Sedm věcí, které jste o tantrajóze nevěděli

Nikdo nemůže dosáhnout dokonalosti používáním neplodných a komplikovaných metod. Naopak, dokonalost může být snadno získána prostřednictvím uvědomělého a dokonale kontrolovaného naplňování našich tužeb.

Kulárnava Tantra

Tento krátký úvod do tantrajógy si klade za cíl tuto cestu demystifikovat a přiblížit ji všem začínajícím aspirantům, kteří jsou skutečně připraveni a tato praktická stezka je zajímá. Tantra je starověký pojem, který (kromě jiných věcí) označuje autentickou duchovní cestu, která je pověstná svou výjimečnou účinností. Jedná se o systém, který si nedávno získal velkou pozornost i v našem dnešním kulturním světě. V současnosti je nicméně vysvětlován značně povrchně, takže aspiranty, kteří se nezajímají pouze o exotické spirituální povyražení, ale hledají účinný způsob, jak uprostřed každodenních životních bouří žít skutečně šťastný život, vede ke stále stejným katastrofickým výsledkům.

7veci1

Sanskrtské slovo tantra má (podobně jako slovo jóga) řadu odlišných významů, které však spolu všechny souvisejí. Zjednodušeně to znamená „síť“ – a to jak v přeneseném, tak v konkrétním významu. Z hlediska etymologie je toto slovo odvozeno od kořene tan, což značí rozšířit či rozprostřít. Ne náhodou byl zájem o tantru opětovně vzkříšen zrovna v současné době, pro kterou je vědomé přijetí vzájemné propojenosti se všemi následnými pozitivními i negativními důsledky jedna z nejdůležitějších idejí lidské civilizace.

Kdybychom měli systém tantrajógy v základě nějak definovat, mohli bychom říci, že se jedná o systém praxe, která vede k bezpečnému a účinnému rozšiřování individuálního vědomí za osobní omezení až k dosažení kosmického Vědomí či Jednoty.

Ačkoliv je v současnosti více proslulá než skutečně známá, podněcuje tantrajóga nepřetržitě představivost zvědavců a přitahuje pozornost nadšených praktikantů, kteří jsou připraveni prohloubit její četná tajemství. Odkud se bere taková neodolatelná fascinace tantrou?

S jistotou můžeme říci, že tantrajóga je pro naši současnou dobu, kdy jsou duchovní hodnoty často nahrazovány nevědomostí a veskrze materialistickou orientací, jeden z nejvhodnějších duchovních přístupů. Tantra je totiž specifický duchovní systém, v jehož kořenech stojí stejné základní principy, na nichž jsou vystavěny i základy současné vědy, který však současně v sobě harmonicky a koherentně s úspěchem integruje nejvyšší duchovní ideály. Tantrajóga je také životní filozofií, ve které je každá teorie podrobena ověření přímou zkušeností a uvědomováním, což je velmi účinná a skutečně transformační kombinace.

1 – Tantrajóga doporučuje uvědomělý vhled do všech oblastí života, postupné nahrazování tabu a dogmat porozuměním, které získáváme přímou zkušeností

V dnešním světě jsme si zvykli na to, že náš život je prostoupen mnoha rozmanitými zkušenostmi a k různorodosti smyslových vjemů, které mají ukojit náš téměř nenasytný hlad po rozmanitosti a novosti, také neustále směřujeme. Tento postoj však evidentně vede k exteriorizaci a zcela se neslučuje se záměry duchovního rozvoje. Některé duchovní systémy a cesty proto předkládají jako řešení vystoupení z matoucí vřavy každodenních zkušeností, stažení se do izolace či opevnění se za bezpečnými zdmi klášterů, ášramů a duchovních komunit, což má doprovázet úplné zřeknutí se všech světských pokušení.

Takové doporučení je však pro většinu lidí žijících v současné době utopií, neboť se jim k takovému rozhodnému a radikálnímu kroku nedostává vůle, síly charakteru a odhodlání. Kromě toho v takovém radikálním řešení nevidí hlubší smysl. Kdesi ve svém nitru totiž mnozí lidé cítí, že odmítat žít život v jeho úplnosti není celistvým duchovním řešením…

7veci2Tantrajóga zná na toto odvěké dilema odpověď. Nenavrhuje vzdát se smyslové zkušenosti či ji popírat ani nenavrhuje rozlišovat a nálepkovat věci na dobré či špatné. S náležitým tréninkem může praktikant dosáhnout úrovně, kde všechna tato dogmata a omezující mentální konstrukce nahradí vysoce bdělým pohroužením se do svých tužeb. Kultivací bdělosti a uvědomělosti nás tantrajóga vede přímo ke stavu svobody, bez nutnosti dogmat, která jinde mají roli zprostředkovatele a která jednou stejně budou muset být překonána, jakmile tuto roli naplní. Pozornost a uvědomování jsou pro formování naší reality zásadním faktorem a tantrajóga nabízí potřebné metody pro zesílení naší individuální schopnosti uvědomování.

V tomto kontextu stojí za to zdůraznit udivující shodu mezi starověkým systémem tantrajógy a moderní fyzikou, obzvláště pak kvantovou. Určující role vědomí pro průběh všech jevů se stává základní spojnicí mezi těmito dvěma systémy lidského poznání.

2 – V srdci tantrajógy spočívá základní univerzální energie: LÁSKA

Soubor všech technik a metod tantrajógy je založen na zákonu okultní rezonance a na zjištění, že celý stvořený svět je tvořen vibrací (spanda).

Tantrajóga vysvětluje, že energie lásky je konstantní a nesmírně vytříbenou vibrací, která zůstává vždy stejná – jak v čase, tak v prostoru – a která se nachází v celém makrokosmu. Je to energie, která „poutá“ celé Stvoření, takže je rovněž jakýmsi mostem mezi Stvořitelem a jeho Stvořením. Starověká věda tantrajógy odhaluje, že láska je jednou ze základních univerzálních energií, a proto ji můžeme nalézt přímo v jádru celého Stvoření. Samotná esence propojenosti je z tantrické perspektivy tvořena zákonem okultní rezonance a energií lásky. Všechny techniky a metody rozvoje, které tantrajóga nabízí, jsou založeny na probouzení této vytříbené energie lásky (což se děje specifickým způsobem) a začlenění lásky do našeho života. Pro aspiranta, který tuto cestu pečlivě a s velkou bdělostí následuje, se energie lásky stává Ariadninou nití, která mu pomáhá uniknout z labyrintu mysli a navrátit se tak ke své vlastní podstatě v tajemné komnatě svého duchovního Srdce.

Praktikant tantry se vytrvalým tréninkem učí kontrolovat mysl, díky čemuž osvobozuje své duchovní Srdce aktivní láskou. Takto mohou být všechna nízká pokušení překročena velmi snadno.

3 – Tantrajóga je vědou duchovní evoluce

Tantrajóga umožňuje systematický přístup k duchovnosti každému, kdo se k ní dostatečně přiblíží a nenechá se zmást dnes tak častým přehnaně zjednodušeným podáním tohoto systému.

Tantrajóga vyzývá k bdělému a praktickému přístupu ke všem duchovním zkušenostem a nabízí rovněž metody pro okamžité ověření všech konceptů, které předkládá. A nejen to, nabízí rovněž vysvětlení mechanismů našeho vědomí spolu s praktickými způsoby ověření těchto poznatků v každodenním životě. Všechny stránky života jsou bez kompromisů integrovány v koherentní a úplný pohled na skutečnost, nic není zbytečné nebo bezvýznamné. Z tohoto důvodu přistupuje systém tantrajógy i k těm nejhlubším metafyzickým skutečnostem, jako je např. projev boží Milosti, stejným systematickým, vědomým a integrálním způsobem, tedy totožně, jako nahlíží např. na intimitu, lásku či sexualitu.

4 – Tantrajóga je duchovní systém založený na univerzálních zákonech a principech

Soubor duchovních zákonů a principů, na kterých tantrajóga položila své základy, tvoří komplexní propojenou síť. Jednotlivé principy se vzájemně podporují a rozvíjí, čímž utváří pevnou základnu, podél níž se lidské vědomí může rozšiřovat a otevírat vůči realitě. Autentická tantrajóga vždy vychází od základních zákonů a principů, které umožňují chápat realitu univerzálním způsobem, který zůstává totožný v každém období, kultuře či kontextu. Z tohoto důvodu můžeme nalézt stopy tantrajógy téměř na všech místech na zemi, někdy dokonce pod jinými názvy.

7veci3Praktikant tohoto systému vychází od své vědomé zkušenosti a pokračuje k uvědomění si zákonů a principů, které za touto jeho zkušeností působí. Takto postupně získává kontrolu nad všemi stránkami svého života. Není zde důvod pro slepou víru či dogmata, neboť praktikant tantrajógy je nahrazuje neotřesitelnou jistotou vlastní zkušenosti. To je také jediný důvod, proč praktikant tantry svrhává všechna dogmata a přesvědčení. Není to jakási podoba spirituální anarchie, jak je dnes někdy povrchně naznačováno, ale vedlejší účinek tohoto přístupu k evoluci vědomí, který umožňuje hluboké porozumění zákonům a principům universa.

Jedná se o systematickou a objektivní cestu ke svobodě a dokonalosti.

5 – Tantrajóga je systémem postupné transformace prostřednictvím alchymie

Duchovní cesta tantrajógy může být popsána jako stav neustálého probouzení se, který prostřednictvím vnitřní alchymické transformace všeho nízkého přirozeně vyvolává expanzi vědomí.

Praktikant tantrajógy v sobě pěstuje odvahu nahlížet na všechny životní zkušenosti tak, jak ve skutečnosti jsou, aniž by si je přizpůsoboval, jak by to pro něj bylo výhodné. Schopnost zůstat a zachovat si bdělou pozornost a uvědomělost i při nejintenzivnějších životních zkušenostech představuje v tantrajóze základní „kámen mudrců“, který spouští vnitřní alchymickou transformaci, jež postupně proměňuje celý charakter praktikanta. Tantrajóga nevnímá transformaci jak výsledek nějakých výsadních okolností, ale jako výsledek přípravy postupnými po sobě jdoucími transformacemi. Cílem je získat úplnou kontrolu nad svými volbami tak, aby nezávisely na vnějších podmínkách. Někdo například může být za určitých okolností šťastný, avšak úspěšná praxe tantrajógy nás učí být a zůstat šťastný za všech okolností. To je možné, když objevíme, že štěstí je ve skutečnosti již součástí naší pravé přirozenosti.

Tento charakteristický atribut tantrajógy prakticky znemožňuje nějakou její formalizaci, neboť každá alchymická transformace vždy začíná uvnitř a směřuje ven. Vnější realita je pouhým zrcadlením našich vnitřních uskutečnění a tantrik používá vnější svět pouze k tomu, aby se lépe poznával. To současně představuje hluboce morální postoj, který by mohl přirozenou cestou přispět k vyřešení většiny krizí morálky současného světa.

6 – Tantrajóga je cestou účinné transformace všech aspektů života

Tantrajóga umožňuje postupné zduchovnění všech oblastí našich životů, včetně erotické a intimní, avšak nejenom těch. Skutečnost, že pokrývá všechny životní aspekty, včetně těch, kterým se většina náboženství vyhýbá a často se k nim vztahuje až dětinským způsobem, činí dnes systém tantrajógy slavným z nesprávných důvodů.

Je pravda, že pro získání vytoužených duchovních úspěchů tantrajóga poskytuje, kromě jiných věcí, efektivní metody, které nás osvobozují ze spárů posedlosti, tužeb a pokušení. Nicméně způsob, jakým to dělá, nezahrnuje potlačování či odmítání předmětů naší touhy, ale jejich vědomou alchymickou transformaci. Právě díky tomuto přístupu nabízí tantrajóga svému aspirantovi mnohem hlubší životní vizi. Život přestává být bojištěm zahlceným nebezpečnými pokušeními, jejichž jediným řešením je se jim do co největší míry vyhýbat. Tantrický praktikant žije intenzivním vědomým životem, který je prostoupen úžasnými a smysluplnými zkušenostmi, které jsou současně vždy lekcemi, jejichž hlavním cílem je praktikanta ještě více probouzet.

7veci4

Z pohledu tantrického systému má vše svoji důležitost, proto zahrnuje i metody pro opětovné harmonické a duchovní začlenění našich sexuálních pohnutek skrze jejich transformaci ve vyšší podněty. Prohlásit však prostě, že tantrajóga je vlastně sexuální jógou, je čirá ignorance. Ve skutečnosti se praktikant tantry učí milovat povzneseným způsobem proto, že se to pro něj stane úžasnou duchovní zkušeností, kterou přidává k dalším důležitým životním lekcím.

Jak je možné snadno zakoušet povznesené stavy vědomí i uprostřed denních aktivit a ještě za použití sil, kterým bychom se jinak spíše vyhýbali, dokáže v současnosti chápat jen málokdo. Patřičné a systematické uplatňování metod tantrajógy nám přitom umožňuje objevit úžas, radost, moudrost, krásu, inspiraci a svátost přímo uprostřed života, který se jiným zdá plytký a neduchovní.

7 – Tantrajóga je opravdovou „dálnicí“ duchovní evoluce

Ačkoliv známé rčení hovoří o této duchovní cestě jako o tak úzké, jako je ostří nože, vztahuje se tato metafora k jiné charakteristice systému tantrajógy než k její přístupnosti. Z hlediska možností, které lidstvu přináší, můžeme říci, že tantrajóga je v dnešní době individualizace a diverzifikace tou nejpřístupnější cestou. Často slýcháváme, že tantra je určena jen těm nemnohým, kteří jsou na ni připraveni, to je však omyl. Díky tomu, že vychází ze základních univerzálních zákonů a principů, může být tantrajóga přizpůsobena specifickým potřebám každého aspiranta. Každý praktikant v ní může nalézt vhodnou metodiku a přizpůsobit její cestu svým vlastním potřebám.

Tantrajóga bere každého takového, jaký právě je, a současně každému, kdo tuto cestu skutečně následuje, nabízí ty nejvhodnější nástroje, aby ze své kosmické výpravy získal co nejvíce.

NAHORU