Nejvyšší vědomí prostupuje vším

Na základě své vyspělé praxe, díky které odhalili mnoho mimořádných tajemství o povaze vědomí, a na základě tisícileté kolektivní zkušenosti, dospěli jogíni k závěru, že ve stvořeném světě vše sdílí na úrovni své nejhlubší podstaty tutéž esenciální substanci, totéž super-obrovské božské Vědomí, které prostupuje naprosto vším a které je v určité proporci přítomné i v každém člověku.

Ve svém základě vše sdílí stejnou podstatu, stejné Vědomí, stejnou sílu, která se následně rozvijí do mnoha tzv. druhotných sil, jež se v rozličných podobách a v rozličných fázích svého rozvoje dále ve Stvoření manifestují. 

Pokročilý jogín, který pevným soustředěním vědomí do svého nitra v sobě prohlubuje tuto pravdu, dochází k odhalení dvou základních stránek bytí: čiré existence (ryzí bytí) a existence světa (dění a vývoj). Popírat první či druhý z těchto aspektů je přitom snadné.

Správně rozpoznat a zhodnotit jednotlivé skutečnosti vědomí a nalézt mezi nimi tajemné souvislosti je přitom tou pravou a skutečně plodnou moudrostí.  

Jogíni objevili, že v našem vnitřním univerzu, v našem těle, v každém atomu, v každém kovu, v každé rostlině, obecně v každé formě hmotné přírody vždy působí tajuplná oživující síla, tajuplná vůle a ohromná skrytá inteligence. To ze všech těchto podob hmotné přírody činí něco daleko víc než jen pouhé němé formy, které na to, co v nich ve skutečnosti působí, zapomněly.

Jedná se o stejný tajemný, avšak rovněž vědomý aspekt, o kterém hovoří i Upanišady. Aspekt, který je vědomý dokonce i ve všem, co se zdá být nevědomé.

Přítomnost této enigmatické vědomé síly, která působí uvnitř forem, je přitom pro záhadný život přírody nepostradatelná.

Nemůžeme si uvědomit evoluci vědomí a získat přístup k poznání, které nám otevírá, dokud nezačneme ve všem, co nás obklopuje, tušit skrytou přítomnost Vědomí, nadaného nezcizitelnými silami, které krok za krokem vychází na světlo.

Nemá smysl zůstávat v přesvědčení, že život pochází z hmotných prvků nebo že mysl je produktem nějaké formy života, když vlastní praxí jógy začínáme intuitivně vnímat skutečnost, kterou nám předkládá i učení Védánty, totiž že nerozvinutý život je již obsažen v neživé hmotně a mysl je již zastoupena v životě samém, třebaže ještě nerozvinutá, neboť ve své esenciální podstatě je hmota zastřenou formou života a život je zastřenou formou božského Vědomí, které prostupuje naprosto vším.

Průzkumem těchto tajuplných skutečností ve vlastním vědomí dospěli pokročilí jogíni ke zjištění, že to, co se jeví být výsledkem, je ve skutečnosti (nikoliv však ve své formě) původcem. Účinek je obsažený již v podstatě a předchází zdánlivé příčině. Princip záhadného působení, které postupně vychází na světlo, předchází poli působnosti, na kterém se uplatňuje.

Pečlivým a systematickým výzkumem těchto okolností pokročilí jogíni s pomocí vlastního vědomí objevili, že božské Stvoření sestoupilo do všech úrovní existence, od nadmentální až do hmotné (včetně), a na každé z těchto úrovní vytvořilo určitý svět, určité hájemství, určitou sféru, určitý nutný řád.

Při stvoření hmotného světa se božské Vědomí „ponořilo“ či sestoupilo do zdánlivého nevědomí. Odtud pak postupně začalo vyzařovat a vycházet na světlo, dokud znovu nezískalo svůj nadmentální a duchovní rozměr a nezačalo projevovat své rozlišené božské síly přímo v hmotě samotné.

Vědomé poznání těchto skrytých skutečností dovoluje jogínům vytušit, že nejprve dochází k sestupu do zdánlivé nevědomosti hmoty a teprve později, ve vhodnou chvíli a za přispění aspirace a rozhodné vůle, se bytost vůči vědomí opět probouzí.

Tím se začíná evoluce člověka, která pokračuje až k dosažení výjimečných úrovní vědomí a nadpřirozených a duchovních sil prostřednictvím prohlubování božské skutečnosti zjevené v podobě nejvyššího nesmrtelného Já (átman), které nám odhaluje nekonečný univerzální Zdroj existenciální i transcendentální reality.

Vědomí každého člověka v sobě odráží vlastní velikost. V případě vzácných bytostí, které došly úplné seberealizace, jejich vlastní vědomí současně odráží velikost Boha. Kdo dokáže uvést vlastní vědomí k naprosté harmonii, dokáže současně vnímat a objevit Boha.

Hluboce transformované, hluboce exaltované a do nekonečna rozšířené vědomí pokročilých jogínů je tajuplnou božskou září, která osvětluje jejich vnitřní vesmír. Nezměrná vnitřní energie rozšířeného silového pole takových pokročilých jogínů nesmírně snadno podporuje, ať zblízka, anebo na dálku, stovky, tisíce, desetitisíce či dokonce desítky miliónů lidských bytostí, které jsou ochotné podstoupit transformaci a jsou otevřené přijmout takovou pomoc od Boha.

Jogíni tvrdí, že lidské strádání není nijak slučitelné se stále se prohlubujícím vědomím vnitřní exaltace.

Pokud je lidské vědomí důsledkem náhody, jak to tvrdí materialisté, byl by to zázrak dokonce i pro Boha.

Lidské vědomí, stejně jako příroda, která nás obklopuje, je navzdory zdání popsáno a ztělesněno tajným jazykem matematiky. Exaltované vědomí, ostatně jakož ani žádná jiná božská harmonie, nepřipouští žádnou nepravost. To je důvod, proč je lidem, u kterých se exaltované vědomí začíná probouzet, jakákoliv nepravda zcela cizí.

Díky tomu, že Bůh si přál nechat vzniknout velkou rozmanitost a různorodost, je vědomí každé osoby jedinečné, ačkoliv je v jádru každého z lidí přítomné stejné nejvyšší nesmrtelné Já (átman). Vlastně můžeme říci, že kolik existuje lidí, tolik je zakoušeno realit (zrcadlených specifickým způsobem ve sféře každého vědomí). Ve skutečnosti je tedy vědomí tajuplným světlem Boha, které je přítomné v každém člověku.

Exaltované vědomí umožňuje skutečné poznání. Nechává přístupné všechny náležité cesty a dokáže rozpoznat ty falešné či zahlcené.

Člověk, který se duchovně transformuje, se vlastně stává tajuplným božím prostředníkem. Těm, kteří jsou připraveni, dokáže Bůh nabídnout své světlo, jež se z nich ve vlnách rozlévá. Značná část tohoto světla přitom zůstává ve vnitřním vesmíru takového prostředníka Boha, kde ho nadále transformuje a urychluje proces jeho povznesení.

Ti, kteří pochopí toto mysterium a přijmou roli božského relé, svojí vlastní zkušeností zjistí, že rozdávání z nekonečné hojnosti, která se nalézá v Bohu, je plně k užitku i jim samotným. Tím, že dávají stále více a více všem, kdo jsou připravení a otevření vůči darům, jenž jsou jim z nekonečného bohatství pramenícího od Boha nabízeny, současně dávají sami sobě.

Náležitým pochopením těchto základních božských mystérií dospívá každý člověk v určitý moment k následujícímu závěru: „Ať ve sféře svého vědomí činím cokoliv, stále jsem sebou, avšak božské dobro, které konám, mě výrazně a rychle nadobro transformuje a povznáší k Bohu. Ať ve sféře svého vědomí činím cokoliv, stále jsem sebou, avšak zlo, které konám, mě proměňuje, degraduje mě, potlačuje a nechává mě padnout.“

Lidská existence je vázána na život, obzvláště když si to lidská bytost jedině tak přeje. Zkoumáním různých božských skutečností za pomoci pevně soustředěného vědomí si v určitý okamžik uvědomíme, že vše, co může být poznáno, může být rovněž číselně ohodnoceno (například hodnotou specifické vibrační frekvence vytříbené subtilní energie lásky). V nepřítomnosti této číselné hodnoty (například specifické vibrační frekvence vytříbené subtilní energie lásky), která se nikdy nemění, nemůžeme povětšinou poznat nic.

Prohlubování těchto mystérií pevně soustředěným vědomím nám umožňuje objevit, že božské synchronicity jsou jednou z hrátek Boha v jeho Stvoření, zatímco On sám zůstává diskrétní a nepoznán.

Ve světle těchto odhalení můžeme o lidském vědomí vyvodit závěr, který bychom mohli vyjádřit takto:

„Nahlížej co nejčastěji na vše z hlediska Boha a uvidíš vše božským způsobem. Naslouchej všemu co nejčastěji z hlediska Boha a budeš vše slyšet božským způsobem.

Otevři bez prodlení své vědomí a aspiruj ho bouřlivě projevovat božským způsobem a uvědomíš si, že se postupně obeznamuješ se vším a se všemi, stejně jako dobrý Bůh zná ve věčnosti vše.

Umožni dobrému Bohu být plně a stále ve tvém vědomí, neboť tak jím budeš prostoupen, inspirován a chráněn ty sám. Pozvedej své vědomí neustále k Bohu, neboť tak začneš vnímat a chápat božská tajemství existence z naprosto nové perspektivy.

Nabízej prostřednictvím své bytosti, která se stala ryzím nástrojem Boha, dary, jako je láska, laskavost, shovívavost, soucit a odpuštění. Tak ze sféry tvého vědomí vyvstane rychlá a ohromná transformace, která Boha potěší, a staneš se v jeho očích spravedlivým.“

Nechť toto zakončení inspiruje mnohé z vás, abyste hluboce transformovali své vědomí a stali se vybraným nástrojem, ve kterém a skrze který se manifestuje Bůh.

(Ukázka z knihy „Vědomí a jeho záhady“ vydané nakladatelstvím Lux Sublima.)

NAHORU