a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ÓDŽAS

Subtilní energie nebo blahodárná subtilní tekutina. Odvozeno ze sanskrtského slovního základu vadž, který má význam „být silný“, slovo ódžas znamená „obrovská subtilní síla, subtilní sublimovaná energie, kterou shromažďujeme biologickou transmutací určitých fyzických potenciálů, které existují v mikrokosmu naší bytosti, včetně tvořivého (sexuálního) potenciálu, síly (vitální, psychické, mentální, duchovní).

OPTIMISMUS

Optimismus (z latinského optimus „nejlepší“) je převážně zaujímané stanovisko, vytvářející v nás rezonanci s blahodárnými subtilními energiemi z makrokosmu, podle nějž nás realita vede k neustálému zdokonalování a štěstí a člověk i svět bez ustání prodělávají duchovní pokrok, směřují k lepší, božské budoucnosti. Optimistické koncepce, úzce související s teoriemi duchovního a mravního pokroku, tvrdí, že člověk má možnost přiblížit se ideálům dobra a spravedlnosti, které nakonec zvítězí nad zlem a nespravedlností; je schopen neomezeného mentálního a duchovního rozvoje a může být šťastný.

ORGASMUS

Blažený stav, kdy bytost přetéká nádhernou slastí a milostnou vášní. Slovo orgasmus pochází z řeckého „orgao“, což znamená „být plný slasti a vášně“. V jogínském pojetí erotiky a sexuality znamená orgasmus blaženou chvíli, kdy díky nevýslovnému vření a interakci sexuálních potenciálů obou vzájemně vhodných milenců dochází v psychologické sféře k vynikající polarizaci jejich protikladných subtilních bioelektromagnetických energií, která se projevuje jako extatické pnutí (které by se dalo přiléhavě přirovnat k blesku, který vzniká v přírodě podobnou polarizací).

OSVÍCENÍ

Tento český pojem, který není příliš výstižný, označuje překlad sanskrtského výrazu bódhi (duchovní probuzení), který zároveň odpovídá slovu satori (nebo kenšó) v japonštině. Tento jev, duchovní povahy, nemá žádnou souvislost s jakoukoli optickou zkušeností spojenou se světlem.

OZNAČOVÁNÍ

Pojmenování/označování je vnitřní akt, který nám umožňuje znázornit ve vlastním myšlení a řeči jakýkoli aspekt lhostejno jaké povahy a spojit s ním určitý význam. Takže jakékoli označení nám umožňuje si vnitřně přesně představit něco určitého či jinak řečeno nám dovoluje na cokoli poukazovat.

NAHORU