Andělé se představují (1)

Anděl harmonie

Myšlenka:

Žiji v harmonii s přírodou, protože jsem zajedno s božským zdrojem bytí.

Anděla harmonie obklopují v nebi nejkrásnější ptáci, splývající s jeho svatostí a duší plnou míru. Symbolizují pochopení, rovnováhu a vedení k nejšťastnějším stavům.

Role anděla:

Pomáhá našim duším žít v harmonii.

Poslání na Zemi:

Tito andělé na nás dohlížejí, abychom žili naše životy v harmonii, hledali prospěšné přátele a nalézali nejvhodnější způsoby vlastního vyjádření. Jestliže nám anděl harmonie žehná, pak vedeme život který je harmonicky vyrovnaný s okolím, je emocionálně klidný a vyjadřuje čestnost a otevřenost ke světu. Věnujeme-li správnou pozornost i našim pocitům, žijeme pak nejenom ve vnější harmonii, ale také v harmonii se sebou samými. Navíc v souladu s tím, jak nám život naznačuje, respektujeme vlastní talent a rozvíjíme jej rezonancí s kosmickou harmonií. Měli bychom často myslet na tyto anděly a žádat je aby vedli naše kroky správnou cestou a pomohli nám duchovně se vyvíjet skrze lásku, toleranci a věnování. Nikdo nežije pro svoji vlastní slávu, ale pro slávu boží, jako v nebi tak i na zemi. 

Anděl svobody

Myšlenka:

Vždy volím lásku, svobodu a tvořivost.

Anděl svobody je zahalen do sukna, jenž symbolizuje nekonečné energie života. Dohlíží na svět, chrání vnitřní svobodu a opravdovost lidské duše, abychom mohli žít tvořivě a nezávisle.

Role anděla:

Pročišťuje naši cestu k vnitřní svobodě.

Poslání na Zemi:

Pomáhá nám pochopit svobodu ve všech jejích formách a vede nás k uvědomění si vlastní hodnoty, jakožto lidských bytostí a naši integraci do světa makrokosmu. Požehnáním těchto andělů přijímáme božskou svobodu jak do svého vnitřního světa, tak i do vnějšího světa kolem nás. To vše jsou neocenitelné dary, které nabízí právě tito andělé.

Svoboda dávaná těmito anděly není pouze vnější, ale stejně tak nás vede k dosažení svobody vědomí, skrze různé formy vnitřní svobody: nezávislost myšlení, schopnost rozlišovat, sebeuvědomění, odpoutanou lásku, ztotožnění se s duchovním mistrem a skrze komunikaci s Bohem. Navíc bychom s jejich pomocí měli pochopit, že svoboda dává možnost výběru mezi zachováním našich starých zvyklostí a otevřením se novým, nekonečným možnostem změny. Tito andělé nám dávají mentální otevřenost a rozšiřují pole našeho vědomí.

Modlíme se k nim, protože nabízejí lidem duchovní dar zkušenosti absolutní svobody a odstraňují překážky zabraňující našemu duchovnímu vývoji. Andělé svobody mohou dokonce obdarovávat lidstvo světlem a odvahou naplnit vlastní touhu po svobodě. Tato touha, být volný, utváří náš individuální osud k tomu, být ke službám lidstvu celé planety a vesmíru samotnému.

Tito andělé nám pomáhají objevit svobodu uvnitř naší bytosti jako nejvyšší stav vědomí.

Anděl lásky

Myšlenka:

Miluji z celého srdce a život je mi nepřetržitým zázrakem.

Dvě holubice zobrazované vedle tohoto anděla jsou symbolem zázraku lásky. Ohnivá kola s křídly reprezentují v andělské hierarchii serafíny. Pozorující oko je symbolem nebes ráje a svým zářícím paprskem osvětluje celý vesmír. Otevřená náruč a také srdce pod okřídlenými koly poukazuje na intenzivní aspiraci k čisté lásce.

Role anděla:

Přináší zázrak lásky do našich životů.

Poslání na Zemi:

Pomáhají nám žít ideál lásky a také jej rozpoznat, když se objeví v našem životě. Žití s duší plnou intenzivní a vytříbené touhy po lásce nás přiblíží k božské jiskře uvnitř nás samotných. Anděl zázraku lásky nám pomáhá prožívat a rozpoznávat ve všem kolem nás lásku Boha. Dosáhnout zázraku lásky znamená pro každého z nás jedinečnou a intenzivní životní zkušenost. Láska se projevuje v tisíci odstínech a my ji pokaždé objevíme jinou. Ať jsme si toho vědomi nebo ne, nekonečná božská milost obklopuje každého.

Anděl zázračné lásky nám pomáhá otevřít naše srdce lásce. Pokud si přejeme, aby náš život byl naplněn láskou, otevíráme tak cestu do našeho srdce všem andělům. Jejich milost se bude projevovat v našem životě zvláště harmonizací našich vztahů a také naše aspirace k naplnění vytříbených ideálů poroste.

Prosme anděly Zázraku lásky, aby nad námi nechali rozestřenou nekonečnou milost lásky. Jak dalece budeme udržovat naše srdce čisté, tak dalece si budeme uvědomovat naši sílu milovat a touto cestou můžeme porazit negativní síly, které se nás snaží odtáhnout od pokladu duše.

Anděl Zázraku lásky nám pomáhá otevřít se té největší zkušenosti, jakou lidský duch může zakusit, otevřít se nekonečné lásce Boha. Jediné, o co jsme žádáni je, abychom byli připraveni. Pokud rozpoznáme lásku v našem srdci, můžeme ji také nalézt ve všem kolem nás.

Boží láska nezná hranic. Proudí každou substancí, každým atomem, každou bytostí a je silou, která nás nejrychlejší cestou vede k úplnému spojení s Bohem.

Anděl soucitu

Myšlenka:

Pozoruji všechny situace svého života s odpoutaností, láskou a skrze božský soucit.

Tito andělé nás svými zvláštními schopnostmi a plni soucitu podporují, kdykoliv se cítíme být slabí a bezmocní. Přinášejí naději a důvěru všem těm, kteří bojují ve jménu Pána a posilují jejich víru v moc Boží Milosti. V rukou drží lilii, která je univerzálním symbolem čistoty a pravdy.

Role anděla:

Vnáší do našich životů soucit.

Poslání na Zemi:

Pomáhají nám uvědomit si jejich ochranu a vedení a pochopit, že se do nás neustále vlévá božská láska.

Jsou lidé, kteří si pletou soucit s lítostí. Z esoterického hlediska soucit vyplývá z dokonalé schopnosti emocionálního porozumění, skrze empatii a utrpení druhých, které prožíváme v nás samých. Andělé soucitu nám nabízejí Božskou lásku jako realitu života.

Kdykoliv v obtížné situaci nabídneme svoji duši Bohu, andělé soucitu nám pomohou. Vždy nás pobízejí odebrat se k soucitu a božskému porozumění v našich srdcích.

Tito andělé pomáhají při překonávání obtíží. Jejich soucit se projevuje jako zázračná síla vycházející přímo ze srdce Boha, umožňující jim horlivě nám pomáhat, když o to požádáme. Vše, co musíme udělat, abychom je cítili je otevřít naše srdce jejich nádheře. Pokud si nejsme vědomi síly, kterou přináší soucit, pak jsme ovládáni egem. Soucit nás vede ke světlu a k věčné lásce Boha.

Anděl čistoty

Myšlenka:

Cítím čistotu a hluboký vnitřní mír, protože čistota je mi velmi rychlou cestou k dosažení Boha.

Drží v ruce holubici jako symbol čistoty duše.

Role anděla:

Nechávají naše duše stát se čistými jako je samo nebe.

Poslání na Zemi:

Pomáhají nám žít v jasnosti, čistotě, nacházet způsoby řešení konfliktů, najít konečné štěstí uvnitř nás. Andělé čistoty nás podporují při každodenních konfliktech a sporech uvnitř i vně nás. Poskytují průzračné ticho, vnitřní čistotu a povzbuzují nás vizí toho, jací bychom mohli být, kdybychom si dovolili žít ve shodě s naší duší.

Vždy nám dodávají odvahu k vysvobození se z konfliktů a sporů. Toho dosahují skrze změnu našich postojů a transformaci našeho úhlu pohledu na situaci nebo osobu.

Dar vnitřní čistoty a jasnosti přichází v okamžiku, jakmile ustoupíme z konfliktů a negativismu. V tomto kontextu znamená čistota a jasnost vzdát se sporů, nechat odejít ego a žít v souladu s naším vyšším Já. Můžeme je požádat o získání této duchovní úrovně dávající poznání bytí jednotou se zdrojem vesmíru. Když přijímáme naši jednotu se Zdrojem, dokážeme lehce projít skrze krize, změny, ztrátu čistoty a jasnosti. Tato schopnost přichází s duchovním postojem, který uznává, že vše je tak jak má být a my se nacházíme na správném místě a děláme správné věci. V důsledku toho se vzdáváme postoje jenž překáží štěstí, necháváme odejít citovou bolest nutící nás věřit, že život musí být obtížný.

Modlitby k andělům čistoty otevírají cestu pro tyto vnitřní nejvyšší bytosti božské lásky, aby se mohly zapojit do našich životů. Nechávají nás zakoušet hloubku a bohatost středu, jenž je nezpochybnitelnou vibrací přicházející z našeho okolí. Můžeme je také žádat o dosažení pochopení, že si zasloužíme žít v jasnosti a vnitřní čistotě, abychom tak mohli snadno dosáhnout našeho cíle.

NAHORU