a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

POMLUVY

Pojem označující ubohé jednání lidské bytosti, která ztrácí čas a plýtvá svou psychomentální energií tím, že o někom špatně mluví, aby ho očerňovala nebo haněla. Ten, kdo pomlouvá, prokazuje zbabělost a zlobu a probouzí nebo zvyšuje zlomyslný postoj vůči někomu nebo něčemu.

POTĚŠENÍ

Život lidské bytosti, která je normální, zdravá, vitální, citová a vyrovnaná, se přirozeně a spontánně zaměřuje jednak na pokud možno co nejčastější dosažení maximální radosti a štěstí (sukha), jednak na pokud možno úplné snížení bolesti (duhkha).

PRADŽAPÁTI

„Vládce všech stvoření“. Ve Védách je tento titul přisuzován Indrovi, Sávitrovi, Hiranjagarbhovi, jakož i dalším božstvům. Manu vzývá Brahmu, stvořitele a Pradžapátiho, udržovatele vesmíru. 10 pradžapátiů je obvykle 10 ršijů, považovaných za syny Brahmy.

PRADŽŇÁ

Doslova „čisté vědomí“ neboli „moudrost“. Je konečným vědomím jako podstata átmanu. Podle P. Deussena je to „nejvyšší duch osvobozený od jakéhokoliv subjektu, kromě sobě samého, která objímá individuální duši v období hlubokého spánku (beze snů)“. Odtud vychází definice pradžňá jako vědomí duše ponořené do hlubokého spánku.

PRALAJA

Doslova „rozpuštění“. Na konci kalpy (vesmírného cyklu), se projevený svět rozpustí, jinými slovy změní stav, přejde ze stavu projeveného ke stavu neprojeveného nebo potenciálního, z něhož vychází svět, který bude znovu projevený. Hinduismus vůbec nezná starozákonní představu jediného stvoření; nahrazuje ji myšlenkou cyklického sledu projeveného a ne-projeveného, které v sobě nese semínka nového projevení.

PRÁNA

Subtilní dech, život, vitalita, energie nebo síla. Prána je subtilní makrokosmická energie, která prostupuje, vyživuje a uchovává fyzické tělo, a která se v živých tvorech nejjasněji projevuje v podobě subtilních dechů, dýchání, života, vitality, energie nebo síly.

PRÁNAMAJAKÓŠA

Pránamajakóša je vitální či éterický obal, druhý z pěti obalů, tzv. vitální struktura, která oživuje, energetizuje a udržuje fyzické (hmotné) tělo a emoce.

PRANAVA

Sanskrtský termín pro svatou sílu ducha, mystická slabika a zvuk – mantra AUM.

PŘÁTELSTVÍ

Ve slovníku najdeme přátelství definované jako cit sympatie, úcty, respektu, vzájemného pouta, který spojuje dvě osoby; postoj dobré vůle vůči někomu. Na širší společenské úrovni je přátelství pojítkem mezi sociálními skupinami, národy nebo státy, založené na společných aspiracích, zájmech a snahách.

PRAVDA

To, co je skutečné. Pravda je vlastnost výroku spočívající v tom, že odpovídá skutečnosti. Pravdy popisují či reflektují skutečnost a tak umožňují její poznání. Poznání pravdy znamená proces okultní rezonance mezi nějakou věcí či bytostí a vědomím toho, kdo usiluje pravdu poznat a tak ve svém vědomí replikovat skutečnost. Tímto způsobem se pravda o nějaké věci či bytosti promítá na plátno vědomí toho, kdo ji poznává.

NAHORU