Šiva projevený jako ohnivý lingam

Fragment ze Šiva Purany.

V hinduistické mytologii nalezneme množství legend, v nichž hraje Šiva ústřední roli. Mezi bezpočtem Šivových aspektů a projevů patří jeho projev jako ohnivého lingamu mezi ty nejvýjimečnější a nejtajemnější. Starodávná legenda, která nám zpřístupňuje duchovní poučení, se nachází v 7-9 kapitole posvátného textu Šiva Purana. Zde je popsán Šivův božský zásah do boje o nadvládu - boje, který se zdál bez konce a který ničil celý svět - mezi Brahmou, stvořitelem vesmíru a Višnuem, jeho udržovatelem.sivalingam1.jpg

Abychom pronikli hlouběji do tohoto mýtu, nabízíme několik upřesnění. Brahma je mužským aspektem (+), Višnu pak ženským aspektem (-) a Šiva je transcendentní, neutrální aspekt (0), který umožňuje jak vstup do projevenosti, tak její transcendenci. Tato neutrální síla, která je neviditelná protože se nikdy neprojevuje přímo, vyvolává a vstřebává jak plus tak i mínus, integrujíc je v jednotícím celku; bez ní nic nemůže existovat.

Vezměme si fragment ze Šiva Purany v němž je popsán projev Šivy jako ohnivého lingamu:

Na bitevním poli Brahma a Višnu pokračovali v boji na život a na smrt, očekávajíc výsledek zkřížení svých nejmocnějších zbraní mahešváry a pašupaty, které si sami vytvořili.

Plameny šlehající z bitvy těchto dvou armád spalovaly všechny tři světy. Když Šiva uzřel hrozbu zániku vesmíru, který by byl předčasný a nastal by v nesprávnou chvíli, vzala na sebe jeho neviditelná přítomnost děsivou podobu obrovského ohnivého sloupu, který se zjevil mezi oběma božskými projevy.

A takto byly tyto dvě armády, obě dostatečně silné na to aby zničily celý vesmír, do tohoto ohnivého sloupu vstřebány.

Když zpozorovali takový udivující úkaz, který zneškodnil jejich zbraně, oba bozi nacházející se ve střetu se jeden druhého ptali: „Co je to za podivuhodný jev? Čím je tento ohnivý sloup, který se mezi námi zdvihl? Překonává oblast našich smyslových vjemů. Musíme najít jeho začátek i konec, zjistit, co tvoří jeho základ a co je vrcholem!

Oba hrdinové, pyšni na svou udatnost, souhlasili s tímto rozhodnutím a okamžitě se pustili do hledání.

Nedosáhneme úspěchu zůstaneme-li spolu“, řekl tehdy Višnu a vzal na sebe podobu kance a pustil se podél sloupu Světla dolů, aby našel jeho počátek. Brahma na sebe vzal podobu stěhovavého ptáka (hamsa) a vzlétl vzhůru, hledajíc naopak vrchol sloupu.

I když procházel nižšími světy a sestoupil do největších hloubek, Višnuovi se nalézt počátek obrovitého ohnivého sloupu nepodařilo. Naprosto vyčerpán v podobě kance znovu vystoupal na bitevní pole.

Ani Brahmovi se nalézt vrchol sloupu nepodařilo a vrátil se zpět.

Tehdy se Šiva naplněn soucitem zjevil v podobě božské bytosti a odhalil svou vlastní přítomnost v onom nekonečném sloupu. A promluvil k nim takto (9 kapitola):

Obsahuji dva aspekty: jeden projevený, druhý neprojevený. Nikdo jiný nemá tyto dva aspekty, proto nikdo jiný nemůže být Nejvyšším Vládcem Vesmíru.

Ikdyž se na mě pohlíží jako na Nejvyšší projevenou skutečnost, jako na Vládce Vesmíru, má přirozenost je neprojevená. 

Tento nekonečný ohnivý sloup značí mou nejvyšší neosobní přirozenost. Tento lingam bude mým symbolem a vy všichni ho budete neustále uctívat.

sivalingam2.jpg Moji drazí, tento ohnivý sloup bez konce a začátku je od tohoto okamžiku možné znázorňovat i omezenou formou, pro potřeby běžného vnímání a jeho uctívání.

Tento symbol lingamu přinese moudrému stav blaženosti. Jeho uctívání je nejlepším prostředkem k získání jak bezmezného štěstí v tomto světě, tak i konečné duchovní dokonalosti. Má moc odstranit všechna eventuální nutná znovuzrození ve sféře iluze a nevědomosti jakékoli vtělené bytosti.

Provádění duchovních obřadů, vzdávání obětí či modlitba, zkrátka vše co bude tvořit duchovní praxi spojenou s tímto symbolem, bude milionkrát účinnější, než bez vztahování se k němu.

Budu-li uctíván ve své nejvyšší podobě lingamu a jestliže v tomto vztahování se k lingamu budou zahrnuty všechny ostatní obřady a duchovní postupy, nepochybně bude získáno pět forem osvobození  /známých v indické tradici/: žít ve stejném světě jako Já – salokja, být Mi neustále nablízku – samipja, být ve všem jako Já – sarupja, dosáhnout téže božské moci jako Já – sarišti a být se mnou naprosto ztotožněn – sajudžia.

Takto budete moci dosáhnout naplnění všech vašich tužeb!

Symbol lingamu a Já sám, jenž jsem jím symbolizován, nejsme dvě různé entity. Lingam je Má Absolutní Bytost. Umožňuje mým uctívačům se mi přiblížit. Je proto neustále a úplně hoden zbožňování.

NAHORU