Význam síly mysli pro ovlivnění průběhu menstruace

Smrt a život, štěstí a neštěstí…, vše je podřízeno tvým myšlenkám a slovům.

Každá žena intuitivně touží být silná zdravá a krásná. „Zaručené“ recepty na to, jak toho dosáhnout, najdeme v dnešní společnosti na každém rohu, neboť z čeho by byl jinak živ módní, farmaceutický či potravinářský průmysl. Některé fungují, některé méně, ve většině případů však ani jedna varianta nevynechá vaši peněženku a účinky bývají krátkodobé. Tantricky zasvěcená žena by měla vědět, že cesta k vitalitě a kráse vede především skrze kultivaci vnitřní síly, která blahodárně transformuje celou naši osobnost a vnitřní krása se pak přirozeně projevuje a září i navenek. Proto je třeba ženskou sílu v sobě nejenom probouzet, ale především jí přestat zbytečně plýtvat. Jedním z nejvýraznějších způsobů, jak může žena ztratit část své energie, je neschopnost kontroly sexuálního potenciálu, která se na fyzické úrovni obvykle projevuje výskytem různých tělesných výtoků a menstruační krve. Tantrajóga nabízí svým aspirantkám mnoho různých technik a způsobů, jak ztráty během menstruace snížit či zastavit a jak energii z ní sublimovat do vyšších pater bytosti. Co ale někdy zůstává opomíjeno, je vůbec „správný přístup“ k celému procesu kontroly.

menstruace4.jpg Z pohledu jógy obecně platí, že naše vědomí vytváří v bdělém stavu myšlenky v důsledku rezonance naší (mikrokosmické) mysli s tzv. myslí makrokosmickou. Myšlenky nám tedy vlastně nepatří, ani je přímo nevytváříme, pouze s nimi vstupujeme do rezonance v závislosti na našem naladění, aspiraci, touhách, aktivitách atd. Každá myšlenka je přitom skutečná živá síla. Má svoji formu i dopad, přitom je mnohem jemnější než ether a rychlejší než světlo. Zatímco světlo putuje prostorem rychlostí 300 000 km/s, přenesení myšlenky nastává v čase a prostoru okamžitě.

Ve chvíli, kdy pochopíme mechanismus a sílu myšlenek, můžeme začít radikálně měnit věci v nás i kolem nás. Naše vědomí má v každém okamžiku možnost svobodně volit mezi tvůrčími, optimistickými, blahodárnými a božskými pohnutkami, nebo naopak mezi negativními, pesimistickými, patologickými či ničivými tendencemi. Pokud se tedy rozhodneme být optimistickou osobou s orientací na vše, co působící blahodárně (nezávisle na našich dřívějších zvyklostech), stačí „pouze“ dostatečně dobře kontrolovat mysl a dokážeme v krátkém čase změnit sami sebe a tím i náš celý osud. Takto můžeme dokonce ovlivnit i vědomí jiných lidí v našem okolí.

Výše uvedené jsou všeobecně platná fakta důležitá pro jakýkoliv duchovní cíl, pro kontrolu menstruace nevyjímaje. Když si ženy (byť jen podvědomě) stále myslí, že krvácení během menstruace je přirozený jev, který se musí jednou za měsíc objevit, potom se tělo samozřejmě této sugesci podrobí a krvácení se objevuje pravidelně. Uvažme navíc, že některé ženy se dokonce domnívají, že silná menstruace je znakem vitality a dobrého zdraví a proto o ni ještě usilují.

První krok pro ukončení menstruace tedy spočívá v uvědomění, že se nejedná o normální jev a že úplné zdraví ženy nastává teprve tehdy, když dojde k její sublimaci. Druhým krokem je silné přání tento patologický jev úplně odstranit. Současně má žena aspirantka praktikovat odpovídající jogínské techniky (zde je na místě konzultace s instruktorkou).  Následuje náročné období, kdy je potřeba aktivně udržovat víru, že se menstruace opravdu zkrátí a ztratí na své intenzitě, protože po odeznění počátečního nadšení pro věc může odhodlání snadno opadnout a žena zase začne myslet podle všeobecně uznávaného vzoru ve společnosti.           

Známe-li princip myšlenky jako tvůrčí síly (dnes již vědecky prokázaný), je celkem snadné si domyslet, že současná situace, do které se lidstvo dostalo, je jednak následkem patologického smyšlení, stejně jako následkem nemocí, které opět pocházejí většinou z nesprávného myšlení. Aby se každý člověk mohl osvobodit z tohoto stavu, měl by znát základy pozitivního smýšlení a důsledně je praktikovat.

Totéž platí i o menstruaci: když bude považována za následek špatného mentálního postoje, který je po generace značně rozšířený, a ženy i muži budou pěstovat podpůrné konstruktivní myšlenky na jeho odstranění, může se celý proces výrazně urychlit. Ve společnosti, kde ženy nemají vitalitu, jsou slabé a nešťastné, nemůžou být ani muži silní, natož odvážní a vitální. Budou stejně slabí a bez vitality, jako jejich ženy. Naproti tomu tam, kde jsou ženy transfigurovány, milovány a respektovány, se i muži stávají silnými a hrdinnými a duchovnost vzkvétá.

menstruace2.jpg Harmonická erotická interakce mezi mužem a ženou má blahodárný vliv na všechny oblasti lidské činnosti. Skutečné harmonie však nelze dosáhnout bez naprosté kontroly sexuálního potenciálu, která předpokládá u žen plnou sublimaci menstruace. Proto také muži, kteří touží po intenzivní transformaci, všestranném posílení osobnosti a všech dalších výhodách, které přináší tantrické milování, dosáhnou toho všeho mnohem snadněji, budou-li se milovat s ženami, které již ovládají plnou kontrolu sexuálního potenciálu.

Skutečná kontrola myšlenek je velice důležitá nejen kvůli sublimaci menstruace, nýbrž jako podmínka transformace už z principu, ale jen málokdo to ví. Prakticky celé lidstvo je obětí špatného, chaotického a nahodilého myšlení. Většina lidí jedná v závislosti na uvažování osob kolem nich. Následkem toho už vůbec nemyslí sami za sebe, ale jsou „myšleni“, tedy ovlivňováni vnějšími myšlenkami z makrokosmické myšlenkové úrovně, aniž by si to sami uvědomovali. Chybí jakákoliv jednota či disciplína v uvažování a neuspořádané, nekontrolované myšlení vede v konečném důsledku k nepořádnému a nahodilému způsobu života. První krok pro kontrolu tohoto jevu se ukrývá v bdělé pozornosti, kterou je třeba kultivovat a udržovat.

Kdyby byli všichni lidé vědomější ve svém způsobu myšlení a snažili se myslet pozitivně, mohl by se osud lidstva od základů změnit. Myšlenky přecházejí z jednoho člověka na druhého, podobně jako funguje rozhlasový přístroj: dle modelu vysílač - přijímač. Lidé se silnějším myšlením budou ovlivňovat ty osoby, které mají myšlení slabší. Vědomí jednoho člověka se silnou pozitivní myslí, který neustále ve svém duchu hromadí myšlenky na lásku, harmonii, víru, důvěru, blaženost a rovnováhu, může vysílat myšlenkové vlny klidně do celého světa, závisí jen na síle jeho mysli. Naopak v případě špatného a egoistického člověka, jehož duch je plný žárlivosti, závisti, pomsty či nenávisti, bude taková osoba vysílat do okolí myšlenky disharmonické a trýznivé.

Kdo zaseje myšlenku, sklízí čin. Kdo zaseje čin, sklízí zvyk. Kdo zaseje zvyk,
sklízí charakter. Kdo zaseje charakter, sklízí osud…

Když porozumíme této souvislosti mezi příčinou a následkem, můžeme vzít pomocí mentální sugesce osud tak říkajíc do svých rukou. Také v případě menstruace může uvědomělá žena odstranit všechny předsudky a pochyby, které její život negativně ovlivňují. Je nezbytně nutné, aby byly tyto hluboce transformační myšlenky o odstranění menstruace v mysli dlouhodobě vědomě uchovávány, protože staré zvyklosti a zlozvyky bývají tak hluboce zakořeněny, že při každé možné příležitosti vykazují tendenci objevit se a nutit aspirantku pochybovat o úspěchu ukončení menstruace. Proto je důležité se na náš cíl soustředit neustále.

U mnohých žen se během menstruace vyskytuje také přidružené utrpení a bolest v podbřišku, které může mít hluboké psychické příčiny. Bývá ve shodě s různými stresovými situacemi nebo strachy, s potlačením různých více nebo méně vědomých žádostí, negativních pocitů (žárlivost, pocit manipulace atd.). Mnohdy jsou prvotní příčiny těchto obtíží natolik hluboké a spletité, že si je ani neuvědomujeme a jsou udržovány jen v podvědomí, nebo se dokonce objevují až jako karmický následek špatných postojů z předešlých životů.

menstruace3.jpg Původ nepříjemných stavů je někdy skutečně těžko odhalitelný a tím pádem i obtížně řešitelný. Zkusme se zde alespoň řídit starou římskou moudrostí, která praví, že bude-li duše v harmonii, všechny nemoci těla budou sami odstraněny. Budeme-li naše myšlenky pravidelně a často pozorovat a všímat si, které z nich nás ovlivňují nebo pronásledují, může nám to v našem cíli významným způsobem pomoci. Pro tento účel můžete také použít následující techniku:

Posaďte se večer na židli a držte záda zpříma. Nechte si před očima v duchu proběhnout celý váš den a odpoutaně pozorujte všechny situace, které vás emocionálně negativně ovlivňují. Pátrejte i v souvisejících vzpomínkách a fiktivních verzích reality, které má mysl tendenci vytvářet, nežijete-li bezvýhradně v přítomném okamžiku (jedná se především o úvahy typu „co by se stalo, kdyby…“). Potom pošlete dané osobě nebo situaci, ke které se vaše problematické emoce (manipulace, žárlivost, zloba,…) vztahují, opačné myšlenky (lásku, soucit, odpoutanost, klid,…).

Mens sana in corpore sano. - Ve zdravém těle zdravý duch.

Pečlivé a pravidelné provádění této jednoduché praktiky může pomoci k odstranění negativních pocitů a vaší značné úlevě. Každá myšlenka, každý pocit nebo slovo vytváří totiž v buňkách našeho těla silnou vibraci a zanechává uvnitř nás hluboký vliv. Myšlenky lásky pak budou neutralizovat myšlenky nenávisti, myšlenky odvahy strach atp. Osoby, které po určitý čas praktikují takovýto způsob pozitivního myšlení (byť třeba i s drobným občasným zakolísáním) žijí naplněně, šťastně a v harmonii se sebou i s lidmi ve svém okolí.

Stejně tak každá rušivá nebo depresivní myšlenka, kterou v našem duchu ponecháme, má na buňky těla podobný efekt a stává se živnou půdou pro vznik nemoci. Proto jsou negativní myšlenky skutečnými posly smrti. Jestliže chceme vést dlouhý a zdravý život, musíme stále pěstovat pozitivní myšlení. Každý dobrá myšlenka podporuje srdce, zlepšuje práci trávících orgánů a pomáhá harmonickému fungování endokrinních žláz.

Když budeme příliš stresovaní a svázaní světskými problémy, vzniká v naší bytosti porucha, která negativně ovlivňuje cirkulaci našeho vitálního fluida. Některé tělesné zóny pak můžou obsahovat příliš mnoho a jiné zase příliš málo energie. Celý náš energetický systém (který strukturuje a „podpírá“ hmotný systém) bude dezorganizován a to způsobí mentální disharmonie a propuknutí nemoci. Vlastní uzdravení pak spočívá v první řadě ve vyřešení příčiny. U žen vede každý spěch nebo stav strachu, každá zádumčivost, deprese ap. až k určité „energetické zácpě“ v oblasti pánevního dna. Všechny tyto negativní myšlenky tvoří půdu pro ztrátu energie při menstruaci. V závislosti na intenzitě, četnosti a době těchto negativních psychických vlivů je menstruace kratší nebo delší a více nebo méně bolestivá.

Některé z žen si již možná všimly zajímavé souvislosti, totiž že během šťastného naplněného a láskyplného období svého života měly menstruaci kratší, na rozdíl od okamžiků, ve kterých byly nešťastné a stresované. To dostatečně demonstruje sílu a vliv myšlenek. Psychika může v lidském těle nebo v lidech obecně změnit prakticky všechno. Když bude žena myslet na to, že si přeje mít harmonické silné vitální a zdravé tělo zbavené všech energetických ztrát, přesně to se dříve či později stane, v závislosti na intenzitě její myšlenky. Různé metody pro zastavení menstruace z tantrajógy mohu vést k úspěchu rychleji, když budou podporovány pozitivními afirmacemi a tvůrčí vizualizací.

menstruace7.jpg Výsledky kontroly sexuálního potenciálu tedy významně souvisí s naší vůlí. Je-li jasná a neoblomná, mohou se dít zázraky. Vůle však slábne s vulgárními vášněmi, světskými žádostmi a touhou. Jestliže si například dáme předsevzetí zadržet krvácení a pomoci tomu tím, že nebudeme jíst čokoládu, ale touha po sladkém bude přesto silnější než naše vůle, potom nebudeme moci dlouho vzdorovat a při první příležitosti si opět čokoládu dáme (což je především v premenstruální fázi a během fáze krvácení naprosto nežádoucí). Čím méně nízkých tužeb máme, tím silnější je naše vůle. Každá forma energie, která je kontrolována, může být vůlí přeměněna (sublimována). To platí jak u sexuální energie, kinetické energie svalů či u pozitivních myšlenek, tak i u negativních pocitů jako je nenávist, zlomyslnost atd. Z toho vyplývá, že posílením vůle, to znamená kontrolou sexuálního a vitálního potenciálu, může být kontrolována menstruace. Ve výsledku neznamená kontrola menstruace nic jiného než kontrolu energií v naší bytosti, přesměrování sestupných toků sexuálních sil a odstranění energetických ztrát jakéhokoliv druhu.

Jak však můžeme posilovat naši vůli? Když se vzdáme některých škodlivých návyků (uveďme si jako příklad pití kávy), můžeme říci, že jsme do určité míry získali kontrolu nad chuťovými orgány a že jsme se osvobodili od jednoho druhu závislosti. Pokud dále toužíme po kávě, orientujeme se na to, že něco nemáme, prožíváme stav neklidu a tím energii ztrácíme. Pokud ale překonáme tuto touhu, energie v našem těle se místo toho přemění z jednoho typu na jiný, neklid se změní ve vnitřní mír a touha po kávě tak postupně přejde v upevnění vůle. Zvládneme-li překonat 15 nízkých žádostí, bude naše síla vůle 15krát větší. A budeme-li chtít, takto přijatá nová energie nám pak pomůže i při překonávání dalších žádostivostí a tužeb.

Symptomy, které naznačují dosažení posílení vůle, jsou následující: nerušená mysl, rovnováha, veselost, vnitřní síla, schopnost úspěšně zvládat obtížné úkoly, úspěch ve všech oblastech, schopnost ovlivňovat lidi, magnetizmus, dynamická osobnost, zářící obličej a oči, silný hlas, pružná chůze, odhodlanost, odvaha ap. Všechny tyto přednosti se objeví, když se nám podaří sublimovat menstruaci. To svědčí o tom, že síla vůle s jevem menstruace nepřímo úměrně souvisí. Jinak řečeno, síla ženy se zvětšuje s tím, jak se krvácení zeslabuje a objevuje se méně často.

Lidé, kteří mají velkou sílu vůle, mají také silné myšlenky a měli by se je proto naučit používat tak, aby bylo dosaženo pozitivních účinků. Síla vůle je však jako oboustranný meč: Používá-li ji člověk negativně, jsou také její ničivé účinky nesmírně zhoubné. Je na místě tedy současně s posilováním vůle cvičit rozvíjení pozitivního čistého a láskyplného způsobu myšlení. Kromě toho je velmi důležité posilovat směřování myšlenek na duchovní cíle, které sledujeme nejen při meditaci. Koncentrované, zaostřené a pouze na jeden objekt po delší čas soustředěné myšlenky umožní rozšíření vědomí a prožitek extáze.

Kontrola myšlení by tedy měla být nejen nedílnou součástí vytrvalého úsilí ženy o dokonalou kontrolu sexuálního potenciálu, ale také běžnou náplní života každého člověka, jistou mapou na cestě jeho duchovního vývoje a nezbytnou pomůckou při formování jeho životního směřování.

NAHORU