Nechť má Bůh ve tvém životě první místo

Víra činí zázraky

Nic z toho, co konáš, není v životě tak důležité, jako dát Boha na první místo. Pokud nevytvoříš ve svém životě pro Boha stěžejní místo, ochuzuješ se o možnost neustále Ho vnímat a zbavuješ se prožívání jeho Všudypřítomnosti. Tím také přijdeš o možnost vnímat jeho podporu, která je skutečně Všemohoucí. Bude ti tak odepřeno nepřetržité vedení a inspirace, kterou potřebuješ pro rozhodování o základních věcech jak sám pro sebe, tak i pro pomoc ostatním.

prvni_misto6.jpg

Jestliže po většinu času nestavíš ve svém životě na první místo Boha, nemůžeš cítit jeho Všudypřítomnost, která nám bezesporu poskytuje nová tvořivá, někdy i dokonale geniální řešení, která mohou napomoci tobě, stejně tak jako ostatním lidem, kteří to budou potřebovat. A konečně, lidé, kteří nedají Boha na první místo ve svém životě, nemohou čerpat z jeho podpory v těžkých životních momentech, kdy je zapotřebí jeho tajuplné pomoci či moudrosti k nalezení Bohem inspirovaného řešení.

Pros a bude ti dáno!

Pro ustanovení tajuplného a nepopsatelného vztahu k Bohu je na výsost důležité bezmezně uplatňovat fundamentální boží zákon, který Ježíš velice jasně vyjádřil slovy: „Neustále s vírou a pokorou žádejte Boha, a tak se vám dostane všeho dobrého. Následujte s boží pomocí vše, co chcete odhalit, a s jistotou to bude odkryto. Klepejte na tajemné ‘brány‘ poznání se spravedlivou nadějí a ony se otevřou a umožní vám poznat pravdu a jakákoliv tajemství, jenž mohou být zjevena.“

Hluboké porozumění a neustálé uplatňování této základní pravdy, obsažené v uvedeném božském zákoně, bude pro pravověrného člověka obrovskou pomocí. Vyžaduje to ale pokorně žádat a jednat v hlubokém respektu a lásce k Bohu Otci. Kdo tak činí, může zakoušet tento božský zákon sám na sobě a snadno se mu odhalí boží Všemohoucnost.

Tajemstvím boží Všudypřítomnosti je synchronicita

Pokud jsme zcela pokorní, čistí a naplněni vírou jako božská dítka, můžeme Boha požádat, aby nás vedl a inspiroval skrze konkrétní zprávy či znamení (například pomocí 64 hexagramů I-ťingu atp.). V uvedeném stavu si budeme schopni odpoutaně správně vyložit vše, co vyvstane v naší mysli, jakmile jasně a zřetelně položíme naši otázku. Vše, co nás následně napadne, je výsledkem nutnosti a neděje se vůbec náhodou.

Smíme tudíž obdržet znamení nebo vedení, která zrovna potřebujeme, a vnímat boží Prozřetelnost vyjádřenou jako takovou. Aby toto odhalení mohlo být správně chápáno, musíme je úzce spojit s tajemným principem synchronicity, který umožňuje v lidské řeči pochopení božského ohromujícího tajemství, založeného na jeho trvalé Všemohoucnosti a Všudypřítomnosti. Přejeme-li si být Bohem vedeni, měli bychom mu zcela zasvětit plody našich činností ještě předtím, než začneme konat, a také třikrát požehnat místu, kde se naše činnost bude odehrávat.

Jsme stvořeni k Božímu obrazu

Jak se praví v knize Genesis, Bůh stvořil člověka jakožto muže a ženu současně. To znamená, že obsahují potencionální androgynní stav, který ale musí byt probouzen a uvědomován. Genesis dále odhaluje, že na samotném počátku byl člověk stvořen dle obrazu Boha. Každá lidská bytost je tedy brána jako opravdový mikrokosmos, který není ničím jiným než miniaturní kopií samotného Veškerenstva (makrokosmu). Esoterické tradice Východu na toto poukazují slovy:

Cokoliv existuje v naší bytosti (v tajuplném mikrokosmu naší existence), existuje současně všude (v celém makrokosmu, který je vlastně tajuplným tělem Boha). Co neexistuje v naší bytosti (v mikrokosmu naší existence), nemůže existovat ani nikde jinde (v celém makrokosmu).

Toto zjevení poukazuje na to, že každý člověk je částí velkého celistvého božského Projevu. Jinými slovy řečeno, každý mikrokosmos lidské bytosti v sobě obsahuje a tajemně analogicky zrcadlí Celek, tedy veškerý Makrokosmos. V tom je odhalena základní duchovní pravda, že Celek zrcadlí každou svoji část (lidský mikrokosmos), který současně dokonale doplňuje Celek (makrokosmos, veškerý Projev).

Je tedy možné říci, že každičká malá část Celistvosti je v ní vždy obsažená a že Celistvost sama je obsažená v každičké ze svých malých částí, které ji zrcadlí. A každá malá část je obsažená v Celku, který existuje také uvnitř každé ze svých malých částí, kde je zrcadlen. Tato pravda tedy ukazuje, že makrokosmos je obrovským hologramem a mikrokosmos lidské bytosti je stejně tak mini-hologramem, součástí velkého hologramu, který ho v podstatě obsahuje. Na tento tajuplný aspekt upozorňovaly různé tantrické tradice již před tisíci lety a mezi tajemstvími, které mohou být studovány v naší škole jógy, je toto nazýváno Okultním holografickým principem.

prvni misto5

Všechno je rezonancí

Výše uvedený aspekt je vždy propojen s Okultním zákonem rezonance, podle kterého je vše v základní realitě božského Projevu nepřetržitou rezonancí. Veškeré Stvoření je založeno na mnoha rezonančních jevech.

Existuje nespočetné množství specifických úrovní rezonance, které, pokud jsou splněny nezbytné podmínky, vytváří rozličné rezonanční jevy. Okultní zákon rezonance a Okultní holografický princip dokonale doplňují poznatky kvantové fyziky a společně tvoří základ, ze kterého vychází náboženství 21. století, kdy člověk učiní významný krok k vyššímu, přímému a objektivnímu poznání Boha. Takto povstane určitá duchovní věda, aby našla dokonalou shodu s vírou, které se budou takto navzájem podporovat. Nová víra 21. století bude vírou duchovní vědy s využitím Okultního zákona rezonance, Okultního holografického principu a kvantové fyziky. Duchovní věda bude podložena a potvrzena exaktní vědou a umožní velký posun v procesu lidského sebepoznání a odhalení božské esence nacházející se v každém člověku.

Koncentrace v józe posiluje rezonanci

Ve světle těchto zjevení lze porozumět tomu, že když například cvičíme nějakou specifickou ásanu, ve skutečnosti vlastně propojujeme náš vlastní hologram (skrze polohu těla a náš psychický a mentální postoj) s gigantickým hologramem, který permanentně existuje v makrokosmu (třebaže si to neuvědomujeme) a získáváme takto okamžitě přístup k určitým subtilním informacím, které do nás vnáší velmi jasný a dobře definovatelný postoj (příslušející dané ásaně). Děje se tak díky okultním jevům rezonance, které se v naší bytosti objeví a které udržujeme během cvičení pozornou koncentrací.

Víra činí zázraky

Silná víra v Boha je vlastně silnou rezonancí, která může vykonat řadu zázraků. Ježíš by to řekl takto:

Kdybyste měli víru alespoň jako hořčičné zrnko a řekli této hoře:  ,Zdvihni se a vrhni do moře!‘ a nepochybovali byste ve svém srdci, ale věřili, stalo by se, co řeknete, a budete to mít. Jestliže s hlubokou důvěrou žádáte ve svých modlitbách věci, které mohou Boha potěšit, dostane se vám toho všeho.

 

NAHORU