Základní prvky duchovního svátku Mahašivaratri

V Indii je velká duchovní noc Šivy, Mahašivaratri, tradičně zasvěcena Paramašivovi (Nejvyššímu Šivovi). Jeho uctívači ji jednomyslně pokládají za nejposvátnější chvíli v roce.

Zároveň je Mahašivaratri nocí předcházející novoluní v únoru – březnu (v měsíci Phalguna, podle lunárního kalendáře odpovídajícího indickému astrologickému systému). Jogíni vítají tento velkolepý svátek jako výjimečnou duchovní příležitost. Z toho důvodu se celý den postí a celou noc bdí, intenzivně meditujíc s mantramy Šivy (lajajóga). Zasvěcení meditují jednoduše tak, že bez přestání opakují Jeho jméno, transfigurují se, plni zanícení zpívají oslavné hymny věnované uctívání proslulého symbolu Šiva Lingam a s láskou aspirují z celého srdce k Paramašivovi, jenž ve skutečnosti není nikdo jiný než Bůh Otec.

Védy v tomto ohledu říkají: "Pán Bůh, Všemocný a Všudypřítomný přebývá navěky – ve velkém tajemství – v srdci všeho, co je. Plný milosti, dobra a lásky nabízí duchovní osvobození všem vědomým bytostem, které se k němu s láskou obracejí." Hinduisté pokládají za velmi důležité žít neustále v blízkosti chrámu, proto postavili tolik kultických středisek. To je, jak říkají, chvályhodná věc před Bohem a přináší požehnání jak v tomto životě, tak i v dalších. A tak má indický náboženský život fyzické centrum, chrám. I u nás se v "Domě Páně" všichni velice snadno zapojíme do svého vztahu s Nejvyšším Otcem.

A protože je nedělí od Boha velká vzdálenost, chodí silně věřící Indové do chrámu nejméně jednou týdně a ze všech sil se snaží účastnit se všech důležitých duchovních svátků, v obdobích roku, kdy se plně projevují různé Boží Šakti (Ženské Manifestující Síly). Každodenně Šivovi uctívači provádějí PUJA – zanícené zbožňování – na kultických místech. Z tohoto důvodu nejvíce z nich navštěvuje chrámy v nejsvatější den roku, který je cele zasvěcen Šivovi – Mahašivaratri. Tehdy ještě tím spíše přicházejí oddaní plní úcty a pokory k chrámům, neboť každý z nich představuje skutečný Dům Boží.

Ve Védách se říká: "Ať je Pán Bůh takto spokojen skrze naše oslavné písně. Jako mudrc mezi lidmi, uctívač přijde plný zanícení a nabídne příslušnou oběť božským bytostem! Velké, ohromující a plné tajemství nahánějících strach je Tvé jméno, Ó Pane Bože." AUM NAMAH ŠIVAJA.

Mahašivaratri, tato hluboce mysteriózní a svatá noc se blíží. Snažme se ji i my prožít, jako jednu z nejdůležitějších duchovních událostí našeho života. Přinejmenším si připomínejme v každé chvíli této noci, že naším základním cílem v tomto životě je uskutečnit Boží TADY a TEĎ a s vroucím srdcem plným lásky se přiblížit Šivovi. Stoupejme chvatně z obrovské aspirace k vrcholu svaté hory Kailás – která se neustále nachází v našem nitru, na úrovni Sahasráry – prožívejme co nejhlouběji, plně tajemnou přítomnost Šivy v nás, v našem vlastním Nesmrtelném Já – Átman – jež neustále proniká celý Makrokosmos.

Připravme se co nejlépe na příchod této noci velkého duchovního svátku, provádějíc dokonale sádhanu (jogínský výcvik). V daný den si po celou dobu budeme připomínat, že život je-li prožívaný v dokonalosti extatické Božské Pravdy získává obrovskou sílu. Každá lidská bytost je mikrokosmos, který v miniatuře reprodukuje Makrokosmos. Očistíme, co nejdříve a co nejhlouběji celou svou bytost a v tuto noc učiníme ze svého srdce čistý pramen božské lásky, aspirujíc zároveň k prožití úplné harmonie ve velké duchovní rodině jejíž jsme součástí v této škole jógy. Mysleme, co nejčastěji na Šivu, a začněme právě teď, očistíme tak s božskou pomocí mysl a srdce, abychom co nejrychleji vystoupil k vrcholu uskutečnění Boha, jenž se nachází v naší bytosti (Sahasrára).

Jedna z nejsvatějších duchovních nocí roku se blíží a budeme-li připraveni, může nás díky tajemné Šivově milosti hluboce a trvale transformovat. Budeme-li připraveni, obdržíme v tomto nejvznešenějším svátku roku mnoho božských darů. Všichni máme tuto obdivuhodnou příležitost, která čeká jen na to, aby se v nás plně projevila. Je v naší moci zvolit TADY a TEĎ tuto zázračnou šanci. Proto aspirujme ze všech sil, aby nás tato noc co nejvíce přiblížila Šivovi, Velkému Božskému Zachránci. Není snad v podstatě plné odhalení Boha cílem našeho zrození na tuto planetu? V tuto svatou noc můžeme z naší mysli učinit oltář zasvěcený Bohu, a tak se všechny ostatní myšlenky stanou náhle bezvýznamné.

Ve svatou noc udržujme mentální ticho, to nám pomůže provádět Lája jógu s mantrou Šivy, jež nás přivede do stavu hluboké rezonance s ním. Tak poznáme že noc Šivaratri představuje především vznešenou božskou radost. Autentický duchovní život je především plný vření. Čím více vyzařujeme v našem okolí radost a štěstí, tím více se přesvědčujeme, že se nacházíme v blízkosti nevyčerpatelného Nejvyššího Zdroje Blaženosti.

V ášramu Svámí Shivanandy v Rišikéši (v Indii), se Mahašivaratri oslavuje takto:

  • Všichni aspiranti se celý den postí.
  • Jogíni z ášramu se účastní velké duchovní ceremonie, která má přinést všem lidským bytostem mír a blahobyt.
  • Během celého dne provádějí aspiranti takřka nepřerušeně Džapa jógu s mantrickou formulí AUM NAMAH ŠIVAJA a meditují periodicky o Šivovi.
  • V noci se všichni shromáždí v chrámu a společně až do rána pronášejí mantrickou formuli AUM NAMAH ŠIVAJA.
  • Šiva Lingam, jakožto tajný symbol Šivy, je uctíván s velkou oddaností po celou noc, společně každé tři hodiny po 45 minut.
  • Duchovní Mistr dává aspirantům, kteří jsou připraveni iniciaci do určitých Sannya Diksha – uděluje titul Sannjasín.

Nabízíme nyní dva příklady vnitřní každodenní meditace, prováděné tradičním způsobem k uctívání Šivy:

"Uctívám pln vznešené drahocenné lásky své Věčné Božské Já, Átman. On se zanícením zbožňuje Šivu, jenž se na věky nachází v Lotosu mého Srdce. Koupe se v přečisté vodě mé očištěné mysli, neposkvrněné vodě pramenící z nevyčerpatelné řeky víry a oddanosti. On zbožňuje Šivu TEĎ, vonícími květinami stavu Sámadhi (božské extáze). Činím toto vše pln aspirace, abych se navěky osvobodil od egoismu, nevědomosti a utrpení."

"Ó! Šivo, Tys skutečně na věky ve mně, v mém nesmrtelném Já (Átman). Mysl je zahrnuta láskou, kterou přináší Parvati, tvá zbožňovaná Šakti (ženská manifestující síla). Mé pránické energie jsou Tvými služebníky. Mé tělo je Tvůj Dům. Moje činy v tomto světě, jejichž ovoce ti nepodmíněně daruji, nejsou ničím než předmětem tvého uctívání. Můj spánek je Samádhi (božská extáze). Chodím pouze kolem Tebe. Má božsky inspirovaná řeč je modlitba k Tobě. Tady a teď, plný lásky a pokory, Ti přináším oběť všeho, co jsem a mám."

Víme-li toto všechno, zaslouží si noc Mahašivaratri, abychom v ní byli co nejšťastnější. Ještě více je potřeba, abychom aspirovali prožít božské štěstí v přetékajícím planoucím srdci, cítit a vidět všude Boží přítomnost. Zapomeneme v této noci na všechny životní starosti, všechna utrpení minulé i přítomné. Pokud se postíme, velmi nám to pomůže cítit extázi tajemného spojení s všudypřítomným SHIVOU. Mysleme v této noci v každou chvíli jen a jen na Šivu. V této své noci těm, kdo budou žádat, Šiva dá. V této noci se nejvyšší Šivova milost vylije na nás a zároveň naplní celou bytost.

NAHORU