Psychologické aspekty anáhatačakry

Jogín, který dosáhl úplné aktivace anáhatačakry, se stává nástrojem projevu božské lásky. Na úrovni anáhaty se v nás nachází odraz naší nejvyšší nejzákladnější podstaty (Átman) v podobě individuální duše (džívátman). Anáhatačakra je také místem, kde se setkávají energie prvních tří silových center (spojených s přežitím, příslušností ke skupině, komunikací a vztahy, sexualitou a projevem vůle) se specifickými energiemi posledních tří center (spojených s intuicí, poznáním, rozlišováním a dokonalostí).

anahata2.jpg

Ve spěchu, v jakém žijeme, si v sobě udržujeme „syntézu“ všech našich zkušeností. Uchováváme minulé lásky, vítězství i porážky. Avšak pouze pokud si uchováváme lásku, vše jakoby prodchne živé zvláštní enigmatické světlo. Je možné, že si nepamatujete, co jste třeba dělali 7. ledna před třemi lety, ale docela jistě si vzpomenete na den, kdy jste ji/ho potkali, anebo když vám poprvé řekl/a, že chce být s vámi… Začnou se vám vybavovat všechny podrobnosti, detaily, které vás hluboce zasáhly a nyní vám na tváři kouzlí úsměv.

Pokud jste prožili velkou lásku, museli jste se bez pochyby cítit naplňováni krásou a plní síly, jelikož jste uvěřili v určité poselství, které osud sdílel pouze s vámi. Po nějaké době, když láska minula údolí vašich tužeb a rozpustila poslední stopy sobeckosti, jste shledali, že jste mnohem silnější, třebaže zdánlivě bez opory. A vaše láska se stala intenzivnější, vědomější a všezahrnující.

Láska je konstruktivní a kreativní, je regenerujícím principem, substancí, která transformuje vše, co je dotknuto skepticismem či osamocením. Inspirující umělecká díla, poezie i hudba sdílí ve svém neviditelném složení lásku. Stejně jako my. 

Láska je opravdová, tak opravdová jako jsme my sami. Není to nějaký sterilní intelektuální koncept, je tajemnou magií celé naší bytosti. Nic se neděje náhodu, skutečnost, že vás někde někdo miluje, by měla být brána ve velký potaz. Jsme zde na Zemi obzvláště proto, abychom plně projevovali lásku těm, kdo si ji zasluhují, a především pak Bohu.

Málo je těch, kdo skutečně vědí, že nejsnadnější způsob transformace je možný skrze lásku. Láska zůstává jediným měřítkem, podle kterého by vše mělo být souzeno. Úplná vzájemná láska v nekonečnu svých podob a nuancí je v případě, že si ji zasloužíme, posláním naší bytosti.

Milovat je nejprostší způsob žití, ten nejlepší a nejpřirozenější. Není třeba dělat skoro nic jiného. Každý cítí potřebu milovat, dokonce dříve než potřebu milovat někoho nebo něco. Dříve či později se tato čistá na-prostá láska dočká své odpovědi.

Láska pomáhá lidem naplňovat své sny. Právě z ní vyvěrá tajuplná aspirace k sebepoznání. Pokud se vám zdá, že už nemilujete, znamená to, že jste nemilovali ani nikdy předtím, anebo se už nedokážete podívat správně do sebe, kde láska nikdy nemohla přestat existovat. Leč láska ví, že co se nachází v mysli, podléhá změnám a může být zapomenuto či ztraceno. Avšak čistá naprostá láska z vás vždy činí vítěze.

Láska není dobyvačná ani si nepřeje být podmaněna. Láska předně ničeho nežádá, láska dává. Je božskou jednoduchostí v činu a pocitech.

Láska zde na Zemi je odrazem nebeské lásky, proto nemá žádných hranic či omezení. Pokud by láska věděla o čase, byla by nepřetržitým momentem. A kdyby láska věděla o prostoru, tak její místo by bylo v nás, protože jsme kvintesencí všeho, co milujeme.

anahata3.jpgLáska může existovat od nyní až do věčnosti. Je nevýslovným, naprostým a božským pocitem, který umožňuje tomu, kdo ho prožívá, cítit euforické rozšiřování spolu se svým polem vědomí, rozšiřování od konečného k nekončenému.

Láska je lidmi vnímána v podobě sjednocujícího, hluboce euforického, ohromujícího pocitu. Vyjadřuje se především vytříbenou, nesobeckou a hluboce transfigurující aspirací vůči svému objektu: bytosti opačného pohlaví, jenž nás přitahuje, osobě, ke které cítíme spontánní impuls zahrnout ji odpoutaně naší náklonností. Rozvíjení a udržování tohoto ujednocujícího euforického pocitu, který je ve své podstatě blaženým a božským, je úzce spojeno s formování a krystalizací naší osobnosti.

Jogíni vždy považovali cit lásky za mimořádně důležitý a často jej charakterizovali jako určité základní kriterium pro hodnocení míry polidštění a přirozeného ušlechtilého chování, měřítko skutečnosti, že skrze lásku se mikrokosmické individuum může stát makrokosmickou, ujednocenou, božskou a do nekonečna rozšířenou bytostí. Na tom je vidět, že opravdová láska představuje velmi jednoduchý způsob překonání či transcendence našeho sobectví.

Anáhatačakra – klíčové pojmy

Harmonie – soulad, shoda, vyrovnanost částí tvořící součást celku, filozoficky vyjádření shody částí, ucelenost vnitřního a vnějšího, jednotu obsahu a formy a sladění protikladů. Harmonie je často vnímána jako podklad, vlastnost anebo účinek krásy.

Transfigurace – specifický proces umožňující rychlé uvedení do rezonance se subtilními božskými energiemi, s vytříbenými subtilními silovými sférami či aspekty makrokosmu, skrze které jsou pak ušlechtilou vizí, obrazotvorností a vyjadřovací silou toho, kdo transfiguraci provádí, vyčleňovány a transformovány prvky vnější reality v povznesenou, nádhernou a produchovnělou realitu novou, obzvláště když se transfigurující dokáže uvést do stavu vytržení. Příklad vznešeného uvědomění umělce představuje důkaz aktivní a hluboce kreativní role poznání všeobecně, role, kterou jóga často podtrhuje.

Empatie – nevýslovná subtilní rezonance, která může být harmonicky probouzena a prohlubována praxí jógy, umožňující vyšší psychickou a citovou komunikaci s ostatními lidmi (či dokonce s neviditelnými duchovními bytostmi). Obecně je dobře známo, že matka intuitivně cítí potřeby a pocity svého dítěte, se kterým spontánně udržuje empatickou komunikaci. Tato zdánlivě tajuplná schopnost (jež je přítomna často latentně) souvisí pravděpodobně s tím, že dítě bylo původně součástí fyzického  těla své matky.

Empatie je tudíž intuitivní způsob poznání druhých, protože zabezpečuje druh citové komunikace a okamžité vcítění, díky kterému je možné ztotožnit se s druhými lidmi natolik, že je možné vnímat i napětí, které v některých situacích mohou prožívat. Bylo zjištěno, že stavy a pocity je možné harmonizovat a regulovat jistými psychologickými a nejlépe jógovými technikami. Silná blahodárná a pozitivní emocionální zkušenost dobíjí subtilně a energeticky celou bytost (díky nevýslovnému procesu rezonance), stimuluje mysl a rozjasňuje euforicky duši. Studium psychosomatiky plně potvrzuje skutečnost, že utkvělé negativní emoce mohou způsobovat různé poruchy srdce, jater či mozku a také hluboce ovlivňují vědomí fyzického těla.

Aforismy o lásce

 „Láska je největším z lidského štěstí, jelikož je nejvyšší snahou člověka, který se rozhodl vyprostit se ze samoty své vnitřní bytosti.“

 „Láska, nekonečně lahodná a hluboce vzdělávací, dává směr a skutečnou hodnotu naší existenci v její mnohosti… Láskou se vše mění, vše dostává smysl, z ničeho je transfigurací zrozen tajuplný ráj.“

„Důvěra a transfigurace jsou ctnostmi lásky.“

 „Čím je láska, když ne neodolatelnou potřebou vymanit se ze sebe?“

 „Láska je, i když o tom nemáme zdání, nejvyšším zákonem Universa: tajuplným zákonem, jenž vládne a strukturuje vše – od neživého atomu až po spojení páru rozumových bytostí.  Od ní a k ní se sbíhají všechny naše myšlenky a činy, které jsou k ní neodolatelně přitahovány jako k božskému středu.“

Gregorian Bivolaru

 

 „Tou nejskvělejší láskou, kterou může člověk pocítit, je láska k Bohu. On je naším věčným milencem a naše duše jsou jeho milované, a když se duše s největším z milenců setkají, je započata božská láska.“

 „Ó Pane, dokud přebývám v příbytku vědomí smrtelnosti, myslím si, že miluje své rodiče a přátele. Představuji si, že miluji ptáky, zvířata i hmotné statky. Avšak nyní, když jsem vstoupil do chrámu Všudypřítomnosti, vím, že to miluji pouze tebe v podobě rodičů, přátel, všech stvoření a věcí. Tím, že miluje pouze tebe, dokáže mé srdce konečně milovat vše. Když jsem věrný tobě, jsem věrný všem.  A vše miluji.“

Paramahamsa Yogananda

Syntéza: Anáhatačakra

 • Umístění: srdce a oblast uprostřed hrudi (na subtilní úrovni)
 • Symbolická reprezentace: lotos s dvanácti lístky (představují 12 nádí, energetické kanálky)
 • Reprezentuje: soucit, vnitřní mír, odpoutanost a nepodmíněnou lásku
 • Ovládá následující psychologické funkce: neomezená láska k bližnímu, soucit, altruismus, vědomí velmi křehké rovnováhy mezi fyzickým tělem a psyché, mezi naší bytostí a celým vesmírem, empatie, přijetí a dávání
 • Specifická reakce v případě energetického narušení: citové utrpení v důsledku dramatické, či dokonce tragické okolnosti (rozvod, úmrtí) a narušení činnosti vnitřní žlázy odpovídající tomuto silovému centru – brzlíku.
 • Prvek, na který vytváří rezonanci: subtilní energie vzduchu
 • Smyslový orgán: pokožka
 • Smysl: dotek
 • Specifická barva: modrá
 • Subtilní barevný proud: zelená
 • Symbolické zvíře: gazela
NAHORU