Jóga a křesťanství

Svědectví křesťanského jogína - Otce Dechaneta

"Všechna náboženství jsou plochami velkého Diamantu nekonečna", praví prastaré tibetské přísloví. Slovo "náboženství" samotné poukazuje na cíl, který sleduje: spojení člověka s Bohem. V sanskrtu existuje slovo "jóga" s rozsáhlejším významem: věda o harmonickém splynutí protikladů v úplném spojení s božským vědomím.

Různá náboženství různých časů se stávala odpovědí, které nabízel Bůh lidstvu prostřednictvím těch, ve kterých se božskost projevovala intenzivněji. Každé z velkých náboženství bylo založeno "nadčlověkem” té doby, který přinášel potřebné učení podle potřeby prostředí, chování a příslušné úrovně vývoje.

Podstata náboženství nespočívá v mýtu či obřadech. To člověk si je vymyslel a ještě bude vymýšlet. Nenachází se ani v kostelech postavených lidmi, které rovněž ještě budou stavěny. Nenajdeme ji ani ve svatých knihách, které také byly napsány lidskou rukou. Tyto knihy vznikly na základě božské inspirace a mohou být zcela zničeny, protože jejich skutečný původ způsobí, aby se znovu objevily.

Podstata náboženství spočívá v poznání Boha. Jakmile je Bůh poznán, lidé mohou skládat zbytek. Prostřednictvím otce Dechaneta k nám promlouvá křesťanský svět, který díky objevení jógy duchovně obohacuje pomocí postupů, na západě díky ignoranci či předsudkům neznámých.

Otec Dechanet jednou řekl: "Jóga mi velmi pomohla, protože mi velmi otevřela oči, způsobila, aby se rozplynuly jedna po druhé všechny nevědomosti. Díky józe jsem zjistil k plné radosti, že tělo se mi stalo opět přítelem a ne nepřítelem. Jak bych mohl opomenout fakt, že řada tělesných jógových poloh uvolňuje a energetizuje správně mysl? Jak bych si mohl nevšimnout, že správně a hluboce prováděné dýchání dokáže skoro okamžitě vypudit všechny starosti a pochybnosti z duše

Jak nebýt nadšen z toho, že nepohyblivost a uvolnění mého těla v rámci lotosové pozice umožňuje vnitřní soustředění a působí příchod intuice extatické slávy ducha? Jakou vznešenou radost jsem začal prožívat, jakou intenzivní euforii jsem začal pociťovat, když jsem nakonec pochopil, že mé tělo, které jsem před praktikováním jógy vnímal jako nepřítele, orgány a končetiny vnímané jako rušivé překážky, jsou ve skutečnosti velmi milým přítelem a oddaným sluhou plným dobré vůle pohotově spolupracovat v každém pevném a dobře směřovaném jednání! Jóga mi nabídla velkou vnitřní harmonii, která je pro mne úplným opakem hříchu!".

V křesťanství je hřích ve svých různých podobách odtržení člověka od Boha, ale zároveň je oddalováním či odtrhnutím člověka sama od sebe. To působí nárůst egoismu, zla, pýchy, sobectví a omylů v lidské povaze a postupně vytváří izolaci a uzavřenost nejenom těla, ale i duše a mysli. To nakonec vyvolává nevědomost, perverzi, nepořádek a utrpení. Správně praktikovaná cvičení jógy vyrovnávají, čistí, tříbí a sjednocují lidskou bytost.

"Mnohokrát jsem si rád uvědomoval, jak se uvolnění a klid pociťovaný v těle přemisťuje ve vytříbeném zrcadlení a stávají se odrazem duše a mysli, čímž pak ulehčují můj přístup k Duchu. Taková chvíle se stává překrásným spojením s mojí blaženou hlubokou bytostí. Láska k Bohu a láska k ostatním lidem, hlavní vlastnost křesťana, po které jsem toužil celou bytostí, se ve mne objevila při praktikování jógy jako božský dar, projevovala se nekonečnými rajskými prožitky. Díky častějšímu prožívání těchto vznešených stavů, které jóga dokáže lehce zpřístupnit, jsem se začal dívat na své tělo jinýma očima. Abych řekl vše, musím přiznat, že jsem díky józe lépe pochopil, jakým způsobem v křesťanské praxi v rámci provádění náboženských tajemstvích "proniká" božská milost skrze tajné a extatické chvění, které je nemožné popsat slovy a projevuje se subtilně jako silová sféra prostřednictvím těla."

V tomto období vývoje lidstva je jóga vyzvána hrát velmi důležitou roli v křesťanském životě naší epochy - a také zítřejší epochy. Místo askeze a křesťanské morálky založené z velké míry (jestli ne úplně) na útěku a vyhnutí se, jóga oproti tomu přichází s askezí založenou na pochopení, uvolnění, dobré vůli, čistotě a úctě. Jestliže je jóga opravdu praktikována a prožívána ve svém autentickém tradičním duchu, stane se - díky transfiguraci a aspiraci k Bohu - něčím jiným než banální formou užitečné gymnastiky. Bezpochyby umožní probuzení a zjevení některých silnějších, inteligentnějších, laskavějších, zřetelnějších lidských bytostí schopných hlubokého přijímání významu vzkazu evangelia.

Je zřídka takových bytostí, které v současnosti takto správně praktikují jógu. Budou v budoucnosti novými křesťany, jejichž svatost pokvete na základě fyzického, duševního a mentálního zdraví. Rovněž ten, kdo se přibližoval jak filozofii (a hlavně praxi) jógy, tak i křesťanské morálce, dosáhne - a to vůbec ne náhodně - shody mezi etickými a morálními pravidly jama a nijama a štěstí zmiňované v Ježíšově kázání z Hory.

"Občas v samotě mé malé cely jsem se cítil být skoro přinucen určitým nevysvětlitelným způsobem prodlužovat cviky jógy skrze jednu nebo více tichých meditací, ve kterých jsem spontánně toužil celou bytostí po Bohu. V té chvíli intimního spojení s božskostí, naplněn extází, nemyslel jsem už na nic".

kr06Ve studii nazvané "Jóga a Západ" Dr. Jung dokazuje, že jóga je nutnou potřebou na Západě: "Západ musí přizpůsobit jógu křesťanství". K těmto řádkům Dr. Junga otec Reganey říká: "Během času bude potřeba, aby kněží pochopili a uplatňovali jóginské techniky, aby se stali lepšími křesťany, aby byli zdravější, moudřejší, aby zakusili více božské přízně."

Obyvatelé Západu, kteří mají mdlý obraz o Indii, nebo kteří ho chápou se ztrátou původních vlastností, zpomalují toto jednání, vysílají falešné názory o jógovém systému. Jenom ten, kdo opravdu praktikuje jógu může pochopit nesrovnatelnou hodnotu těchto technik a potřebu nutnosti praktikovat jógu moderním člověkem v tomto bouřlivém období. Jeden laik, pan. M. Leon Noel, který se oddal jógovým praktikám napsal po jeho obrácení ke křesťanství: "Jóga je faktorem k psychické, fyzické a mentální rovnováze.

Abychom došli dále, musíme nutně mít křesťanského guru, mistra schopného vést žáka skrze jóginské metody soustředění, modlitby, aspirace a pozornosti ke zjevení božské přítomnosti v sobě, jako individuální "já", jako nejvyšší "Já". Jestliže nazveme jógou psychofyziologickou metodu soustředění na Boha, tak myslím možnost ne jenom jedné, ale více křesťanských jógových praktik."

Opravdu, jóginské cviky (polohy, meditace a kontrola dechu – pránajáma) pomáhají člověku objevovat čím doopravdy je, sjednotit se, být sám sebou před tváří Boha který ho stvořil a neustále jej přitahuje.

Jedna z překážek kterou někteří křesťané pociťují z jóginské praxe pochází z morálního provinění, které pociťují při přistoupení k praxi, která patří k nekřesťanskému náboženství. Ve skutečnosti tyto praktiky leží mimo jakékoliv náboženství, ať už křesťanské či nekřesťanské. Ony ve skutečnosti zdůrazňují univerzální princip vztahu mezi myslí, tělem a duší. Tento princip rezonance vyjadřuje vliv určitých gest a tělesných postojů na psychiku a intelekt. Při znehybňování těla se mentální zmatek postupně zmenšuje, díky stabilizaci těla se mysl soustřeďuje a "mlčí". Díky uvolňování fyzického těla se uvolní i mysl - veřejný nepřítel číslo jedna!

Pokud dodáváme tělu správnou stravu, udržujeme čistotu potravin a soulad s naší anatomickou strukturou jako vegetariánské bytosti, vstřebáváme maximum vitální energie obsažené v potravinách. Takto postupujeme a posilujeme mysl, zvyšujeme inteligenci. Pokud se staráme o naše tělo, dynamizujeme, očisťujeme a energetizujeme ho, má to odpovídající účinek na náš vnitřní život. Takto se modlitba stane mnohem hlubší a znovuobjevování Boha je lehčí a rychlejší. Jóga nás učí být v harmonii s přírodou, neustále rezonovat s dobrem a s Bohem. Učí nás jak žít zdravě a jak využít každou chvíli abychom poznali Boha. Pokud přistoupíme k jógovým technikám, staneme se plně zdravými, zřetelní, inteligentní, silní, zvyšuje se nám vůle, jsme klidní a harmoničtí.

Jóga nás učí rezonovat (přijímat) s blahodárnými energiemi z vesmíru. Takto jsme mnohem schopnější mentálně se soustředit, modlit se k Bohu, provádět meditace které nám vytříbí naši strukturu bytosti, jsme schopni dosáhnout dokonalosti, stát se moudrými. Účinnost křesťanů, kteří se modlí několik hodin denně, ale jejichž mysl je neustále obtěžována parazitními myšlenkami a mentálními obrazy, které nedokáží kontrolovat, je velmi slabá, právě kvůli nemožnosti uklidnění mentální bouřlivosti. Pomocí jistých přesných technik můžeme dosáhnou mentálního klidu a individuální duše toužící po spojení s božskostí se může topit ve obrovské velkoleposti Boha.

Jóga není alternativou ke křesťanskému náboženství, nabízí mnoho praktických technik pro dosažení stejného společného cíle: poznání Boha. Díky technikám očisťování se tělo může stát opravdu chrámem Boha a Duch se může otevřít, aby přijímal Boha v jeho velkoleposti. Pomocí jógy se učí lidská bytost kontrolovat dokonale fyzické, psychické a mentální těla. Tato se stanou čistá, zdravá a schopná rezonovat s Bohem v jakékoliv situaci našeho každodenního života.

Jenom jestliže jsou tyto obaly (těla) věčného já - átmán dokonalé, lidská bytost může dosáhnout poznání Boha. Z tohoto důvodu jsou očistná cvičení, potravinové diety založené na čerstvých potravinách (zelenina a ovoce) nebo jenom na obilí (dieta Dr. Oshawy), ásany, techniky pránajámy, cviky na soustředění a meditace nutnou potřebou každého aspiranta na duchovní vývoj, což znamená i křesťanů. O praxi jógy otec Dechanet říká:

"Pociťoval jsem, jak se má inteligence zvyšuje, aby přijímala celý svět skutečnosti, pro který vypadá být stvořena. Směřoval jsem k hledání mimo hranici běžných vnímání a běžné citlivosti. Nakonec jsem našel Boha, pravdu, obsahující všechny pravdy se kterými jsem se setkal během pouti k mému božskému Já. Ale když jsem ho našel, pochopil jsem, že ve skutečnosti nevlastním nic. Každým dnem si uvědomuji, že má touha k poznání, k učení se rozšiřuje k nekonečné dimenzi pravdy – slovu, které obsahuje vše, v náruč tajemství Boha."

"Jóga pomůže kněžím a misionářům ve službě k Bohu, v modlitbě. Pomůže jakémukoliv člověku, aby se zdokonalil a byl schopen přijímat božskou vůli. Jóga blahodárně transformuje chování žáka a zvyšuje mu intelektuální schopnosti, dovolí otci transformovat své špatné vlastnosti v dobré a tak zároveň vychovávat dítě. Charakteristikou tohoto tradičního systému je skutečnost, že se může přizpůsobit konkrétním životním podmínkám každého, aby mu pomohl dosáhnout dokonalosti ve všech činnostech které uskutečňuje."

Jóga nabízí křesťanům, žákům Krista, možnost hlubokého pochopení učení Ježíše. Díky józe mohou ze srdce pociťovat hluboké skutečnosti evangelia. Je přirozené že při její integraci do našich životů jóga probouzí a zvyšuje "mystické" ctnosti - podle aspirace a povolání každého z nás. Když je úplně směřován na autentickou duchovní cestu, učí se jógin kontrolovat svou lidskou povahu a prochází jistými kroky cestu k zjevení božské jiskry v něm - autentických duchovních prožitků, a bude schopen cítit a přijímat nekonečný mír, dar Krista skrze jeho učení.

NAHORU