a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

TAKT

Člověk, který má takt, je přívětivý, pozorný a zdvořilý, aniž by byl podlézavý. Věnuje každému takovou pozornost, jakou si zaslouží. Umí okamžitě rozpoznat hodnotu lidí a vycítit, jakou hodnotu přisuzují sami sobě. Respektuje pravidla chování a vlídnost považuje za společenskou nezbytnost. Snaží se mluvit uhlazeně a vhodně odstiňovat své myšlenky.

TAKTIKA

Plán, účinná metoda; vrozená nebo získaná schopnost nebo jinými slovy jogínovo mistrovství inteligentním a blahodárným způsobem kombinovat činnost zdrojů a prostředků, kterými disponuje, s různými specifickými postupy a technikami jógy, aby dosáhl v co nejkratším čase a s maximální účinností vytyčeného cíle (duchovního završení).

TAMAS

Jedna ze tří základních tendencí (gun), princip nejasnosti a inercie v přírodě, který zajišťuje fyzickou stabilitu hmoty. Aulukya navrhl teorii podobnou atomové teorii, která popisuje nepřetržitosti hmoty. Podle ní by bez tamasguny neexistovalo nic pevného, neboť tamas způsobuje, že všechna hmotná tělesa zůstávají v čase pořád stejná. Bez tamasguny by neexistovala ani přítomnost, jak ji známe, pouze minulost a budoucnost. Tamas propůjčuje hmotným tělesům statickou povahu, je faktorem soudržnosti, bez nějž by svět, nemohl tak jak ho známe existovat.

TANMÁTRA

„Původní látka“. Základní princip, základní kvalita nebo základní subtilní prvek, z něhož vychází odpovídající hrubý prvek. Existuje pět tanmáter (zvuk, dotek nebo hmat, tvar nebo zrak, chuť a čich), přičemž každá z nich je základní kvalitou jednoho z pěti hrubých prvků (mahábhúta), které se z tanmáter odvozují: éter (nebo prostor, ákáša), vzduch, oheň, voda a země.

TANTRA

Tkanina, osnova, vztah, setkání. To je definice slova tantra. V souladu s Védami, Upanišady, Puránami a Bhagavadgítou tantra tvoří součást sanátanadharmy, věčného náboženství Indů. Ústředním tématem tantry je božská energie neboli tvořivá síla šakti, která v podobě bohyně (déví) ztělesňuje ženský aspekt jakéhokoli božstva

TAPAS

Duchovní disciplína. Sanskrtské slovo tapas označuje vnitřní zanícení, subtilní teplo, askezi, duchovní zápal, intenzivní aspiraci realizovat Boha (Brahmana). Tapas je v určitém smyslu synonymum „tédžasu“ (subtilního vnitřního ohně). Tapas umožňuje postupnou transformaci radžasových vlastností (radžas guny) bytosti, soustředěných převážně okolo ega, ve vyšší duchovní sílu, která aspirantovi pomáhá co nejrychleji dospět k duchovnímu cíli. A to prostřednictvím zápalu sebeobětování a sebezapření a intenzivního mentálního soustředění.

TARA

Doslovný význam tohoto sanskrtského slova je „ta, která zachraňuje“. Tara je Šakti Avalókitéšvary a často se tvrdí, že z jejích slz, plných soucitu, se zrodili bódhisattvové.

TARIKI

Znamená „duchovní impuls díky síle někoho jiného“. Duchovní osvobození uskutečněno pomoci síly a velké podpory někoho jiného, kdo je schopen tohoto uskutečnění. Toto může nastat hlavně díky velké kosmické mocnosti Tara. Tara podle východní tradice dokáže svým soucitem pomoci těm, kteří se důsledně, intenzivně a mentálně soustřeďují na její mantru, těm, kdo se zaměřují a mentálně soustřeďují na její jantru, a těm, kteří ji poskytují svou plnou důvěru.

NAHORU