Psychologické aspekty svádhišthánačakry

Lidé s převážným vlivem svádhišthánačakry bývají velmi citliví a vnímaví. Jsou obdařeni živou a bujnou představivostí, stejně jakož i schopností snadno vyjadřovat své niterné pocity slovy, což jim umožňuje excelovat v profesích, kde je důležitý styk s lidmi, jako třeba léčení či poradenství.

Klíčová myšlenka vztahující se ke druhé čakře zní: „RESPEKTOVAT SE NAVZÁJEM“. To se vztahuje na jakoukoliv interakci se všemi formami života. Z duchovního pohledu nám všechny vztahy, které vytváříme (od těch formálních až k těm nejintimnějším), mají pomoci rozvíjet naše vědomí a podpořit duchovní růst. Jsou tu v podstatě chápány jako poselství. Prostřednictvím vzájemného působení, podobně jako v zrcadle, odhalujeme naše vlastní kvality i nedostatky a máme možnost v nás podpořit či rozšířit to dobré a napravit či odstranit to špatné.

Specifická energie první čakry (múladháračakry) představovaná skupinovou mentalitou se na úrovni druhého silového centra dělí na dvě polarity. Objevuje se zde protipól pohlaví: muž - žena. Skutečné porozumění tomu, co vše zahrnují tyto polarity, představuje pochopení poselství vysílané touto druhou úrovní. Přítomnost duálních energií nás přitahuje k určitým vztahům, čímž nakonec poznáváme sami sebe.

Je velmi dobře známo, že protiklady se přitahují a právě to je zákon, díky kterému se snažíme osvojit si vhodné kvality bytostí, se kterými sdílíme nějaký (jakýkoliv) vztah.  Druhá čakra nás podněcuje naučit se vědomé komunikaci s ostatními, jelikož tato interakce přináší velkou podporu v našem procesu sebepoznávání.

Jakmile jsme jednou překonali práh možností související s prvním silovým centrem, musíme se naučit rozhodovat mezi pozitivními a negativními vzory. Samotná volba je aktem tvořivosti. Tvořivost je na této úrovni formou evoluce. Kreativní energie musí svobodně projevovat sebe samu, protože jen tak nás dokáže lehce vysvobodit z rutiny, samoty či omezenosti.

Jedna z lekcí, jíž se tu máme naučit je, že volba představuje tvořivý akt naší duchovní síly a že zodpovědnosti za naše skutky vždy plně náleží nám samým.

Tvůj soused je ti zrcadlem

Naše vnitřní síla nikdy nevzroste, dokud se necháváme vést různými pokušeními, jež jsou spojeny s penězi, módou či nekontrolovanou erotičností. Taková případná nerovnováha je poznávacím znamením toho, že ačkoliv příslušná bytost překonala první úroveň vědomí díky vydělení se ze skupiny, nemá ještě vnitřní sílu k úplnému projevení své individuality a vlastní charakteristiky. K tomu patří pokřivené projevy pozornosti vzhledem k diktátu módy, finanční manipulaci či veskrze světským záležitostem. Jestliže chceme získat kontrolu nad naším životem, musíme se zaměřovat nikoli navenek, ale dovnitř.

Utrpení a nenaplnění, se kterými jsme konfrontováni, nejsou výsledkem žádných vnějších nepříznivých společenských okolností, ale jsou vždy následkem našeho myšlení a postojů. Na této úrovni se máme naučit rozlišovat, které z nich představují pravdivé vnitřní hluboké motivace, směřující nás k rozhodnutí a činům. Naše cesta k celistvosti tu zahrnuje dokonalou integraci našich vztahů. Musíme se naučit činit rozhodnutí směřující k překonání duality.

svadhisthana3.jpg Dokud se zaměřujeme pouze na kontrolu druhých, zůstáváme v konfliktu se sebou samými. Vědomí hluboké jednoty mezi námi a ostatními nám namísto toho pomůže vytvořit si zcela odlišnou představu o podstatě života.

Další charakteristika tohoto silového centra je vyjádřena potřebou založení rodiny. Na rozdíl od prvního centra, kde byl prioritou boj jednotlivce a skupinové přežití, zde je kladen důraz na zachování rodu.

Na této úrovni se také objevuje tvořivá sexuální touha jakožto vyjadřovací prostředek prohlubující komunikaci s ostatními bytostmi. Čím je náš postoj vůči sexuálním aspektům otevřenější, hlubší a bez předsudků, tím větší je naše možnost duchovně se rozvíjet.

Abychom mohli postoupit dále za úroveň druhé čakry, je nezbytné zvládnout úplnou kontrolu naší sexuální energie. Pro lepší porozumění této kontrole uvádíme definici následujících termínů: transmutace a sublimace, orgasmus a sexuální kontinence.

Kdo se intenzivně zaměřuje a hluboce medituje na svádhišthánačakru a její neviditelné energie, nebude již nadále vnímat žádné obavy z vody. Získá ohromnou psychickou sílu, kreativitu a představivost, intuitivní poznání a bude se těšit z dokonalého ovládnutí sexuálních funkcí i smyslů. Tak také snadno pozná jemné astrální světy. Svazující vášeň, hněv, připoutanost, marnivost, žárlivosti a ostatní psychické nečistoty jím budou snadno překonány. Takový člověk obnovuje fyzické tělo, zůstává mladý a dokáže přemoci i smrt. Svámí Šivananda

Svádhišthánačakra: klíčové pojmy

Transmutace - přeměna jednoho chemického prvku v druhý přeskupením složek atomů, kterou provází obrovské uvolnění energie. K té dochází přirozeným radioaktivním rozpadem či jadernými reakcemi, jež jsou možné za určitých podmínek dokonce i v oblasti biologické při nízkých teplotách.

Biologická transmutace energie představuje překvapivou skutečnost. V lidské bytosti se procesy atomové transmutace při malých energiích vyvolávají nepřerušeně více nebo méně intenzivně v rámci metabolismu, sexuálních procesů, erotických prožitků, citových stavů, mentální činnosti a duchovní zkušenosti. Mnoho zkušeností vedlo k zjištění, že celé tělo lidské bytosti je opravdová mikro-atomová elektrárna, ve které jsou díky transmutaci při malých energiích skrytým způsobem získávány chemické prvky, které tělo potřebuje.

Sublimace - ve světle tisícileté zkušenosti Východu ohledně erotiky a sexuality se díky vědomé kontrole sexuální funkce v lidské bytosti vyvolává reakce biologické transmutace, která umožňuje postupné objevení obrovské vnitřní biomagnetické energie. Následující proces vnitřního přemísťování a změny těchto energií z hlediska jejich specifického kmitočtu (do míry, v jaké procházejí bytostí a vyvolávají na každé úrovni specifické účinky, které jsou uvědomovány a trvají) je definován v józe jako sublimace.

Orgasmus – toto slovo má původ v řeckém výrazu ORGAO, jenž znamená "být pln nadšení a vášně". V souladu s prastarou soustavou hathajógy, související s erotikou a sexualitou, vyznačuje orgasmus okamžik štěstí, v němž díky všeobecnému vření a korelované interakci sexuálního potenciálu obou partnerů, z nichž každý je pro toho druhého co nejvhodnější, dochází v oblasti jak psychické, tak mentální k projevu komplexní polarizace bioelektromagnetických subtilních energií, spojených (a současně polarizovaných) sexuálně erotickou hrou a projevujících se formou nesmírně příjemného napětí, vyvolávajícího nadšení a intenzivní libost (analogicky to lze přirovnat k blesku, jenž vznikne rázem, jakmile jsou v přírodě splněny všechny známé podmínky), což vede k tomu, že jeden z partnerů nebo dokonce oba současně prožívají plněji či méně plně hlubokou a intenzivní rozkoš, doprovázenou synchronními odezvami v různých sférách niterného světa lidské bytosti.

Sexuální kontinence - úplné uvědomování, ukáznění a kontrola sexuálních funkcí u obou pohlaví - jak muže, tak ženy, což představuje milostné spojení s neomezeným počtem orgasmů ženy i muže (v jeden okamžik nebo odděleně) avšak bez ejakulace u muže či explozivního uvolnění energie u ženy. Tato vznešená forma prožívání sexuálního aktu bez stavů vyčerpanosti umožňuje biologickou transmutaci sexuálního tvořivého potenciálu do jemnějších forem vitálních, psychických, mentálních a duchovních energií v důsledku procesů vnitřní sublimace.

Syntéza: Svádhišthánačakra

 • Umístění: oblast nad pohlavím (na subtilní úrovni)
 • Symbolická reprezentace: lotos se šesti lístky (představují 6 nádí, energetické kanálky)
 • Reprezentuje: smyslové uvědomění, sexualitu, představivost, je spojována s tvořivým potenciálem
 • Ovládá následující psychologické funkce: rozpoutaná touha, barvitá představivost, vidiny, smyslnost a potřeba mít rodinu
 • Specifická reakce v případě energetického narušení: stavy deprese, pochybování a duševní zmatek
 • Prvek, na který vytváří rezonanci: subtilní energie vody
 • Smyslový orgán: jazyk
 • Smysl: chuť
 • Specifická barva: stříbrná
 • Subtilní barevný proud: oranžová
 • Odpovídající božstvo v hinduistické tradici: Višnu a Lakšmí
 • Symbolické zvíře: krokodýl
NAHORU