a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DAJÁ

Milost. Bez kosmické milosti nelze dosáhnout žádné skutečné moudrosti. Milost navždy vytrhne z kořenů máju. Pouze Boží milost zničí kořeny zla a očistí celou bytost. Boží milost je vodou tajemné obrody. Je vzácnou ambrózií nabízenou vyvoleným, jíž se jim dostane vlastní vůlí nebo díky předurčení. Tato milost je všemohoucí.

DÁKINÍ

V lidové indické ikonografii je dákiní okouzlující a hrozivá ženská entita, která existuje v subtilním světě (fyzicky se inkarnuje zřídka) a projevuje se v podobě velmi krásné ženy plné energie, která je pokaždé obdařena určitými paranormálními schopnostmi (siddhi) ze světa bohů.

DAKŠINA

Pravá strana, jižní světový bod. Má také význam základní ženské energie božského rozlišování a inteligence. Dakšina inspiruje a řídí oběti a rozdělování darů.

DEPRESE

Morbidní psychický stav, způsobený trvalým stavem nezdravé rezonance s nižšími energiemi rušivého typu, udržovaný negativními myšlenkami a psychickými prožitky a vyznačující se poklesem mentální, psychické a motorické aktivity, který doprovází převážně pochmurná nálada (způsobená přemírou jinu (–)) přehnaného smutku, sklíčenosti, úzkosti a únavy.

DÉVATÁ

V překladu znamená „ten, který vyzařuje vznešené světlo“. Podobně jako slovo déva („zářící“) má tento výraz díky své mnohovýznamovosti více smyslů. Tak vyjadřuje buď brahman vnímaný v podobě osobní božské síly, nebo božstva vyšší sféry projevu než je lidská, ale která je přesto smrtelná (pomíjivá).

DHÁRANÁ

Pevné trvalé nepřetržité soustředění pozornosti na určitý bod, předmět nebo bytost. Pevné intenzivní mentální soustředění umožňuje kontrolu nebo úplné ovládnutí všech vitálních funkcí.

DHARMA

Pojem dharma pochází ze sanskrtu a lze ho přeložit jako „nosit“ či „držet“. Jinými slovy označuje „to, v čem spočívá naše pravá přirozenost“. Dharma je hypostazí božského přírodního zákona vesmíru, základem lidské morálky a etiky a základnou jakéhokoli duchovního směru. Indové nazývají své náboženství sanátanadharma, věčné náboženství.

DHJÁNA

Meditace, meditativní rozjímání. Dhjána je součástí čtyř posledních etap Pataňdžaliho jógového systému, známých pod názvy dháraná, dhjána, samjama a samádhi. Dhjána spolu se samjama (dokonalým ztotožněním) je stupněm, který umožňuje dosáhnout samádhi. K tomu je zapotřebí zcela přerušit (zastavit) myšlení za účelem oproštění absolutního vědomí od jakýchkoli pomíjivých rušivých vlivů. Pataňdžali nazývá meditaci „proudem nepřetržitého vyššího myšlení, které směřuje k předmětu soustředění (dháraná)“. Bez velmi hluboké dhjána (meditace) je téměř nemožné dosáhnout stavů vyššího, božského vědomí.

DIGAMBARA

„Oblečen/a pouze prostorem“, tedy nahý/á. Tímto termínem jsou popisovány určité božské síly (božstva) nebo i někteří jogíni a indičtí asketové a znamená dokonalé ovládnutí tvůrčího potenciálu a úplné osvobození od připoutanosti týkající se sexuality.

NAHORU