také píše, jak Uriel sestoupil do Rajské zahrady na paprsku světla a stanul s plamenným mečem u její brány. Může nám pomoci pochopit zákony karmy, které velmi zjednodušeně říkají, že vždy sklízíme, co jsme sami zaseli. Uriel nám také pomáhá pochopit, jak působí boží Milost, a dává nám okusit, že všichni jsme opatrováni boží láskou.

Často je zpodobňován se světlem Poznání ve své dlani, ze kterého může lidstvo čerpat pro svoje zdraví a hojnost. Pokud je toto poznání zneužito, pak se sám Uriel stává nástrojem odplaty. Pomáhá nám rovněž chápat, proč věci jsou, jaké jsou. Prohlubuje naši víru v božský záměr, takže když se zdá, že se věci vyvíjejí špatným směrem, pomůže nám rozpoznat, že v konečném důsledku jsou zamýšleny pro vyšší dobro a větší radost.

Uriel pomáhá interpretovat náš vnitřní hlas a naše sny. Vede nás k porozumění naší podstaty a k větší zodpovědnosti za naše životy. Pod jeho vedením se zvyšují šance naplnit náš kreativní potenciál. Pomáhá nám nalézt vnitřní světlo a stát se zářivými jako slunce, to tehdy, když vyzařujeme úplnost naší lásky a vnitřní krásu.

NAHORU