Úvod do systému čaker, sedmi úrovní vědomí

Jak je mikrokosmos naší bytosti energeticky propojen s makrokosmem

V sanskrtu znamená čakra „kolo“ či „energetické ohnisko“. Tisíciletá praxe jógy prokázala, že čakra je subtilní silové ohnisko v mikrokosmu lidské bytosti. Staří jogínové objevili sedm velmi obsáhlých systémů či silových center. Každá čakra má schopnost přijímat a vysílat jeden ze sedmi základních druhů vibrací. Jestliže dojde k jejich probuzení, uvědomění a ovládnutí, jsou schopny v bytosti vytvořit okamžitou rezonanci s velkým množstvím energetických vibrací z celého vesmíru. Čakry jsou psychická centra, ale zároveň i zdroje energie, zdraví a vitality. Korespondují s jevy na různých úrovních naší bytosti. Na hrubé úrovni čakrám odpovídají nervové pletence fyzického těla. Přesto není plexus totéž co čakra, nýbrž je podřízen její činnosti. Každá čakra v člověku také představuje specifickou úroveň jeho vědomí.

Čakry jako vysílače a přijímače

Každá forma energie má svůj původ mimo člověka. Každý z nás může energie přijímat velmi dobře či slaběji, vždy v závislosti na stádiu svého vývoje a podle osobní úrovně vědomí. Každé silové centrum (čakra) shromažďuje a přeměňuje zcela specifickou energii, která má natolik subtilní původ, že ji běžným způsobem nemůžeme vidět ani jinak odlišit. Je to přesně jako u elektrického přístroje, který základní formu energie, totiž energii elektrickou, přeměňuje například na teplo, chlad, pohyb nebo sílu.

Souhrnně můžeme říci, že sedm čaker je sedm naprosto rozdílných oscilačních systémů se schopností přijímat a vysílat, které jsou s to rezonovat s vnějšími, stimulujícími centry energie z vesmíru. K tomu dochází právě tehdy, když je vlastní frekvence stejná nebo podobná jako frekvence makrokosmická.

Níže uvádíme nejdůležitější charakteristické rysy sedmi hlavních čaker a fyzické oblasti, v nichž můžeme vnímat místa projekce jednotlivých čaker:

1. Múladháračakra: v oblasti kořene páteře, mezi řitním otvorem a pohlavním orgánem.

Vlastnosti: život, potenciální energie, strnulost, přizpůsobení.

2. Svádhišthánačakra: nad oblastí pohlavních orgánů.

Vlastnosti: energie pudů, citlivost, sexualita, sociální napodobování (mimésis).

3. Manipúračakra: v oblasti pupku.

Vlastnosti: rozpínání, kontrola, vášnivost, dynamičnost.

4. Anáhatačakra: uprostřed hrudníku.

Vlastnosti: náklonnost, sympatie, harmonie, nezištnost.

5. Višuddhačakra: v oblasti krku.

Vlastnosti: čistota, povznášející zážitky, estetické výjevy, inspirace.

6. Ádžňáčakra: nad obočím, uprostřed čela.

Vlastnosti: genialita, mimořádná síla mysli, jasnozřivost, intuice.

7. Sahasrára: v oblasti temene hlavy.

Vlastnosti: spojení s nekonečnem, čistá duchovnost, vztah k Bohu, moudrost.

Už z tohoto přehledu vyplývá, že čakry jsou sedmi vzájemně jasně odlišenými rovinami bytosti. Nejen že souvisejí s určitými barvami či zvuky, ale představují také sedm specifických, nezaměnitelných a esenciálních sfér vědomí bytosti a vesmíru.

system-caker.jpg Různé tělesné polohy (ásany) a dechová cvičení (pránájámy) vytvářejí harmonický oběh subtilní energie. V systému jógy se tato energie nazývá „prána“, v japonské tradici se jí říká „ki“, v čínské „či“ a na Západě je známá jako „bioenergie“. Cvičení ásan, hathajóga, představuje cennou pomoc jak dospět k ujednocení myšlenek a k rychlým pokrokům v umění soustředění a sebeovládání.

Protože dech a aktivita mysli spolu úzce souvisejí, hraje kontrola dechu důležitou roli. Dosahuje se jí cíleně pomocí technik pránájámy. Čakry zachycují subtilní energie sedmi makroskopických úrovní skrze procesy rezonance podle svého kmitání na konkrétních úrovních bytosti. Jak intenzivně k tomu dochází, záleží na otevřenosti, resp. rezonanční schopnosti čaker v jedinci. Energie může vstoupit pouze tehdy, pokud jogín vyvinul schopnost ji na určité rovině přijmout. V opačném případě, i když bude přítomná vně, nemůže působit v mikrokosmu bytosti.

Sedm silových center působí v komplexním systému nádí, subtilních energetických drahách člověka. Jógová věda definuje přibližně 72 000 důležitých nádí, které přenášejí a rozmísťují vytříbené energie z makrokosmu do mikrokosmu člověka, za předpokladu, že tyto nádí nejsou blokovány. Každému fyzickému pohybu přináleží určité nádí. Rovněž existují nádí pro konkrétní nálady a pocity.

Na cestě k božské extázi samádhi

Zdroj nám vrozené bioenergie lze podle některých tradic nalézt u kořene páteře, v józe se nazývá kundaliní šakti. Odtud se energie rozděluje dále do dvou hlavních proudů, jednoho solárního (+) a druhého lunárního (-), z nichž se rozvětvují další odbočky, které se křižují na různých klíčových místech v těle. Z dokonalé harmonie těchto dvou energetických proudů vzniká rovnováha. Téměř nepřetržitou vnitřní i vnější rovnováhu na mentální úrovni napomáhá udržovat klidný a tichý postoj, který je zároveň uvolněný a meditativní. Pokud této rovnováhy dosáhneme, pozvedne se vitální energie kundaliní z múladhára čakry skrze sušumná nádí (střední kanál) a sjednotí se v sahasráře s neomezenou esencí naší bytosti. Na této úrovni jogín zažívá božskou extázi samádhi, stav naprostého splynutí s makrokosmem na veškerých úrovních jeho projevu.

Systém čaker vychází z prastaré moudrosti tantrajógy, ze které později vzešla hathajóga a kundaliníjóga. Probuzení čaker a vzestup kundaliní šakti tvoří v těchto tradicích základ veškeré praxe. Tajemství dobrého zdraví, duchovního i duševního růstu, ba dokonce dosažení určitých nadpřirozených schopností spočívá v harmonickém probuzení čaker, čistotě, vitalitě a proudění sil skrze naše nádí. Harmonickou energetizací čaker a nádí za pomoci odpovídající jógové praxe dosáhneme vyrovnaného krásného fyzického těla, regenerativní a pevné vitální struktury, probuzené mysli a vyrovnané, naplněné duše, stručně řečeno, celkové síly, dynamiky a vyrovnanosti na všech úrovních bytosti.

NAHORU