Šiva Ardhanáríšvara – velkolepý božský androgyn

Šiva Ardhanáríšvara je jedním z nejznámějších aspektů Šivy. Vyjadřuje jeho božskou hermafroditní bipolární přirozenost, ve které je, jakožto projev nejvyššího mužského principu, důvěrně spojen se svojí ženskou polovinou.

Šiva Ardhanáríšvara je tedy velkolepý božský androgyn. Hluboký duchovní význam této Šivovy podoby je pro hinduistickou tradici velmi důležitý. Je totiž vyjádřením neoddělitelného spojení mezi Šivou a Šakti, mezi nejzazším transcendentálnem a manifestovanou energií, mezi mužským a ženským aspektem, které se v něm nacházejí v dokonalé neutralitě a polární rovnováze. Šiva Ardhanáríšvara je božské kosmické stvoření, existující mimo jakoukoli polaritu a dualitu, nade všemi komplementárními aspekty, které v projevu existují.

ardhanarisvara2.jpg Představa Šivy jako velkolepého božského androgyna je vyvolávána a uctívána v mnoha oblastech Indie a nalezneme ji rovněž v mnoha starobylých hymnech věnovaných Šivovi. O jeho vzniku se traduje tento mytický příběh:

Mudrc Bringi byl vytrvalý a vroucí ctitel svého pána Šivy, byl však zvyklý uctívat pouze jeho samého, zatímco vzývání Šakti vědomě zanedbával. Svou celoživotní duchovní praxí usiloval o překonání aspektů duální existence, a považoval proto za správné uctívat pouze Šivu, kterého ve své mysli odlišoval od projevené tvůrčí ženské energie (Šakti), jíž je ale Šiva ve skutečnosti neoddělitelnou a trvalou součástí.

Stalo se, že se jednou bohové a ršiové vydali plni zbožnosti a oddanosti pobýt nějaký čas na hoře Kailas u Šivy a jeho božské milenky Párvatí. Oddaný vyznavač Šivy Bringi však začal trvat na tom, že pokud opravdu uctívají Šivu, měli by zůstat pouze okolo Něj. Vyčleniv Šakti zcela ze svých modliteb, které nadále věnoval pouze Šivovi, zavrhl Bringi nevědomě současně i svoji vitální podpůrnou ženskou energii, která ve skutečnosti pocházela z Šakti a která mu dávala sílu pro jeho uctívání.

Aby mu uštědřila duchovní lekci a umožnila mu prohlédnout svou ignoranci, zbavila Párvatí tělo mudrce veškeré ženské vitální energie, a to tak zůstalo pouhou fyzickou strukturou z masa a kostí. Veškerá jeho ženská energie, kterou až s bláznivou zarputilostí trvale odmítal, ho úplně opustila a Bringi záhy velice zeslábl, až bez špetky energie nebyl schopen ani nejmenšího samostatného pohybu. Přesto však ve svém úsilí tvrdohlavě pokračoval a dál se modlil výlučně k Šivovi.

Ze svého nekonečného soucitu Šiva svému oddanému ctiteli nabídl hůl, aby měl nějakou oporu. Bringi ji uctivě přijal a brzy k ní přilnul a závisel na ní natolik, že se mu stala vlastně třetí nohou. I přesto však nepochopil smysl duchovní lekce, které byl podroben, a se svojí novou oporou dál uctíval pouze Šivu. Aby mu nakonec pomohla pochopit jednotu Šakti a Šivy, požádala Párvatí svého božského Mistra, aby na sebe vzal podobu, ve které by s ním byla v jednotě a která by tak jasně vyjadřovala neoddělitelnost existující mezi Šivou a Šakti. Šiva jí vyhověl a zjevil Bringimu svoji hypostázi Ardhanáríšvary.

V Puránách, posvátných textech Indie, existuje mnoho dalších podobných příběhů, které vysvětlují, proč na sebe Šiva bere tuto podobu. V Šiva Puráně se říká, že na počátku stvoření dal Brahma, tvůrce vesmíru, vzniknout prvotním bytostem, známým jako rodiče všech dalších bytostí (Prajapati) a přisoudil jim povinnost vytvořit rozličné aspekty, které budou ve světě existovat. Oni však nedokázaly tento úkol splnit, protože věřily, že jsou vyjádřením čistě mužského principu a byly tedy přesvědčeny, že postrádají tvůrčí projevující sílu. 

Brahma horlivě vzýval o pomoc Šivu. Ten, když uviděl podstatu jeho prosby, se nakonec zjevil ve formě, která je nazývána Ardhanáríšvara, anebo ten, kdo je napůl ženou a napůl mužem. Pak již bylo všem jasné, co je skutečnou základní podstatou Šivy, a všechny aspekty vesmíru mohly být vytvořeny s lehkostí, bez jakýchkoli překážek. Každý aspekt stvoření obsahuje sám v sobě jednotu mezi mužským a ženským principem.

Další symbolický příběh najdeme ve Skanda Puráně. Párvatí, milenka Šivy, jednou zatoužila být navždy důvěrně spjata se svým milencem, Šivou, aby ho věčně mohla s láskou objímat a zároveň být ovinuta kolem jeho údů. Tato její vášnivá touha jí byla splněna tak, že pro ni Šiva převzal hypostázi Ardhanáríšvary. Protože Šiva trvale přesahuje veškerou dualitu a polarity, odkazuje k Nejvyššímu Absolutnu a může být ztělesňován jak jako ženský tak i mužský aspekt.

Tento Šivův projev je spojen také s projevem Božské milosti. Šiva a Šakti jsou ve skutečnosti nedílnou jednotou v Bohu. Bůh bez formy je to, co nazýváme Paramašiva. Bytosti jsou stvořeny a vstupují do božské hry existence skrze svobodnou a všemohoucí vůlí Boha, aby znovu nadšeně objevovaly toho, který tvoří všechny projevené světy. Ženská a energická dynamika tvoření se nazývá Šakti a je nedílnou součástí Bytí Boha. Svojí ženskou základní nejvyšší sílou (Šakti) tvoří a projevuje Bůh úplně vše, co existuje.

ardhanarisvara3.jpg Ardhanáríšvara je aspekt, ve kterém Šiva odhaluje svou neoddělitelnou ženskou sílu (Šakti) coby nedílnou součást svého bytí. V této hypostázi božské makrokosmické hry se Šiva a Šakti projevují a chovají jako jediná bytost. To je vyjádření tajemné Boží milosti.

Šiva a Šakti jsou jako led a voda, které jsou v podstatě stejnou látkou ve dvou různých skupenstvích. Proto hinduistické texty popisují Šakti jako Šivovu nejvyšší milenku, protože je vždy od Šivy neoddělitelná, a to jako jeho matka (protože z Šakti pochází) i jako jeho dcera (protože Šakti je současně jeho projevem).

Velmi inspirativním způsobem porovnává básník Kalidasa tyto dva principy k neoddělitelnosti mezi slovem a jeho významem, mezi písmenem a jeho výslovností.

Napůl mužská a napůl ženská hypostáze Šivy je poselství některých ujednocujících vyobrazení, ve kterých jsou tyto dva odlišné, ale vzájemně se doplňující, aspekty zastoupeny v úplné jednotě. To je reprezentace Šivy tzv. Ardhanáríšvary, ve kterém pravá polovina představuje mužský princip vědomí (Puruša), jemuž odpovídá Šiva sám, zatímco levá polovina představuje ženský princip přírody (Prakrti) a představuje Šakti.

V ikonografii je pro Šivu androgynní symbolika charakteristická. V umění nalézáme univerzální mužský symbol Šiva lingam, který v sobě tajemným způsobem obsahuje jednotu s jóni, tedy s ženským principem. Je důležité si všimnout, že hypostáze Ardhanáríšvary je jednou z podob Šivy, avšak nikoliv některou z podob Šakti nebo Déví.

Védský popis Šivu znázorňuje v hrozivém i blahodárném světle. Hrozivý a destruktivní aspekt (Urga) představuje mužskou polovinu, zatímco ženská polovina představuje vlídný, jemný a kreativní aspekt (Saumnya). V jednom hinduistickém rukopise pocházejícím z 15. století je tato hypostáze Šivy velmi ceněna a je v něm uvedeno, že Šiva ji převzal proto, aby naznačil praktikantům tantry, jak pochopit nejhlubší význam božského stvoření, ve kterém se vlídné a hrozivé aspekty doplňují a jsou úzce propojené. Klasická pojednání jako jsou Silparatna, Amsumat Véda či Supra Véda poskytují velké množství informací o odlišnostech těchto dvou aspektů, které jsou přivedeny do jednoty.

Šiva Ardhanáríšvara je obvykle zobrazován se dvěma pažemi, ale existují i znázornění se třemi nebo čtyřmi, někdy i s osmi rukama, jako například v chrámech, mezi něž patří i Darashuram. V Darashuramu má Šiva Ardhanáríšvara navíc i tři tváře, zatímco jiná zobrazení obsahují tvář pouze jedinou.

V ikonografických zobrazeních se hlavní mužské a ženské vlastnosti promítají různými způsoby, nejčastěji jako tělo, které je rozděleno na dvě poloviny, přičemž pravá polovina představuje mužský princip a levá ženský. Má-li zobrazení tohoto Šivy dvě ruce, pak pravá paže drží lidskou lebku (kapala), nebo činí tajnou mudru poskytující ochranu (Abhája Mudra), zatímco levá paže je ladně uvolněna anebo drží květinu či zrcadlo.

Podle Brihat Samhity drží pravá ruka trojzubec a luk. Pokud obsahuje obraz tři ramena, má mužská polovina dvě ruce a ženská polovina jen jednu, která drží zrcadlo, květiny nebo papouška. V případě, kdy má čtyři ramena, ruce na pravé straně nesou Šivovi zbraně, jako válečnou sekeru (parashu), trojzubec (trishula), kladivo (tanka) nebo růženec (akshamala), zatímco paže po levé straně nesou určité atributy ženského principu, jako je například modrá lilie nebo vyrovnávající pohyb rukou.

ardhanarisvara1.jpg

Podle práce Vishnudharmottara musí pravá ruka držet růženec a trojzubec, zatímco zrcadlo a modrý lotos se nachází v  rukou levých. Na čele má pravá strana polovinu třetího oka, které je charakteristické pro Šivu. Pravé oko má pronikavý pohled, zatímco levé oko je klidné a plné hlubokého soucitu. Paže na pravé straně jsou mužské a silné, na levé straně pak jemné, elegantní a ženské.

Brihan Narada Purána doporučuje, aby byla ženská polovina barvy černé, zatímco mužská polovina barvy žluté. Jedna část by měla být oblečena oděvem z hedvábí a druhá by měla být nahá. Na jedné straně koruna z lotosových květů a na druhé z lebek. Ženskou polovinu by měl zdobit soubor náramků, které mají hodně ozdobných pásků, šperků a prstenů, zatímco druhá je prázdná.

Některá ztvárnění Šivy Ardhanáríšvary jsou zobrazeny, jak hrají na hudební nástroj - Veena. Vzhledem k tomu, že hra na tento nástroj vyžaduje použití obou rukou, obě poloviny těla představují zároveň účast na společném konání v kompletní božské harmonii.

Podle textu Sakaladhikara musí být varianta se dvěma nebo se čtyřmi rameny znázorněna vždy tak, že pravá noha je umístěna na zemi a držena rovně, zatímco levá je mírně ohnutá. V případě, že má vyobrazení čtyři ramena, ruce na pravé straně nesou válečnou sekeru (parashu) a provádí tajemné gesto ochrany, vyšší levá ruka nese květiny, přičemž hlavní ruka na levé straně je něžně podepřena hlavou býka.

Konečný popis hypostáze Ardhanáríšvary: „V podobě harmonické bytosti, ten, který je napůl mužem a napůl ženou, s vlasy spletenými na pravé straně do pramenů, v nichž je zachycen Měsíc, s pravou polovinou těla zbarvenou červenou barvou (Aruna), nesoucí tygří kůži a hady jako své ozdoby, s levou rukou podepřenou býkem, svým dopravním prostředkem, a pravou nohou mírně ohnutou, levýma rukama černé barvy držíc květinu na hrudi, s levou nohou oblečenou v hedvábí a zkrášlen mnoha ozdobami ze zlata, to je Šiva, napůl muž a napůl žena, Šiva Ardhanáríšvara.

NAHORU