Tajemství ženské sexuality (1)

Východní model je v oblasti erotiky na daleko vyspělejší úrovni než západní, i když je těžké pro mnohé toto přiznat. Zatímco totiž východní tradice klade důraz více na "umění lásky v ložnici" a snaží se o prožití delšího, rozsáhlejšího a intenzivnějšího orgasmu, západní svět má tendenci dostat se nejdříve k ejakulaci. Nebere přitom v úvahu skutečnost, že v erotickém styku lze zažít intenzivnější prožitky i bez ejakulace.

Rozdíl je ještě více patrný v otázce "ejakulace" u žen. Mysticko-tantrické spojení předpokládá vizualizaci energetických proudů, rozvíjení vnitřního tepla a intenzivní trénink mysli. To je však obvykle možné jen za pomoci směrování duchovním mistrem. Neznalost vlastních vnitřních schopností vede ke stagnaci nebo zpětnému duchovnímu vývoji. Naopak pochopení skutečné sexuální přirozenosti ženy, něžně uplatňované v ložnici s projevem důvěry a zvýšené tvořivosti, to znamená přijmout jiný způsob přístupu k sexualitě, která tak člověka může povznášet stále výš a výš.

V rukou všech žen (a všech mužů) leží příležitost osvobodit se od vězení studu a možnost pochopit svátost jejich celého sexuálního potenciálu. To, co zde předkládáme, je poznání, skrze které lze ženskou sexualitu hluboce pochopit a dosáhnout tak duchovního rozsahu mileneckého aktu a oslavit tak celou bytost.

Odhalení ženského orgasmu

V dnešní společnosti je sexuální výchova nedostatečná. Jen velmi málo lidí má v této oblasti potřebné znalosti. Sexuální výchova je ale základem budoucích erotických zkušeností člověka, protože mu umožňuje otevřít se přirozeným způsobem ke svému tělu a své sexualitě. Je důležité pochopit, jak nám vlastní i druhého anatomie slouží k mileneckému spojení. Díky těmto poznatkům můžeme všichni v lásce zakoušet hlubší rozkoš a můžeme vše prožívat mnohem intenzivněji.

Všeobecně zažívají ženy dva druhy orgasmu: klitoriální a vaginální. Některé ženy mohou dosahovat jednoho, nebo druhého, nebo i obou. Klitoriální orgasmus je vyvoláván stimulací klitorisu a je velmi silný. Je ale prociťován povrchně, ne tak hluboce jako vnitřní, vaginální orgasmus, který prostřednictvím stimulace G bodu umožňuje mimořádný pocit slasti v celém těle.

G bod je umístěn uvnitř pochvy na její břišní straně před stydkou kostí. Při vložení prstu do pochvy můžeme cítit, že tkáň má v tomto místě rozdílný povrch, který je nerovný a se záhyby. Stimulace této tkáně, analogicky jako při stimulaci mužské prostaty, vyvolává rozkoš. G bod lze rovněž stimulovat i mimo tělo, a to masírováním nebo statickým tlakem v oblasti nad stydkou kostí. Některé velmi smyslné ženy mohou prožít i hrdlo-děložní orgasmus, při kterém se díky velmi intenzivnímu vzrušení otevírá hrdlo dělohy. Tento druh orgasmu je ze všech nejsilnější a nejintenzivnější.

Jestliže je žena velmi vzrušená a její erektilní tkáň plně prokrvená, může u ní skrze nashromážděný energetický tlak v této oblasti dojít k "ejakulaci". Rozsáhlejší a prodlužovaná stimulace oblasti pod klitorisem vede k oboustrannému rozevření pochvy a pokud stimulace pokračuje také uvnitř pochvy včetně G bodu, může žena prožít velmi silný a intenzivní orgasmus.

Ženské sexuální výměšky

Víte, že i ženy mají schopnost mít "ejakulaci"? Víte, že existují i ženy, které jsou nazývány jako "ženy pramene", pro své zcela speciální projevy, které se ale od "ejakulace" odlišují? Sexuologové provedli mnoho studií o ženské "ejakulaci". Ale jen velmi málo žen ví o rozdílu mezi "ejakulačními" výměšky, mezi lubrikační látkou vyměšovanou před erotickým aktem a mezi tekutinou, která se objevuje občas spontánně a která je na východě pojmenována jako KALAS.

Ženská "ejakulace" neboli ochabnutí se projevuje světlou sekrecí. Při stimulaci G bodu mohou někdy ženy pociťovat potřebu močení a některé si díky slabé sexuální výchově myslí, že tekutina, kterou vylučují, je moč. Ve skutečnosti jde ale o jev "ejakulace" a vyměšovanou tekutinou není moč, ale "ejakulační sekret". Někteří tvrdí, že "ejakulační" výměšky pocházejí ze žlázy nacházející se v blízkosti bodu G a mohou být v množství od několika mililitrů až do několika hrnečků. Žena může dosáhnout několika orgasmů za sebou a může "ejakulovat" i po delší dobu. Sexuologové tvrdí, že "ejakulační" tekutina je u ženy směsí tvořenou lubrikačním sekretem, dále výměšky pocházejícími z paramočové žlázy, výměšky z Bartholini žláz a malého množství moči. Pocity, které jsou u žen vnímány po "ejakulaci" jsou ochabnutí a vyčerpanost, což jsou pocity podobné těm, které vnímají při ejakulaci muži.

Tantrické východní tradice uvádějí, že existují ženy, které dokáží při mileneckém aktu prožít zcela mimořádné stavy, při kterých se objevují určité specifické tekutiny nazývané KALAS. Otázkou je, zda tyto tekutiny spadají do kategorie ženské "ejakulace", nebo zda jde o něco zcela odlišného. Stavy, které se dostavují po objevení se KALAS, jsou ale jiné, než jaké se dostavují po "ejakulaci". Jde o stavy naplnění, spokojenosti, hluboké vnitřní uspokojenosti a zvýšení chuti pokračovat v erotickém aktu (na rozdíl od pociťovaných stavů po ženské "ejakulaci", kdy sexuální touha prudce klesá a může se až úplně vytratit). Do nedávné doby pro moderní sexuology (např. Master a Johnson) ženská "ejakulace" neexistovala. Dnešní poznatky ale dokazují opak. 

Uvědomění žen jejich sexuálních schopností může být využito mnoha způsoby, např. jako prostředku léčby k odstranění emočních bloků nebo ke zvýšení slasti jejich sexuálního života. Starými tantrickými texty je ženský nektar (sexuální sekrece u žen) neboli AMRIT velmi uctíván. Sexuální potenciál ženského těla včetně vytváření sexuální tekutiny (veškerá sexuální sekrece, jako např. "ejakulační" sekrece, kalas) byl tantriky považován za velké tajemství, jež bylo svěřováno pouze zasvěceným. Sexuální potenciál se ve spojení s dalšími speciálními praktikami, především kontrolou proudění energií či meditací k bohyním, které mají povahu štěstí a prázdna, může stát prostředkem vedoucím k duchovnímu probuzení ženy.

"Ejakulace" nebo kalas?

Některé ženy "ejakulují" ve chvíli velice silného orgasmu. Zkoumání tohoto jevu, který není velmi častý, ale nelze vysvětlit procesem vyměšování. V některých případech může jít o žlázovou sekreci, v jiných pouze o uvolnění močového měchýře. Ve velmi mimořádných případech některých duchovních prožitků dochází ke zhmotnění energie v proslulé tekutiny nazývané Kalas. Ať je ale jejich původ jakýkoliv, jde o projev velmi intenzivní smyslnosti a ženskosti. 

Obor sexuologie Montrealské university v Quebecu uskutečnil o tomto jevu v roce 1998 seriózní studii. V místních novinách byla vydána oznámení, ve kterých byly ženy se schopností "ejakulace" požádány, aby odpověděly na dané otázky. Reagovalo celkem 40 žen. Z vědeckých důvodů bylo nutné, aby byl v první fázi výzkumu pojem "ejakulace" nahrazen pojmy jako "vybuzení, vyměšení", jenž jsou dobře pochopitelné, ale významem pojmu "ejakulace" odlišné. Zjistilo se, že ženská "ejakulace" neboli ochabnutí je analogické mužské ejakulaci a nemá žádnou souvislost s lubrikační tekutinou. Ženy mají nad močovou trubicí žlázu, která je podobná mužské prostatě. Zkoumalo se, zda se ženská "ejakulační" tekutina podobá tekutině prostatické.

Pokud by tato teorie byla správná, nemohl by být objem vyměšované tekutiny větší než schopnost žlázy daný objem vyloučit. Aby mohli sexuologové zpodobnit mužskou ejakulaci s ženskou, shodli se na tom, že tekutiny jsou téměř podobného množství a mají rovněž podobné vlastnosti. Jiná teorie o ženské "ejakulaci" se vztahuje k možnému uvolnění močového měchýře. Ženský orgasmus vyvolává uvolnění, které umožňuje vyloučení malého množství moči. Badatelé zkoumali vzorky, které ženy přinesly. Výsledky byly sporné, ale bylo jasné, že ženská "ejakulační" tekutina není mužskému ejakulačnímu sekretu podobná.

Co jsou Kalasy?

Při erotických hrách prožívají některé ženy nazývané odbornou literaturou "ženami pramene" mimořádně intenzivní potěšení a slast, při kterém cítí, že se pochva naplňuje určitými tekutinami, jejichž zjevení ale nemohou nijak vysvětlit. Jde o jev nazývaný kalas, se kterým se lze setkat jen výjimečně, ale o kterém se zmiňuje dosti jasně celá východní literatura (Kamasútra, Anangaranda). Je pravdou, že jde o výjimečný ale skutečný jev, který může být některými skeptiky považován za nemožný. Kalasy jsou na východě definovány jako zhmotnělé tekutiny uvnitř pochvy velmi smyslné ženy při prožitcích mimořádné oddanosti svému milenci. Tyto tekutiny jsou jasnější a méně hustější než tekutiny, které jsou vylučované při známějším jevu ženské "ejakulace" neboli ochabnutí a "přicházejí" samy od sebe.

Tantrikové kalas vysvětlují jako transformaci sexuální energie do hmoty. Jev je zdánlivě velmi blízký ženské "ejakulaci", ale to, co jej od ní odlišuje, je stav, který poté následuje. V každém případě ženské "ejakulace" není poté žena schopna pokračovat v milování po určitou dobu od několika minut do tří hodin.

Naopak v případě kalas cítí žena intenzivnější sexuální touhu a především stav erotického nadšení a smyslnosti. Běžně při objevení se kalas prožívá žena při mileneckém aktu stav rozšířeného vědomí a zažívá prožitky spojené se zduchovněním její sexuality, ať už vědomě nebo nevědomě. "Ejakulace" je spojena se ztrátou energie, což vede časem ke stárnutí a vyčerpání, zatímco kalasy jsou spojeny se "zjevením" určité formy energie, díky které jsou u takové ženy udržovány její svěžest a půvab až do pokročilého věku. Tantrické spisy tvrdí, že "sexuální tekutiny kalas obsahují speciální potencialitu potravy psychické struktury ženy". Tsongkhapa - významný Tibeťan přináší této tekutině chválu, jako nektaru, který nabízí všudypřítomnost Budhy.

Zkoumáním bylo zjištěno, že tyto ženy jsou na erotické úrovni velmi svobodné, mají mnoho fantazie a cítí se po sexuální stránce velmi dobře. Mají také talent úplně se při erotickému aktu oddat. Ženy stavy spojené s kalas ale nepovažují za něco mimořádného, je to pro ně naprosto normální věc. Předpokládá se, že vyvolání hojné tekutiny kalas je vyvoláváno stimulací G bodu na přední vnitřní straně pochvy a že u žen s touto zvláštností je G bod velmi citlivý a tyto ženy velice smyslné a půvabné.

Svědectví

"Vždy jsem se ráda milovala, ale nyní jsem potkala "muže mého života". Jedné noci, při milování, se mi stalo něco podivného. Byla jsem mimořádně vzrušená, a nezajímalo mě nic kolem mne. Vstoupila jsem jakoby do jiného světa. Necítila jsem, že bych byla v prostoru pokoje. Vnímala jsem ale obrovský prostor, ve kterém jsme se navzájem obejmutí radovali z lásky druhého. Najednou jsem cítila, že se má pochva zaplňuje tekutinou, kterou jsem neznala.

Měla jsem pocit, že ze mne proudí pramen života. Měla jsem tendenci to zastavit, ale protože jsem se cítila velmi dobře, začala jsem se smyslně prohýbat, abych svého milence v sobě cítila co možná nejhlouběji. Ani on nevěděl, co se děje, ale jeho silné prožitky způsobili, že mu to nijak nevadilo. Vznášela jsem se ve zvláštním stavu a nevěděla, v jakém světě se nacházím. Zastavili jsme se až po dvou hodinách a nedbali na to, že uběhlo tak moc času. Bylo po poprvé, co jsme se milovali tak dlouho." (Anka,27 let)

Tajemství horního rtu

Když virilní muž, který ovládá kontrolu svého sexuálního potenciálu, líbá silně horní ret ženy, je tento akt nazýván speciálním líbáním horního rtu. Zároveň ona mu musí líbat smyslně jeho horní rty.

Kamasútra

Tajné tantrické pojednání upozorňuje na to, že horní ret je nejerotičtější částí ženy. Pojednání tuto citlivost vysvětlují existencí subtilního kanálu u žen, který spojuje horní patro, horní ret a klitoris a je některými pojednáními nazýván jako Spirální Kanál Moudrosti. Název byl odvozen podle tvaru dolního konce mušle. Mnohé texty zdůrazňují, že intenzivní a smyslné líbání horního rtu a orální milování vytváří na krátkou dobu speciální rezonanční cyklus, skrze který proudí subtilní energie. Jak Kamasútra tak i Anagaranda popisují, jak při líbání horního rtu postupovat. Virilní muž s kontrolou sexuálního potenciálu má stimulovat horní ret ženy lehčím kousáním a zároveň sáním, zatímco si ona hraje s jeho dolním rtem pomocí jazyka a lehkého kousání. Jestliže je toto hluboce smyslné kousání pozorně kontrolováno tak, aby vytvářelo rozkoš a ne utrpení, mohou se takovéto milenecké hrátky stát velmi stimulujícími pro oba milence.

Japonská tlaková masáž Šiatsu snažící se o probuzení určitých ohnisek, jenž odpovídají určité sféře energie z makrokosmu, pro vitalizaci, uvolnění a zkrášlení těla, spojuje pásmo horních rtů se sexuálními a trávicími oblastmi. Pozorná a systematická masáž může odstranit sexuální bloky, uvolnit sexuální energii a zvýšit tak sexuální prožitky.

Pradávná indická tradice doporučuje používání směsi malé kvantity velice jemného zlatého prachu s trochou medu, která má být položena na jazyk a horní ret batolete ženského pohlaví, protože se předpokládá, že směs zajistí hojnost a také půvab a krásu. Texty indického lékařství (ajurvéda) také dokazují, že harmonickým způsobem spojené zlato a med stimuluje tvořivost.

Anangaranda říká: "Když je žena velmi roztoužená, nechť vezme něžně dolní ret milence mezi zuby a jemně jej kouše a masíruje. V tu chvíli musí on provádět to samé s jejím horním rtem. Pokud takto postupují oba milenci, dosáhnou velmi vysokého sexuálního vzrušení a mimořádně tak zvýší svou sexuální energii."

Cvik pro dynamizaci smyslnosti pro ženy

Posaďte se pohodlně na židli nebo do jogínského sedu. Vizualizujte energetický kanál (nádí), který spojuje klitoris a horní ret. Pokud je to na počátku obtížné, nevadí, při důslednosti časem zjistíte, že to jde čím dál tím lépe. Objevíte způsob, jak energetický kanál aktivovat a vědomí sexuální energie směrovat skrze něj. Tento skrytý nerv je nutno vizualizovat jako prázdnou trubici s mimořádně rychlými vibracemi. Trubice má mít tvar ulity v její dolní části a tvar dírky v její horní části.

Současně s vizualizací provádějte hlubší dýchání doprovázené stahováním pochvy. Tato činnost tento energetický kanál značně stimuluje. U vitální smyslné ženy, jenž praktikuje kontrolu sexuálního potenciálu, může dokonale ovládnutá kontrola tohoto tajného kanálu mimořádně zvýšit svou i milencovu radost z erotického aktu. A to je úspěch!

NAHORU