Šivovy hypostáze – tajuplné aspekty nejvyššího Vědomí

Všudypřítomné transcendentní božské Vědomí je ryzí, věčné, neměnné a beztvaré. Jedinečný a transcendentní Bůh totiž existuje sám ze sebe. K jeho transcendentní bytosti se nepojí žádná temnota či tma, ani žádné jiné formy energie či hmoty. Žádný zvuk, žádné slovo, žádný druh projevu, který by náležel světu jevů. Pouze Bůh jediný existuje sám v sobě a skrze sebe. Je věčný a neomezený. Bez začátku a bez konce. Nikdy se nemění. Je vším. Stojí nad libovolnou formou duality, neboť je absolutní a neosobní.

Nedoléhá na něj ani potěšení, ani bolest, dobré ani zlé. Nemůže být spatřen, přesto ti, kdo o Bohu hluboce meditují a jejichž srdce jsou téměř trvale prostoupena nekonečnou láskou a oddaností k Němu, mohou dosáhnout jeho nekonečné existence. Takovým oddaným a vytrvalým bytostem, které jsou naplněny láskou, nabízí Bůh svoji božskou milost. Tuto milost vnímá čistý, upřímný a zcela oddaný aspirant tak, jako by Bůh tajuplným způsobem přímo v jeho srdci zvolal:

 „Ve mně, v Bohu, je pramen veškerého Stvoření.

Ve mně, v Bohu, se vše udržuje bez potřeby čehokoliv dalšího.

Ve mně, v Bohu, se rozprostírá blažená nevýslovná Prázdnota, která tajuplně zahaluje moji nekonečnou bytost,

která není ničím omezená, neboť mým božským tělem je sama věčnost.

Já, Bůh, jsem posvátné, pro oko neviditelné útočiště každé bytosti.

Otevři se mi s bezbřehou vřelostí ve svém srdci, neboť ve mně přebývá extatické štěstí všech božských divů.”

hypostaze1

Těmito tajuplnými slovy, která vkládá do zbožných srdcí, Bůh bez přestání promlouvá ke svým nejoddanějším.

Šiva může být i jedním z aspektů imanentního projevu Boha a může se tedy manifestovat s různými charakteristikami. Ve všech svých hypostázích je však Šiva neoddělitelný od svého božského působení a moci. Je tak další tváří vševědoucího a všemohoucího Boha.

Ve stavu nejvyšší božské blaženosti tančí Šiva svůj božský kosmický tanec a svými tajuplnými tanečními pohyby v sobě utváří, udržuje i vstřebává celý svět. Šiva je ničitelem všeho, co nás svazuje, snímá jakýkoliv druh pout a rozpouští bolest a utrpení svých čistých a vytrvalých ctitelů. To on nabízí těm, kdo jsou připravení, nejvyšší dar absolutního osvobození, ve kterém může aspirant splynout s nekonečností Boha Otce.

Šiva je rovněž sjednocen s univerzálním Já (paramátman) a je skutečnou podstatou všech stvoření. Často se vyskytuje poblíž pohřebišť a spálenišť, která střeží. Je ve skutečnosti nejvyšším mistrem všech duší, které se zřekly připoutanosti ke světským tužbám, aby došly k extatickému splynutí s jeho božskou bytostí. Všechny duše (džíva) a všechny světy (lóka) pochází z nejvyšší bytosti Šivy. Vše, co je součástí Stvoření, se zrcadlí v Šivově bytosti. Rovněž všechny projevené věci jsou Šivou udržovány, aby byly později vstřebány do jeho božské bytosti. Šiva je tedy podporou, zdrojem i podkladem manifestovaného světa.

V aspektech, které formují jeho božskou hru (lílá), je manifestací dobra, pravdy a štěstí. Je velkým guruem všech bohů a nebeských stvoření (déva). Ztělesňuje velký božský vzor pro všechny rajské bytosti (mahádéva).

Šiva je duchovním pastýřem všech stvoření. Ale je také ten Hrozivý, Velkolepý, ten, kdo ve svých rukou třímá trojzubec a mnoho dalších strašlivých zbraní, které mají uštědřit duchovní impuls všem, kdo to nezbytně potřebují. Takto se Šiva zjevuje ve svých hrozivých aspektech (viramúrti), přesto je nadevše zbožňován a milován. Je milý a laskavý, je dobrodincem všech stvoření a božským ochráncem všech bytostí. Těm, jejichž srdce jsou plná lásky a oddanosti k Němu, s nekonečným soucitem zjevuje své blahodárné aspekty (bhogamúrti) a pomáhá nám dosáhnout Boha.

hypostaze2

V těchto svých podobách je přístupný všem. Dokonce i ty nejzlovolnější a nejhříšnější duše se mohou vztahovat k jeho božské bytosti, a pokud mu dokáží otevřít svá srdce, Šiva jim udělí své požehnání.

V podobě velkého gurua je Šiva pramenem veškerého vědění a moudrosti. Je dokonalým jogínem, božským učitelem všech mudrců, neviditelným vzorem a inspirací pro všechny jogíny, duchovní mistr všech mistrů (maháguru).

Šiva je také dokonalým božským milencem. Je vzorem odvahy a božským ochráncem všech. Je tím, kdo nám pomáhá překonat jakékoliv překážky. Vnáší do vědomí všech lidí duchovní světlo. Ve své kosmické božské hře je Šiva zcela svobodný. Když na sebe bere různé podoby, projevuje se v mnoha svých aspektech (lílámúrti). Někdy ukazuje svoji laskavou tvář, jindy – vůči těm zlým – vystupuje hrozivě a strašlivě. Ze Šivy pramení mnoho rysů božské hry Stvoření. Udržuje ji v chodu, ale současně nechává pohasnout zájem všech, kdo se touto hrou nechali ošálit a zůstali v ní lapeni, aby jim pomohl dosáhnout své nejvyšší bytosti a objevit Boha Otce. Takový je Šiva, ten s tisícem podob, jež jsou známy pod tisíci jmen.

(Některým hypostázím Šivy se věnujeme podrobněji v samostatných článcích.)

NAHORU