Orgasmus - extatický tanec energie

Průměrný pár milující se bez úplné kontroly sexuálního potenciálu prožívá orgasmus o délce asi deseti vteřin. Jestliže se miluje 6 až 7 krát měsíčně, dostaneme 65 vteřin orgasmu za měsíc, celkem asi 13 minut za rok! Pokud si však současně spočítáme, kolik času přibližně každý stráví různými představami, přemýšlením, úzkostí, starostmi anebo nadějemi ohledně těchto třinácti minut slasti, vyjde najevo, že nad tímto fenoménem strávíme daleko více času - a to v řádech hodin až dní. Orgasmus si tak rozhodně zaslouží hlubší pozornost každého z nás.

Jak už bylo popsáno v jiných článcích, existuje velký rozdíl mezi milováním s kontinencí (bez ztráty sexuálního potenciálu) v podobě, jakou ji praktikují jogíni zasvěcení do tajů tantry, a běžným milováním (bez kontinence). V grafickém znázornění intenzity milostného aktu je tento rozdíl ještě markantnější. V knihách pojednávajících o sexualitě je často prezentována tzv. „křivka orgasmu“, která právě zachycuje nárůst energie během milování, a zjednodušeně můžeme říci, že rozlišuje čtyři různé fáze: vzrušení, stabilní hladina, orgasmus a závěr.

orgasmus_bez_kontinence.jpg

V první fázi předehry probouzí milenecké „hrátky“ erotickou touhu a vyvolávají vzrušení. To se projeví erekcí u mužů a zvlhnutím pochvy u žen. Ve stabilizované fázi určuje erotické napětí zrychlení dechu navozující společný pocit souznění. Ve třetí fázi se vzrušení, které bylo původně vnímáno pouze v oblasti genitálií, začíná rozšiřovat do celého těla a stoupá do hlavy.

V určité chvíli, která se nazývá „bodem bez návratu“ (mezní bod, kterému je nutné se vyhnout v případě milování s kontinencí), dochází ke ztrátě vědomé kontroly a sérii reflexních kontrakcí genitálních svalů, což se projeví ejakulací u mužů a explozivní orgasmickou ztrátou sekrece u žen. Po uvolnění sexuálního napětí se tělo zklidní a uvolní. Díky obrovské ztrátě energie, která je důsledkem ejakulace, je však v několika dalších minutách jakákoliv erotická stimulace za účelem dalšího orgasmu nemožná. Tato doba stagnace je u mužů delší než u žen.

orgasmus1.jpg V případě tantrické cesty s potěšením zjistíme, že zážitky během milování s kontinencí jsou intenzivnější a déletrvající než je tomu v případě milování bez kontinence. Jeden ze zásadních rozdílů mezi orgasmem s ejakulací a prodlouženým orgasmem bez ejakulace spočívá v tom, že moment, kdy je již úroveň vzrušení taková, že muž (nebo žena) cítí, že ejakulace (nebo ztráta energie) je již nevyhnutelná, je nekonečně oddalován a tím dochází k oddělení samotného orgasmu od ejakulace.

Další rozdílný aspekt mezi milováním z pohledu muže a ženy je ten, že žena v jeho průběhu nesměřuje k ničemu konkrétnímu, nýbrž prožívá intenzitu všech erotických pocitů a vjemů kontinuálně. Žena také potřebuje v prvních dvou fázích milování více erotické stimulace. Pokud se snaží urychlit svou orgasmickou křivku v zájmu uspokojení muže, vždy riskuje ztrátu svého vlastního prožitku. Jak muž, tak i žena, musí znát dobře svůj vlastní rytmus a současně brát v úvahu touhy a pocity toho druhého. Tím vznikne opravdová milostná hra, která je skutečným erotickým tancem, ve kterém jsou ve dvou hlavních rolích oba milenci.

Dalším důležitým rozdílem je rytmus, kterým žena po delší době dospěje k orgasmu. Ženský orgasmus je implozivní, zatímco mužský explozivní. Díky časovému posunu, který milenci potřebují k dosažení orgasmu, se potřeba schopnosti muže ovládnout a oddálit ejakulaci stává více než zřejmou.

Z uvedeného je možné vyvodit, že ženský a mužský orgasmus jsou z hlediska frekvence a úrovně působení odlišné: ženy dosáhnou orgasmu obtížněji, ale jakmile ho dosáhnou, prožívají orgasmus celou svou bytostí a tuto zkušenost rozvíjí i na emocionální a psychické úrovni. Muži dosáhnou orgasmu celkem rychle, ale v prvních fázích ho intenzivně prožívají pouze tělesně na fyzické úrovni. Pokud chtějí oba dosáhnout prodlouženého orgasmus zároveň, musí žena dokázat udržet své sexuální vzrušení, aby mohla prožívat orgasmus častěji, zatímco muž se musí energeticky více otevřít, aby energii z orgasmu dokázal rozšířit do celého těla a celé bytosti.

Křivka orgasmu pro muže a ženy, kteří se milují s kontinencí, vypadá takto:

krivka_orgasmu.jpg

Během předehry se začíná probouzet základní energie bytosti – kundaliní šakti a postupně podněcuje u obou milenců stavy extatické rozkoše a značně zesílené smyslnosti. Důraz je kladen především na smyslový požitek, sexuální vjemy, milostné prožitky a samotné vzrušení. Prožitek orgasmu dosažený v této fázi se vztahuje k silovým centrům múladháračakra a svádhišthánačakra (jedná se o druh orgasmu, který lidé prožívají nejčastěji).

Pokud sublimovaná energie dosáhne úrovně silového centra manipúračakry, milenci zažívají stavy expanze, svobody a spalující vášně. Tyto pocity se stále zušlechťují a díky procesu sublimace se transformují do láskyplných stavů, doprovázenými pocity dávání, něžnosti a jemnosti.

Orgasmus prožívaný na úrovni silového centra anáhatačakry vede k umocnění stavu nezištné lásky, k dosažení hlubokého klidu a vnitřní rovnováhy. Propojení mezi milenci je velmi intenzivní, vytříbené a čisté, prakticky vlastně mizí erotické uspokojení a nahrazuje ho velmi intimní celkové (dávající) naplnění.

Zážitky se stanou ještě vytříbenějšími a hlubšími, pokud je dosaženo úrovně višuddhačakry. Orgasmus je prožíván kosmicky, objevují se jemné vjemy hudby sfér, stavy vnitřní čistoty, božské inspirace a pocity vyšších subtilních energií. Od takové chvíle se vše jakoby rozpíná, má jemnější strukturu a energie je přítomna hlavně v oblasti hlavy, kde dynamizuje ádžňáčakru. Je zesílena schopnost kontroly na mentální úrovni, dochází k dynamizaci inteligence a oba milenci případně zažívají jasnovidecké vjemy. Jednotlivé rozdíly mezi nimi mizí a jejich bytosti se prolínají a rozpínají do nekonečna, objímajíce celý vesmír až následně dosáhnou úplného kosmického orgasmu.

Orgasmus jako tanec energií

A teď zkusme použít trochu odlišný pohled na orgasmus. Gabrielle Roth, světoznámá umělkyně, která zasvětila 10 let studiu tance v různých kulturách světa, autorka systému Tanec pěti rytmů, vytvořila analýzu srovnávající pět různých fází tance s odpovídajícími body orgasmické křivky:

1. Fluidní fáze (plynutí): tanec začíná v plynulém rytmu, jako když teče voda, pohyby jsou měkké, vlnité, postupné, plynoucí.

Analogicky při milování tato fáze odpovídá předehře. Je to stádium plné touhy, která vyvolává stav vzrušení u obou milenců. Je úzce spojená s intimitou, dává volný průběh citům, následuje inspiraci okamžiku a otevírá nás sladkým a uvolňujícím aspektům sexuality. Pokud přejdeme příliš náhle do druhé fáze vysoké aktivity bez toho, že bychom nejdříve prošli předehrou, riskujeme, že se velice rychle unavíme.

orgasmus3.jpg

2. Prudká fáze (staccato): Rytmus je pulzující, plný energie, s náhlými a silnými pohyby, víření bubnů, jednotlivé pohyby jsou od sebe oddělovány.

V milování to odpovídá fázi, kdy dochází k narůstání napětí a zrychlování dechu. Druhá fáze má někdy agresivní charakter a hodně lidí má tendenci se tomuto stádiu vyhýbat, jelikož nerozumí jeho energetickému náboji. Když nedýcháme zhluboka a nezaměříme se na myšlenky a následně na naše smyslové prožitky, nepodaří se nám energii ovládnout a prožijeme pouze rychlý orgasmus, kdy je rychle po všem. Jeden z hlavních principů kontinuální sexuality je překonání svých vlastních mezí, stálé zaměření k objevování, prodlužování a prohlubování extatických stavů.

3. Chaotická fáze: V této fázi jsou taneční pohyby zcela mimo kontrolu, stanou se automatické (jako by tělo tančilo samo od sebe), odvážné, vibrující a zahrnují celou bytost.

Energie milenců při milování pozbude konkrétní směřování, vzrušení se začíná rozšiřovat z oblasti pohlaví do celého těla a vyvrcholí orgasmem. Aby bylo možné udržet vědomou kontrolu v chaotické fázi, je nutné si být velmi dobře vědom sám sebe. Pouze silná osobnost s jasnou bdělou myslí může čelit fázi chaosu s jistotou, že se bude schopna rychle vrátit do spořádaného světa vědomí. Slabá bytost bude vždy cítit strach ze ztráty kontroly.

Jedná se současně o nejhlubší fázi, kdy se ego začíná rozplývat a vy stanete tváří v tvář tomu nejlepšímu, co ve vás je. Abyste se do této fáze úspěšně dostali a komplexně prožili tento stav orgasmu, je nutné vědomě projít prvními dvěma fázemi.

4. Lyrická fáze: fáze, kdy se tanečníci cítí velice lehce, jakoby tančili na obláčku, který je vede, bez jakékoliv snahy. Celým tělem současně proniká vášeň smyslů.

V milování je to moment, kdy se nacházíme v náručí partnera a naše tělo stále vnímá odezvy pulzujícího prožitku. Lyrická fáze je úměrná prudké fázi: Čím větších výšin dosáhneme v prudké fázi, tím je lyrická fáze hlubší. Mnoho lidí se v této fázi nezorientuje a projde ji příliš rychle anebo se k ní vůbec nevztahují.

5. Klidová fáze: vláční a uvolnění vyjadřují tanečníci své pohyby pomocí jednoduchých gest, spíše statických, které jsou ale prodchnuty chvěním energetického náboje, který právě tanečníci zažili a který naplňuje celou jejich bytost. Cítí se čistí a spokojení s tím, kým jsou.

Během milování prožíváme pocit, že bychom takhle byli schopni zůstat hodiny, stále máme plno energie a jemných prožitků, navenek jsme zcela klidní. Pátá, mírová fáze, je završením předchozích čtyř fází. Když prožijeme předcházející fáze celou bytostí, klid nakonec přijde sám od sebe, naplní nás, nasytí nás a dá nám velmi konkrétní, velice hluboký pocit samotného bytí, pocit jednoty s milovanou osobou. Na konci milování tak dosáhneme hlubokého stavu intimity a nashromážděná energie nám vydrží po překvapivě dlouhou dobu.

Tak můžeme porozumět tomu, proč moudří tvrdí, že zatímco obyčejní lidé ztrácejí a unavují se nekontrolovanou sexualitou, jogín praktikující kontinenci znalý těchto tajemství bude milováním povznesen a bude šťastnější. Zároveň se bude skrze milování duchovně rozvíjet, což ho namísto únavy regeneruje a pomáhá mu udržet si svou vitalitu a vnitřní mentální sílu.

Každá bytost, která se bude řídit těmito pravidly, je schopna transformace běžné sexuality v posvátný akt.

NAHORU