Kamalatmika – velká kosmická mocnost všech darů a hojnosti

Vládkyně univerzálních pokladů Kamalatmika bleskově plní všechna přání

Poslední z deseti velkých kosmických mocností tantrického hinduistického panteonu je Kamalatmika. Lidé na východě ji často vzývají jako Kamalu, zatímco na západě je zpravidla známá pod jménem Lakšmí. Etymologicky znamená Kamalatmika „ta, jež je jako esence lotosu“ (v sanskrtu kamala označuje lotos). Lotos, posvátná květina Indie, má obecně rozsáhlou a komplexní symboliku, která samozřejmě přesahuje rostlinnou říši.

Sedm základních energetických ohnisek ezoterické fyziologie člověka bývá často přirovnáváno právě k lotosům. Probuzení a úplná aktivace těchto sedmi subtilních úrovní člověka (ať už prostřednictvím jógy, či pomocí jiných technik) se přirovnává k rozkvetení lotosů. Jejich okvětní plátky přitom odpovídají jednotlivým „paprskům“ každé čakry, tedy specifickým frekvencím a vibračně-energetickým vektorům těchto subtilních silových center.

KamalatmikaAčkoli jsou kořeny lotosů pevně zapuštěny v bahnitém dnu bažiny, jejich květ zůstává vždy neposkvrněný a čarokrásný. V hinduistické duchovnosti je proto lotos metaforou duše, která přeměňuje bahno světského života a proráží na vodní hladinu, aby čelila svou záhadnou silou jakékoliv překážce (východní lékaři dokonce doporučují semena této vzácné rostliny k léčbě snížené vitality či anémie).

V indické mytologii je „lotosová“ bohyně protějškem či ženskou polovinou velkého boha Višnua, jehož role spočívá v udržování Stvoření. V tantrické tradici deseti velkých kosmických mocností je Kamalatmika vlastně Lakšmí, která se rodí z lotosového květu plovoucího na hladině nekonečného oceánu Stvoření. Je bohyní bohatství, krásy, plodnosti, lásky a oddanosti. Římané ji opěvovali jako Venuši, zatímco u Řeků byla známá jako Afrodita.

Tantrické texty rovněž hovoří o oceánu Stvoření jako o místu, kde se zrodilo velkolepé božstvo, kosmická mocnost Kamalatmika. V jejich pojetí ovšem povstává z mušle a ne z lotosového květu. Je božskou Matkou, která plní všechna přání svých oddaných uctívačů. Představuje zázračné okamžiky plodnosti a dokonalého úspěchu, nesmírný vodopád Milosti a nebeské lásky.

Doprovází a ochraňuje upřímně vynakládané úsilí

Kamalatmika se z více hledisek podobá velké kosmické mocnosti Tripuře Sundari. Obě vlastně představují určité rozlévání božské lásky, krásy a nekonečné extáze v lidském nitru i ve světě. Přesto každá z těchto podob milosti nese své vlastní rysy. Tripura Sundari vládne subtilní formě blaženosti pramenící z vnímání přirozenosti esenciálního Já (átman).

Kamalatmika představuje zářící krásu objektivních forem nejen v podobě rozkoše, kterou nám prostřednictvím pěti lidských smyslů zprostředkovávají, nýbrž i v podobě „rozlévání“ božské přirozenosti v našem nitru v jejím tvořivém, tedy aktivním aspektu. Takto nás Kamalatmika inspiruje k tomu, abychom se podíleli na tvoření forem ve vnějším (ať už fyzickém, či subtilním) světě, zatímco Tripura Sundari nás podněcuje k tomu, abychom vnější svět harmonicky vstřebávali do svého vlastního vědomí.

Jinak řečeno velká kosmická mocnost Kamalatmika vládne v první řadě objektivní sféře Stvoření a hmotnému světu. Proto je také spojovaná s Bhú Déví, bohyní Země (fyzického světa), považovanou za druhou družku boha Višnua. Přesto jsou sídlem Kamalatmiky „nebesa“, říše blaženosti, rozkoše a božského potěšení, kde se bleskově naplňuje každé přání. Odtud pramení nebeská podoba velké bohyně Kamalatmiky, jež je kvintesencí všech tanmáter (subtilních podstat pěti smyslů). V tom spočívá vyšší povaha Kamaly.

Velkolepá bohyně Kamala nás pobízí a zároveň podporuje v tom, abychom všechny své hluboké a horoucí aspirace přetavili ve skutečné činy. Jakékoliv opravdové úsilí je střeženo a inspirováno právě velkou kosmickou mocností Kamalatmikou. Bohyně nestranně podporuje jak záměry, které jsme si vytkli v hmotném světě, tak duchovní aspirace, které vytrvale následujeme. Modlitby směřované k této velké kosmické mocnosti by se neměly omezovat jen na hmotné žádosti, neboť bohatství, prosperita ani úspěch nám nemohou přinést dokonalé naplnění. Výlučné ukájení nižších tužeb, za nimiž se honí lidé se zakrnělým vědomím, se podobá nezřízené chtivosti lakomce: ať by se nacpával jakkoliv, nikdy svůj hlad plně neukojí, naopak ho bude stále posilovat, až vzroste k nesnesení.

kamalatmika2Pouze hluboké duchovní hledání, velmi konkrétní organická expanze naší duše, nám může přinést skutečný pocit naplnění. Různé nečekané příležitosti, zdánlivé souhry okolností a překvapivé úspěchy, které se při našem hledání dostavují, jsou věrným a výmluvným výrazem božské milosti, kterou Kamalatmika projevuje, a stávají se záchytnými body na naší duchovní cestě.

Zahrnuje člověka blažeností

Velká kosmická mocnost Kamalatmika je nejuctívanější bohyní světového panteonu, neboť většina současných lidí podlehla krásám vnějšího světa a nechává se vést hmotnými tužbami. Lidé touží po rozkoších, úspěchu, slávě či bohatství a vynakládají často veškeré úsilí jen na to, aby jich dosáhli, přestože tyto dary jsou pouze povrchními a omezenými projevy moci Kamaly. Pokud Kamalu (Lakšmí) uctíváme a vzýváme, aby nám pomáhala naplnit takovéto tužby, jež jsou z božské perspektivy nevýznamné, zapomínáme mnohdy tuto bohyni uctívat v její nejvytříbenější formě.

Každý, kdo však dosáhl určitého stupně rozlišování a moudrosti, dobře chápe, že nejdůležitější věcí v životě je uctívání božství. Velká kosmická mocnost Kamalatmika probouzí a oživuje stesk člověka po znovusjednocení s jeho Stvořitelem, přičemž svou nejvyšší milostí a stavy blaženosti zaplavuje všechny, kdo jí jsou upřímně oddaní. To dokládá i fakt, že kdykoliv dokážeme v životě nějakým způsobem vnímat boží všudypřítomnost, stává se celá naše skutečnost výrazem hojnosti a nezměrné krásy. Naším pravým majetkem nejsou peníze a hmotné statky, ale vnitřní zásoby všeho, co jsme sami schopni ze sebe dávat. Člověk, který podle současné společenské mentality a norem skvěle prosperuje, ale neposkytuje nic hodnotného ostatním lidem, kteří jsou zkoušeni utrpením a potřebují oporu, je ve skutečnosti velmi chudý. Chudoba a vyprahlost jeho duše mu přitom v následujících vtěleních přinese neobyčejně těžké životní situace.

Velká kosmická mocnost Kamalatmika symbolizuje i tuto schopnost nabízet a rozdávat nepodmíněným způsobem z vlastních zásob. Když tento postoj dovedeme k dokonalosti, znamená to, že se odpoutáme od všech osobních zájmů či tužeb, ať už souvisí s vnějším světem, anebo s našimi vnitřními prožitky. Proto je velmi důležité neustále si uvědomovat, o co ve svém životě skutečně usilujeme a k jakému životnímu cíli upínáme své síly a energie. Když si dáme za cíl dosáhnout něčeho konkrétního a naše mysl přitom zůstane velmi klidná, bdělá a odpoutaná, tedy když zůstaneme zaměřeni na nejvyšší Prázdnotu, Kamalatmika nám prostřednictvím své nevýslovné milosti může pomoci dosáhnout prakticky všeho. Takto má člověk díky své božské přirozenosti možnost a svobodu přát si cokoliv a tím směřovat svůj život k vytčenému cíli.

Uděluje duchovní nesmrtelnost

Východní duchovní tradice praví, že jediná tužba, kterou bychom měli ve svém srdci probudit a posilovat, je přání nalézt Boha. Pouze tak dosáhneme blaženého míru, duchovní nesmrtelnosti a čistého poznání nejvyššího Absolutna. Člověk by tedy měl aspirovat od konečného k nekonečnému, směřovat ke znovunalezení své vlastní kosmické dimenze a neoddávat se jen cílům, které jsou už svou samotnou povahou pomíjivé. To je v podstatě nejvyšší a dokonalá forma uctívání Kamalatmiky, kterou scelujeme všechny své vnitřní rozpory.

kamalatmika3Velká kosmická mocnost Kamalatmika se rovněž projevuje pokaždé, když v okolním světě spatřujeme nějakou krásu, až už se jedná o podobu věcí a lidí, umělecká díla nebo krajiny a podobně. Přestože současná společnost dává přednost hmotnému majetku (který si beztak dlouho nepodržíme a který si nebudeme moct po smrti hmotného těla nikdy vzít s sebou), skutečným pokladem člověka je úroveň vyspělosti jeho individuálního vědomí. Proto je jednou z důležitých stránek sádhany (duchovní praxe), jíž uctíváme velkou kosmickou mocnost Kamalatmiku, co největší rozvíjení naší schopnosti vnitřního vnímání. Tak budeme jednou schopni celou svou bytostí vidět a zakoušet mimořádnou krásu přírody jako nádherný projev vůle a nepopsatelné milosti Boha Otce.

V tantrické tradici se velká kosmická mocnost duchovní i hmotné prosperity Kamalatmika v některých jednotlivostech odlišuje od bohyně Lakšmí, ženského protipólu velkého boha Višnua. Coby velká kosmická mocnost vítězství božské Moudrosti představuje Kamalatmika onu podobu Lakšmí, jež je v první řadě spojená s praxí jógy, což nám odhaluje jiné její rysy, které se podobají velké kosmické mocnosti času – Kálí. Kálí, která mimo jiné svým specifickým způsobem představuje vytříbenou a transcendentní krásu tvořivé Prázdnoty, tvoří základ projevů Kamalatmiky, krásy a hojnosti života ve Stvoření.

Jedním ze základních symbolických vyobrazení Kamalatmiky je v hinduistické duchovní tradici ostatně lotos Moudrosti, základ univerzální božské energie, jež vykvétá z nejvyšší tvořivé Prázdnoty neboli z prostoru ryzího božského Vědomí. Aby tedy mohl lotos Moudrosti a duchovní realizace vyrůst a začít projevovat svoji krásu, je v první řadě nutné, aby si člověk osvojil prázdnotu a ryzost svého individuálního vědomí. Pouze když jsme takto osvobozeni od jakékoliv připoutanosti či svazujících tužeb, dokážeme vnímat a plně se radovat z hojnosti všeho, co nám Kamalatmika nabízí: z udivujícího bohatství a krás života v bezpočtu jeho jmen a forem.

Pokud jsme ale ještě nedosáhli tohoto stupně hlubokého porozumění a připoutali jsme se k jejím nádherným darům, může Kamalatmika získat (ačkoliv se jednoznačně řadí mezi blahosklonné a laskavé bohyně) strašlivou podobu, podobně jako Kálí. Totéž platí i naopak: jsou-li naše záměry, přání a jednání upřímně směřovány ke splynutí s nejvyšší Skutečností (Bohem Otcem), zjevuje se nám velká kosmická mocnost času Kálí jako zářící a laskavá bohyně Kamalatmika, která nám udílí všechny božské dary jako projev milosti a slávy nejvyššího Absolutna.

Sídlí v našem srdci

Coby desátá z velkých kosmických mocností ztělesňuje Kamalatmika úplný a celistvý projev božské Energie, zejména ve sféře hmotného vědomí (ve fyzickém světě). Lidé často učiní první krok k Bohu, protože si přejí ve svém životě získat zdraví, prosperitu či šťastné vztahy. Jak jejich vědomí dozrává, doplňují si duchovní poznání a učí se vidět a vnímat různé podoby přítomnosti Boha i v těch nejnepatrnějších aspektech života a projevech přírody. Dospívají tak postupně k závěru, že ve všech těchto detailech je přítomen subtilní impulz k hlubokému sjednocení (s Bohem) a že tento impulz je stejně tak součástí i všech světských a hmotných tužeb.

kamalatmika4Jak uvádí většina tantrických textů, silové ohnisko projevu moci Kamalatmiky se v mikrokosmu člověka promítá na úrovni anáhatačakry. Projevuje se zde jako odlesk radosti, štěstí a touhy našeho srdce po dokonalém štěstí a kráse. Proto je také Kamalatmika často znázorňovaná v podobě oslnivě krásné ženy, jejíž srdce čarovně září a rozlévá božskou milost do duší všech bytostí ve Stvoření.

V ikonografickém znázornění bývá velká kosmická mocnost Kamalatmika tradičně malována žlutou barvou. Bývá usazena na nádherném lotosu a dvěma rukama provádí základní mudry: gesto zahánění strachu (abhajamudrá) a gesto udílení darů (varadámudrá). V dalších dvou rukou drží rozkvetlé lotosy. V jiných vyobrazeních nabízí svým oddaným jednou z rukou zlaté mince, zatímco další rukou drží nádobu s vodou. Je často znázorňovaná se dvěma lotosy nad hlavou po každé straně, s jednou nohou položenou na zemi a druhou pokrčenou pod tělem. Když je ztotožněna s bohyní Lakšmí, ukazují ji tradiční vyobrazení v neobvyklém postoji, kdy ji zkrápí voda stříkající z chobotů dvou slonů, kteří stojí po její pravé a levé straně.

Uvedené ikonografické prvky velké kosmické mocnosti Kamalatmiky nesou hluboký ezoterický význam: lotos je symbolem vnitřního duchovního rozvoje a vývoje člověka; voda je symbolem duchovní milosti, lásky a spojení; zlaté mince symbolizují bohatství vjemů a vroucnost oddanosti. Kamalatmika je tedy velká bohyně hojnosti a prosperity ve všech jejích podobách.

Je zajímavé si všimnout, že buddhistický popis bohyně Tary se do velké míry podobá bohyni Lakšmí z hinduistické tradice. Rozdíly jsou nevýznamné a týkají se pouze gest, která provádí rukama. Obě bohyně jsou tak považovány za představitelky krásy, plodnosti a univerzální lásky. Tyto atributy jsou ostatně i hlavními prvky uctívání v případě sádhany věnované Kamalatmice.

Lze ji rozpoznat v krásách přírody

Tou skutečně nejzjevnější formou oddanosti vůči velké kosmické mocnosti Kamalatmice je, když v ní rozeznáme udivující božskou krásu, která se projevuje v Přírodě. Za tímto účelem se doporučuje například meditovat o slunečních paprscích, jak z konkrétní hmotné perspektivy, tak zejména z perspektivy duchovní. Sluneční paprsky je možné chápat jako sílu a projev nekonečného božského Světla, které svou nepodmíněnou láskou „živí“ všechny věci a bytosti v Projevu, umožňuje jim růst tělesně i duchovně a trpělivě do nich zasévá inteligenci a božské ctnosti.

Ostatně sluneční paprsky, jak jsou znázorněny ve starověkém egyptském umění i v proslulém textu hinduistické duchovnosti Rgvéd, symbolizují ruce slunečního boha (či sluneční bohyně), jež se nás takřka magicky dotýkají a rozlévají na nás božskou milost duchovního osvícení. Pokud si v duchu co nejvěrněji představujeme sílu sluneční záře, dokážeme v sobě postupně podnítit a urychlit proces vnitřní duchovní evoluce, který bude podporován milostí velké kosmické mocnosti Kamalatmiky.

kamalatmika5Kromě meditace na sluneční paprsky může být účinným nástrojem uctívání Kamalatmiky jakýkoliv prvek či jev, který nás inspiruje k rozpoznání božské krásy ve všem, co nás obklopuje. Může to například být prožitek vytříbených emocí při poslechu hudby anebo obdivování hodnotného uměleckého díla; kontemplace nádherného západu slunce; hluboké dojetí, které v nás působí krása něčí tváře; intenzivní prožitek radosti z toho, že žijeme a máme díky tomu možnost obdivovat dokonalost a krásu přírody; či naše vlastní účast na procesu tvorby, zejména na poli umění (hudby, malby atd.).

Nejpřímější a nejúčinnější formou uctívání velké kosmické mocnosti Kamalatmiky je však provádění techniky lajajógy s náležitou bídžamantrou.

Další formy uctívání se týkají provádění rituálu púdžá, který spočívá v obětování květů, vonných olejů, kadidla, světla svíček či čistých a čerstvých potravin (ovoce, medu atd.) soše nebo jantře Kamalatmiky. Přestože jsou tyto formy uctívání vnější, je třeba je provádět s hlubokou duchovní zralostí. To znamená, že v každém okamžiku tohoto uctívání bychom si měli být vědomi, že vnější forma není ničím jiným než odrazem božské moci bohyně, jejíž subtilní sídlo se nachází přímo v našem duchovním srdci.

Kamalatmika je desátou z velkých kosmických mocností, neboť symbolizuje také slavnostní završení a dokonalý úspěch při zasvěcení do deseti cest poznání Boha. Je triumfem duchovnosti, obohacené dary všech kosmických mocností. Je samotnou projevenou božskou nádherou a skvělostí.

NAHORU