a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ČAKRA

V sanskrtu doslova „kolo“ či „kruh“. Tento pojem označuje tajná silová centra, která zachycují, zpracovávají, shromažďují, přerozdělují a vysílají různé formy modulované subtilní energie (prány), jež formuje, oživuje, vyživuje, aktivizuje a ovládá hrubé (fyzické) tělo, astrální tělo a kauzální tělo člověka.

CESTA OBĚTI

Naprosté obětování sebe sama v zájmu společenství je jedinou cestou, která adepta dovede k nejvyššímu zasvěcení. Adept v sobě musí opakovat věčnou oběť slova (ákáša).

CHAMTIVOST

Nemorální postoj či chování spočívající v honbě za majetkem a přílišné snaze dosáhnout materiálních výhod. Vzniká a projevuje se v důsledku neharmonické a nepřiměřené aktivaci manipúračakry. Jako výraz individualismu bývá chamtivost ztotožňována s lakotou, žízní po hmotném prospěchu, za souběžného přehlížení zájmů ostatních lidí a přestupování morálních norem.

CHARISMA

Charisma je božská blahodárná síla, kterou se vyznačují někteří lidé, pokud získají od Boha Boží přízeň a určité božské energie.

Pojem charisma býval v minulosti používán s odkazem na všechna nadání božského původu, jež se mohla stát přístupná prostřednictvím božského daru člověku, který si to zasloužil, a to pouze za určitých podmínek, které byly známy mudrcům a zasvěcencům.

CHIMÉRA

Nepodložená představa, přelud, bláhová iluze, která odpovídá jen velmi málo, anebo neodpovídá vůbec, skutečně existující realitě na fyzické úrovni či v jiných dimenzích nebo paralelních světech.

CHTIVOST

Naléhavá, nadměrná, zotročující touha po různých věcech nebo rozkoších. Primární význam je negativní: lačnost po hmotných věcech a rozkoších. Druhotný, kladný význam chtivosti, je žádostivost – vášnivá touha po vědění, žízeň po krásném. V negativním smyslu vyjadřuje chtivost city a postoje, které odporují pravidlům lidského soužití.

ČITTA

Čitta znamená v sanskrtu mysl, vědomí, podvědomí obecně. Je to minulé participium kořene sanskrtského slovesa čit (být vědomý). Je to jeden ze základních konceptů klasické jógy. I pokud tento termín není vysloveně definován Pataňdžalim, zakladatelem tohoto jógového systému, lze jeho významy odvodit z jeho užití v kontextu proslulého spisu Jógasútra.

CUDNOST

Dočasná či trvalá nadvláda vůle nad sexuálním pudem, doprovázená transmutací sexuálního potenciálu a sublimací vzniklé energie na úroveň anáhatačakry a sahasráry, s vyloučením jakékoliv sexuální či milostné aktivity, ať už ve vlastní představivosti, či s osobou opačného pohlaví. Vychází buď z potřeby morální čistoty a vnitřní disciplíny, nebo je uplatňována za účelem aplikace určitých jogínských, náboženských, nebo jiných předpisů. Termín je analogický pojmům abstinence a kontinence.

NAHORU