O andělských bytostech

Už od dávných časů věřili lidé v existenci takzvaných "vyšších" bytostí. Různé motivy a další fakta ukazující a potvrzující jejich existenci můžeme najít skoro ve všech náboženstvích pod různými jmény. To jasně ukazuje, že ačkoli tento vyšší andělský svět je pro většinu z nás nevnímatelný, přece jenom existuje.

Je jisté, že každý z nás už o andělech slyšel nebo četl, ale kdo nebo co ve skutečnosti jsou tyto nádherné světelné bytosti? Andělé jsou vznešené bytosti díky jejich dokonalé vyváženosti a harmonii mezi mužským a ženským aspektem a pocházejí z duchovní říše, která se nachází na mnohem vyšší a jemnější úrovní vesmírného projevu než je tato Země, na které žijeme. Jsme jimi neustále obklopeni, ale jejich velmi vysoké a jemné vibrace nám brání je vnímat a zřetelně pociťovat v každodenním životě.

Ačkoli podstata andělů odpovídá vysoké příčinné úrovni makrokosmického projevu, neznamená to, že se nemůžou projevovat i na nižších úrovních, například na hmotných planetách jako je tato naše, ba naopak existuje mnoho svědectví, která hovoří o jejich hmotném působení. A vlastně je to jejich úkol a naplnění smyslu jejich života, protože jsou tady, aby nám neustále pomáhali a s láskou sloužili, stačí jen je v srdci poprosit nebo požádat o pomoc kdykoli je potřebujeme a ta nenechá na sebe dlouho čekat.

Svobodná vůle andělů

Možná, že se někomu může zdát, že andělé jsou takovými pouhými nástroji Božské vůle, kterou musí plnit a tudíž nemají vlastní vůli. Takový názor je veliký omyl. Andělé mají svobodnou vůli stejně tak jako my a nejsou v tomto směru vůbec omezováni. To jejích nekonečná láska, moudrost a hloubka poznání je vede v jejich počínání. Oni dobře vědí, že Boží vůle je vždy ta nejsprávnější a nejvyšší, všemu stvoření nejprospěšnější, a že kdyby působili proti ní, působili by proti sobě samým a celému vesmíru, a tak s největší radostí, potěšením a nezměrnou láskou a svobodnou vůlí plní tyto nádherné andělské bytosti Božské úkoly, které jsou jim s nejvyšší moudrostí přiděleny.

Rozdělení andělů

Kromě toho, že každý máme anděla "strážného", který se o nás stará po dobu celého našeho života, existuje i spousta dalších "druhů" andělů. Podobně tak jako v našem pozemském životě dělíme lidi podle ras, postavení ve společnosti atd., tak i v nebeské říši se andělé dělí podle sféry působnosti a typů úkolů, které vykonávají, a podle toho můžeme rozlišovat např. anděly lásky, anděly moudrosti, anděly intuice, anděly harmonie, anděly duchovní evoluce, anděly svobody atd. Každý z nich působí právě ve zmíněné sféře a potřebujeme-li zrovna pomoc týkající se jedné z těchto oblastí nebo máme-li problém přímo související s působením sféry určitého anděla, můžeme ho poprosit nebo požádat o pomoc či o radu a vězte, že jen na to andělé čekají a opravdu moc se těší, až jen budou moci uplatnit svoji nebeskou sílu, aby nám pomohli a plnili takto své poslání. Musíme je ale o to požádat nebo poprosit. Jsme svobodné bytosti a máme vlastní svobodnou vůli, které nemůže nic překážet a ani andělé nemohou a ani nechtějí proti ní působit. Proto je musíme požádat, aby se projevili a tímto vlastně vytvořit jakýsi most neboli spojení, kterým se umožní jejich projev. Stejně jako v obchodě s potravinami musíme o ně požádat prodejce abychom je dostali, stejně tak i v tomto případě, chceme-li duchovní "jídlo" neboli andělskou pomoc, musíme o ni poprosit nebo požádat a tyto láskyplné bytosti nám velmi rády pomohou a poskytnou to, oč žádáme, pokud je nám to skutečně prospěšné. Síla slova je obrovská a směřujeme-li ji k prosbě a žádosti andělských bytostí, otevíráme se tak ke spojení s jejich nebeskou blahodárnou a léčivou energií.

Technika pro navázání spojení s andělskými bytostmi

Následující technika nám právě umožňuje takové spojení s andělskými bytostmi, které nám takto můžou pomoct vyřešit naše problémy a potíže a působit blahodárně v jakémkoli směru:

Posaďte se na židli čelem k severu, páteř mějte rovnou, chodidla rovnoběžně na zemi tak, aby se vzájemně nedotýkala, dlaně jsou položené na kolenou. Zavřete oči, uvolněte se jak fyzicky, tak psychicky a navoďte si stav hlubokého klidu, zažeňte všechny rušivé myšlenky, snažte se co nejvíce uklidnit.

Sepněte ruce jako při modlitbě a nahlas třikrát s láskou a upřímně – láskyplným a upřímným tonem - proneste: "Náš Nebeský Otče". Až skončíte, poproste Boha, aby vám pomohl uzřít anděla, jehož obraz máte před očima.

Otevřete oči a pozorně si prohlédněte andělovu podobu. Soustřeďte se na každý detail a obdivujte jeho krásu. Snažte se vnímat proud pozitivní energie, který pomalu naplňuje vaši bytost. Vyslovte "myšlenku mentálního soustředění", formuli specifickou pro každého anděla, a ta na vás přenese jeho andělskou milost.

Až začnete cítit přítomnost anděla, kterého se snažíte uzřít, můžete přistoupit k další fázi.

Opět zavřete oči a soustřeďte se na to, jak jste anděla vnímali. Poproste ho, aby vám pomohl v konkrétní situaci, ve které potřebujete pomoci. Pak si řekněte, že už jste získali to, o co jste žádali. Buďte šťastni, protože vše je tak, jak jste si to přáli.

Děkujte Bohu se srdcem plným vděku a děkujte andělu, kterého jste viděli. Pomalu otevřete oči a pokračujte v obvyklých aktivitách.

Vaše modlitby určí, jaké se objeví životní situace a jak budou vypadat a tím vám často pomůžou odpovědět na vaše otázky.

Pokud cítíte, že odpovědi přicházejí už při modlitbě, je dobré si je zapsat. Toto jednoduché cvičení musí být prováděno denně, dokud nedosáhnete toho, co jste chtěli. A navíc – kromě toho, že jste dosáhli tohoto cíle – můžete počítat s novým úžasným přítelem, který tu bude vždy pro vás...

Modlitba andělovi

Anděli boží, ty jsi můj strážce
nech své světlo svítit dnešní večer
ochraňuj mne, raď mi a veď mne
dávám se ti skrze milost a péči boží
anděli můj andělíčku, modli se za mou duši
ať jsem kdekoliv
se mnou buď.

Ve dne v noci až do mé smrti
malý jsem, činíš mne velkým
slabý jsem, činíš mne silným
buď se mnou kdekoliv
a opatruj mne od zlé moci
dobře o mne pečuj.
Amen

Andělíčku můj strážníčku

Andělíčku můj strážníčku
opatruj mi mou dušičku
opatruj ji ve dne v noci
od škody a od zlé moci
tělo duši opatruj
andělíčku strážce můj.

NAHORU