Psychologické aspekty manipúračakry

Moc kterou vládneš ve světě, ve kterém přebýváš, je jen natolik velká, jako moc, se kterou ovládáš sám sebe.

O lidech, kteří intenzivně sledují rozvoj manipúry a meditují na tuto čakru, velký jogín Svámí Šivananda praví: „Takových se nikdy nedotkne žádná nemoc. Nikdy nepocítí strach z ohně, i kdyby na něm seděli - nespálí se. Neznají strach ze smrti. Jejich síla a vůle je ohromující“…

První subtilní ohnisko síly lidské bytosti (múladháračakra) je ovládáno touhou po sebezachování a zabránění fyzickému zničení. Druhé ohnisko (svádhišthánačakra) je spojeno se sexuální zkušeností a obecně je střediskem pro zachování rodu. Třetí ohnisko (manipúračakra) je spojeno s osobní individuální silou a takovým chováním, které umožňuje jedinci dominovat a naplňovat své osobní potřeby: šatstvo, obydlí a strava.

Hlavní myšlenka na úrovni této čakry zní: „Važ si sám sebe.“ Energie zde projevované směřují rovněž k tomu, aby nám pomohly lépe porozumět naší osobnosti a našim specifickým způsobům jednání. 

Největší výzva: ty sám…

Pokud chceme uspět na duchovní cestě, musíme si dokázat poradit s problémy každodenního života a zvládat situace, které mají prověřit naši sílu nebo odhalit případnou slabost. Hlavní lekcí vývoje na třetí čakře je utvoření silné osobnosti, tedy naší vlastní identity lišící se od identity skupiny. Třetí silové centrum je tedy jádrem osobnosti. Je také ve vzájemném vztahu se subtilní energií ohně. Když je tento vnitřní subtilní oheň v harmonii a správně vyvážen, podporuje rozvoj takových kvalit, jako je sebedůvěra, dokonalé zdraví, dynamismus, dobrodružný duch, silná vůle, pevnost, trávení jídla či schopnost zvládnout velké množství práce, aniž se člověk cítí brzo unaven atp.

Při převážné aktivaci manipúračakry získává bytost neobyčejnou dynamickou sílu a je schopna vést velké skupiny lidí. Díky své sebejistotě se dokáže bez námahy spontánně projevovat a vyjadřovat. 

Narušení tohoto vnitřního ohně však při převaze energie jang vede k popudlivosti, impulzivnímu jednání, hněvu či zlosti a následné konflikty otevírají snahu kontrolovat a manipulovat ohniskem dominance ostatních lidí. V případě převahy jinové aktivace tohoto centra bude naopak taková bytost spíše submisivní, přizpůsobivá, s tendencí ke zbabělosti. Oba případy nevyrovnanosti (jin – jang, zbabělost – nadvláda) pochází ze strachu být sám sebou.

Skutečný úspěch: zvládnuté životní zkoušky

Porozumění a přijetí naší osobnosti, tedy "pouto", které tvoříme sami se sebou, je jednou z nejtěžších duchovních zkoušek. Běžně schopnost rozhodovat vkládáme spíše do rukou někoho silnějšího, koho jsme si vybrali. Co se však máme naučit, je úplné přijetí nás samých, takových, jací skutečně jsme a odvaha činit patřičná rozhodnutí.  S každou volbou, kterou uděláme, si více a silněji uvědomujeme rozsah vlastní bytosti, čímž také získáváme a posilujeme důvěru v sebe sama.

Nauč se zvolit, nauč se věřit

Zatímco sami většinou poměřujeme míru našeho úspěchu termíny vztahujícími se k materiálnímu úspěchu, vesmír poměřuje naši úspěšnost podle toho, kolik jsme se toho od života naučili. Stát se z duchovního pohledu zralým nepředpokládá „sedět tiše v koutě“ a zachovávat pasivní postoj, ale naopak něco dělat a podstupovat případná rizika vedeni naší intuicí. To vystihuje jedno staré přísloví, které tvrdí: „Ztroskotancem není ten, kdo se potápí na moři, ale ten, kdo zůstal na břehu.“

V okamžik, kdy pevně uvěříme, že naše ideály jsou dosažitelné, začíná pro nás opravdová transformace.

Rozvoj respektu k sobě samému vyžaduje určitý akt vnitřní revoluce, moment, ve kterém se oddělíme od skupinové mentality a stanovíme si vlastní perspektivu. Nalezení našeho vnitřního hlasu je důležité, protože duchovní vyspělost představuje pravdivou a nezbytnou odvahu k vyjádření a podpoře našich vlastních názorů. Tím, že se učíme pozorovat a podporovat naše hodnoty, postupně nahrazujeme skupinovou mentalitu vnitřním vedením. Jakmile je tento proces započat, každý další krok přirozeně rozvíjí hlubší introspekci naší bytosti a tak se rozvíjí naše sebepoznání.

Upřímná sebeanalýza nás často může dovést k touze mnohem více se soustředit na náš osobní vztah s Bohem a na náš životní smysl.

manipura2.jpg

Osobnost představuje celkový charakter anebo souhrn konkrétních znaků a aspektů, kterými se lidská bytost zřetelně odlišuje od ostatních. Každý žijící člověk je individualitou, která charakteristickým způsobem jednohlasně rezonuje s určitými subtilními energiemi a vibracemi z makrokosmu.

Mikrokosmos každého člověka formuje určitou specifickou individualitu, protože odráží a projevuje skrze rezonanci pouze určité aspekty a energie makrokosmu, zatímco ostatní jsou v mikrokosmu daného člověka přítomny pouze v latentním stavu, avšak mohou být aktivní a odlišně dynamizovány v mikrokosmu jiné bytosti. Individualita je tedy charakteristika nebo souhrn charakteristik lidského jedince, která se odlišuje od ostatních nejenom početně, ale především skrze své rysy a složení.

Osobnost tak vyjadřuje lidskou originalitu. Pro jogíny individualita zdůrazňuje také určité intenzivní a převládající jevy rezonance a zvláštní kombinace poměrně silných energií, které jsou příslušné osobě vlastní.

Proces individualizace se odehrává skrze převahu určitých rezonančních jevů se subtilními energiemi univerza; neustálá rezonance je v případě chování, myšlenek a aktivit člověka vytvářena setrvalou opětovnou aktivací určitých zkušeností, jejich krystalizací a soustavným dodržováním určitého stejného stylu ve všem, co člověk činí. Při praxi jógy individualizace zdůrazňuje osvojení blahodárných vlivů a tradičních jógových metod dle specifik a požadavků každého praktikujícího. V rámci autentické jógy je hned od začátku sledováno probouzení, podpora a zesilování blahodárných pozitivních prožitků (které vytváří mocnou rezonanci se subtilními energiemi univerza) za účelem postupného odstranění negativních charakteristik. Tak je usnadněn nás harmonický rozvoj a urychlena duchovní evoluce.

Syntéza: Manipúračakra

  • Umístění: oblast solárního plexu (na subtilní úrovni)
  • Symbolická reprezentace: lotos s deseti lístky (představují 10 nádí, energetické kanálky)
  • Reprezentuje: expanzi vědomí a sílu vůle
  • Ovládá následující psychologické funkce: touha, ego, osobnost, dominace, moc, sebekontrola a užitá inteligence
  • Prvek, na který vytváří rezonanci: subtilní energie ohně
  • Smyslový orgán: oči
  • Smysl: zrak
  • Specifická barva: červená
  • Subtilní barevný proud: žlutá
NAHORU