a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

KONEČNÁ BOŽSKÁ PRAVDA

Slovo pravda má spojitost s latinským „veritas“. Ve staré řečtině existuje pro slovo pravda výraz „alétheia“ (který má z etymologického hlediska význam „nezapomínání“, protože je složen ze slova „léthé“ (zapomínání) a záporky „a“, ale který se používá ve smyslu „realita“, „odhalená pravda“).

KONKRÉTNOST

Konkrétnost se jeví jako zprostředkující článek mezi individuálním a obecným. Obecné a konkrétní ve skutečnosti tvoří dynamickou jednotu a existují pouze ve vzájemném neodlučitelném spojení. Obecné existuje pouze v konkrétním a skrze konkrétní. Konkrétní zase pojímá, zahrnuje obecné, ale ve specifické podobě, spolu s tím, co je konkrétní, jedinečné, individuální a jím představované.

KONSPIRAČNÍ TEORIE

Výraz vymyšlený propagandou Nového světového řádu za účelem označkování a diskreditace každého potenciálního či reálného odpůrce ďábelské konspirace takzvaných „iluminátů“, kteří se snaží podrobit si celý svět.

KÓŠA

Termín kóša doslovně znamená vrstva, skořápka, plášť, obal nebo útulek. V systému jógy kóša značí komplexní skutečnost určitého „prostředku vědomí“. V pojednání Taittirya Upanišad můžeme nalézt popis pěti postupných obalů (kóša), které zahalují (či obalují) átman (věčné Já).

KRAMA

„Časová posloupnost“. Šivaistický systém praktikovaný v údolí Kašmíru (severní Indie) spolu s dalšími podobnými šivaistickými systémy (Kaula, Spanda, Trika, Prátjabidžna), které tvoří jednotný celek, ačkoli každý z nich je na ostatních nezávislý a sám o sobě úplný. Škola Krama je známa také pod názvy Mahartha („absolutní význam“), Atimarga, Mahanaya, Atinaya (všechny tyto názvy označují Nejvyšší nauku nebo Cestu), Devinaya nebo Kalinaya (cesta Nejvyšší božské energie nebo cesta Kálí), a to kvůli zvláštnímu významu, který tento systém přikládá Kálí, božské energii transcendentního Času.

KRÁSA

Základní božský atribut Stvoření. Krása je řád a půvabná harmonie formy. Krása jako kategorie projeveného světa tvoří společně s dobrem a pravdou triádu hlavních božských atributů Stvořitele. Ve starověku, kdy byly duchovní hodnoty chápány a oceňovány v syntéze, splývala krása s hodnotami dobra, pravdy, harmonie a užitečnosti, které se zpravidla vzájemně překrývaly.

KRIJÁŠAKTI

Ačkoli doslova znamená „výjimečná síla činu“, její význam dospěl do podoby „činnost subtilní energie mysli nebo jinými slovy myšlenek“. Žádná činnost s výjimkou reflexních činností není možná bez energie myšlenky. Krijášakti je ve své celistvosti nadpřirozenou činností, která zvláštním způsobem ovlivňuje základní silová centra (čakra) lidské bytosti.

KRITANTA

„To, co způsobuje, že vše má svůj konec (anta)“. Jiný název pro čas (kála) a smrt (mritja).

NAHORU