Tantrajóga - kult extáze

Tantra - neboli kult extáze - je duchovní cesta založená na mystické zkušenosti ze hry, spíše než na dogmatech, jak by se mohlo mylně zdát.

V Tantře se erotický akt stává posvátným, je opravdovým předmětem uctívání, zbožňování. Je darem od života. Tantrické umění, písně a rituály oslavují erotický akt. Tantrikové vidí život jako celek a snaží se najít božskou jiskru v lidské bytosti. Využívají všechny své smysly, mysl i duši k dosažení vrcholů mystických zážitků. Tantra nabízí vizi osvícení a transcendentna zcela jinak než všechny ostatní druhy jógy. V Tantře se cesta k duchovnu ubírá skrze srdce, které je všem vědomě otevřeno. Jinými slovy, můžete dosáhnout svých snů aniž byste se vzdali vášně, tím že do ní naplno vstoupíte. Dosáhnout toho můžete zdvořilou opatrností a otevřenou myslí a rovněž i poznáním některých podmínek spojených ovládáním energií člověka.

tantra8Pokud uspějete např. v ovládání sexuální energie stanete se v této oblasti silnými, aniž byste se poddávali impulsům nižší vibrační frekvence. Mezi tyto nižší, či spíše živočišné, degenerované vibrační frekvence patří zejména žárlivost, chamtivost nebo vulgární chlípnost.

Pro muže směřuje celé umění Tantry k zamezení ejakulace, ke zpomalení rytmu, k tomu aby touto cestou mohli udržovat, rozšiřovat a zesilovat duchovní energii. Toto "zabránění" ztrátě kontroly je v podstatě transmutací semena na energii a sublimací výsledné energie na vyšší formy: vitalitu, čistou erotickou zkušenost, čistou vůli, citovost, vyšší intuici, sílu mentální koncentrace, obětavou touhu ke splynutí s Bohem. Tímto způsobem se muž stává inkarnací Šivy, mužského kosmického principu, Otce všechno stvoření.

Pro ženy je Tantra o vědomém a láskyplném odevzdání se svému milenci, při kterém jsou fyzickým projevem mystické energie kosmické Šakti aneb Matky všeho stvoření. Díky takové transfiguraci mohou oba milenci dosáhnout hlubokého pocitu tajemného míru a vnitřního klidu. Tímto pozvednutím vnitřního stavu překonají shon, nejistotu a stres. Nic nechtějí, ale přijímají jasně a s odstupem vše, co jim život nabízí. Jakmile je jednou dosaženo tohoto stavu, stává se několikahodinové milování za stálého setrvání ve stavu meditace snadným.

Tantra není pouhý sex. Více než cokoli jiného je Tantra vnitřním duševním přístupem. Pro mnoho mužů je myšlenka Tantry přitažlivá, ale jak se říká: Aby jste porozuměli Tantře a potom ji rozumně praktikovali je potřeba mít otevřenou mysl a odvahu. Tyto vlastnosti jsou v dnešní době duchovního úpadku (Kali Yuga) velice řídké. Z tohoto důvodu je jen málo mužů schopno provozovat Tantru, i když mnoho si myslí, že to dokáží. Pro správnou praxi Tantry je nutné splnit tyto nezbytné podmínky: správná informace o technikách, metodách přístupu a rady někoho zkušeného.

Tantra a Sexuologie

"Nikdo nedosáhne dokonalosti používáním obtížných a hloupých technik. Dokonalost může být jednoduše docílena plným uspokojením všech tužeb." (Kularnava Tantra)

Tantra je sexuální a sexuologie je experimentální. Ačkoliv jsou tyto dvě vědy velice odlišné co se týče cíle, často se zajímavým způsobem prolínají. "Horizontální" sexuologické studium nesměřuje k "vertikálnímu", magickému, duchovnímu aspektu, jako to dělá Tantra. K tomuto závěru dojdeme studiem sexuologie jako lékařské vědy o sexu, fyzických, fyziologických a psychických procesů a jejich dysfunkcí. Z tantrického pohledu je sex považován za "mozek", ve kterém probíhá alchymie transformace sexuálního potenciálu v energii. Tantra začíná tam, kde sexuologie končí. Sexuologie často popisuje neobyčejné orgastické zkušenosti, podobné těm, které popisuje Tantra Jóga.

Podle současné sexuologie a tantrické tradice je doporučeno mít na mysli pro dosažení hluboké sexuální harmonie v páru a kultivaci milostného zážitku následující:

  • Potlačení sexuálních tabu
  • Udržení kontroly nad pohlavními orgány
  • Úsilí k dosažení erotična, které je schopné stimulací libida dosáhnout duchovní úrovně
  • Psychické a fyzické uvědomění vlastní smyslnosti
  • Trénink a praxe neurosvalové relaxace
  • Cvičení a gymnastika intimního svalstva
  • Rozvoj pojetí ženské aktivní účasti na pravém milostném splynutí

tantra5.jpg

Co je Tantra?

Ačkoliv v poslední době se toho o Tantře dost napsalo i namluvilo, jen málokdo ví, co vlastně znamená. Tantra je orientální duchovní systém, jehož hlavním cílem je sjednocení protikladů na všech úrovních lidské bytosti. V Tantře jsou muž a žena nahlíženi jako zrcadlení makrokosmických energií, reprezentovaných Šivou, mužským principem a Šakti, ženským principem, v jakékoli formě. Harmonická jednota těchto dvou protikladných pólů, ženského - jin a mužského - jang, vede k osvobození mysli a těla, osvobození z předpokládaného nekonečného kruhu nevědomých znovuzrození. A navíc je dosaženo osvícení. Muž a žena latentně představují všechny možnosti a zkušenosti světa. Když jsou spojeni, tyto zážitky se oddávají v novém zjevení a harmonii Nepopsatelné Jednoty, která je základem všeho stvoření.

Tantra může znovu nastolit jednotu mezi sexem a duchovnem, zničenou již dávno západní společností. Nikde jinde se nelze setkat s harmonií mezi sexem a duchovnem ve skutečném životě. Tantra je cestou duchovního rozvoje, milostného spojení jakožto posvátného aktu, který má jediný cíl - dovést nás blíže Bohu. Aby takové spojení bylo snadné na všech úrovních lidského bytí, používá Tantra různých fyziologických, psychických a duchovních technik. Naším cílem je představit ty nejúčinnější a nejproslulejší z těchto technik.

Tantra rozhodně není v protikladu s Křesťanstvím a proto může modernímu a společenskému člověku nabídnout přístupný způsob, jak zlepšit svůj život, jak být šťastnější, jak být v míru se sebou samým i s ostatními, jak prožít erotické spojení silněji, hlouběji a déle.

Co je to úplná kontrola sexuálního potenciálu?

Kontrola sexuálního potenciálu zahrnuje úplnou vědomou kontrolu nad sexuálními funkcemi během pohlavního styku. To umožňuje zažít dokonalé spojení s možností prožití mnoha orgasmů u obou partnerů. Tento způsob milování nekončí ejakulací u muže, ani explozivním vybitím sexuální energie u ženy. Tato technika je také známa pod názvem "coitus reservatus" - (zadržení ejakulace), nebo karezza. Oba milenci, muž i žena, se navzájem zásobí příslušnými energiemi, ale oba se zdrží takového orgasmu, který vybíjí sexuální energii. Muž připustí možnost orgasmu s ejakulací pouze v případě, že oba milenci chtějí mít dítě.

Tento způsob sexuálního styku byl pojmenovaný Dr. Stockhamem jako "coitus reservatus" neboli "pohlavní styk se sublimací sexuální energie". Podle karezzy je doporučováno,aby milenci dělali přestávky v momentech prožívání intenzivní sexuální slasti. V těchto přestávkách by měl ztopořený penis zůstat nehybně v ženině vagíně, zatímco oba partneři prožívají vzájemný přenos energetických fluid. Dr. Stockham prohlásil, že touto technikou lze dosáhnout stálého mládí, prodloužení života a zvýšení vitality. Pro ženy je kontrola sexuálních energií většinou spontánní záležitostí a zřídkakdy vyžaduje nácvik. Co se týče mužů, zadržování a kontrola ejakulace na delší období(týdny, měsíce, roky) vyžaduje postupný a vytrvalý výcvik. Pozor!!! Nevybití sexuální energie zadržováním sexuálních tekutin v těle obou milenců nevede k neschopnosti zplodit dítě. Muž může mít orgasmus s ejakulací, pokud partneři chtějí přivést na svět potomka. Průzkumy dokonce dokázaly, že děti partnerů, kteří praktikovali techniku sexuální zdrženlivosti jsou zdravější a vitálnější. Co se děje se spermatem, jestliže muž praktikuje techniku sexuální zdrženlivosti? To je asi nejčastěji se vyskytující otázka mužů, kteří se o této technice doslechnou. Když je sperma zadržováno po delší období, dochází k jeho biologické přeměně, takže je možná sublimace obrovského množství vzniklé energie na vyšší úrovně lidské bytosti. Ještě větší měrou k tomu dochází, je-li zadržení ejakulace doprovázeno příslušnými technikami sublimace energie na vyšších úrovně, jako jsou například jógická cvičení, intenzivní duchovní úsilí atd. Proto, díky transmutaci, je sperma přeměněno na energii a jeho hromadění nevede k nežádoucím tělesným nutkáním. Blahodárné účinky provázející praxi kontroly sexuálního potenciálu jsou různé, podle toho, které ze silových center - čaker je probuzeno a harmonizováno sublimací sexuální energie.

tantra7

Sexualita - alchymické umění

Sexualita nikdy nebyla etická. Je sama o sobě ne-etická. Snahy o klasifikaci a rozdělení sexuálního apetitu podle nějakých norem jsou naprosto zbytečné a ukazují naprostou neznalost obrovských možností vzniku jemných energií.

Je to vskutku alchymie - není nic a nikdo, kdo by tento proces mohl správně posoudit a analyzovat, než my sami. Každý může sám na sobě a v sobě pochopit vznik těchto jemných energií pozorováním a snahou o porozumění zákonitostí vzniku našich vášní a tužeb. Takový přístup k sexualitě představuje opravdové umění. Je však předpokládána úplná vědomá kontrola všech psychologických impulzů a plné vnímání jemných procesů, které dávají vzniknout touze a vedou až k úplnému vrcholu extáze.

Tantrická, jakož i Taoistická tradice skrývá opravdové poklady týkající se podstaty a alchymie lidské sexuality. Z tohoto pohledu, jestliže chceme pochopit pohled transpersonální sexuologie, musíme se naučit vnímat a cítit. Když se naučíme uvědomovat a cítit "co to opravdu je", můžeme dosáhnout úspěchu při milostném spojení (a vlastně i v celém našem životě). Takové prožívání vylučuje nepodstatné požitky. Takže abychom opravdu hluboce pochopili alchymii "vibrujících energií", musíme zažít různé psychosomatické a spirituální jevy a odhalit jejich tajemný průběh.

Alchymie lásky - věda opravdového naplnění

Vědci prohlašují, že právě vnímání může osvobozovat od touhy. Naplnění touhy tedy vyvolává úplné odpoutání od ní. Při normálním stavu vědomí jistým způsobem vnímáme vnější svět, aniž bychom si uvědomovali skutečnost že vnímáme. Takže můžeme říci, že nevnímáme, že prostě "sníme vnímání", protože normální stav vědomí může být srovnán s nevědomým stavem, když sníme. Ale ve stavu čistého vědomí se vnímání stává přímo existenciálním. Podržíme-li se vědomí o vnějším světě, je pro nás snadnější přístup k čistému vědomí a jeho esenci - čisté kráse.

V případě vědomé erotiky, při plné vědomé kontrole sexuálního potenciálu je vnímání přímým zdrojem radosti a smyslnosti. Být ve středu svých vjemů, být si jich plně vědom a dokonale je ovládat - to je klíčem k umění alchymie a smyslné lásky. Musíme se jen naučit být si plně vědomi a plně prožívat radost z erotiky a uvědomovat si božskou podstatu těchto radostí. Být ve spojení se sebou samým, se svým milovaným partnerem, vědomě se vzdát sama sebe v nádheře lásky, dostat se do extáze, nechat se jí plně prostoupit - to je vskutku alchymie lásky. Takže alchymie lásky je vlastně stavem naplnění.

Vědomá kontrola dechu, spojená s milostným spojením podporuje celkové, jemné vnímání a samozřejmě také zvyšuje kontrolu nad zdroji energie. Toto vědomé spojení dechu s pocity dává vzniknout "světelné substanci" ve vědomí, která se postupně mění pohled na existenci lásky a celého bytí. Vědomým dýcháním v kontrolovaném rytmu rozdmýcháváme "oheň vášně" a zároveň ho tím držíme pod kontrolou. Zastavení dechu na vrcholu slasti, kdy se energie stává těžko kontrolovatelnou, v sobě zahrnuje zastavení všech procesů, které jsou spojeny s milostným spojením a spontánně přináší jistý stav vakua. V tomto stavu, jestliže jsme dostatečně připraveni, můžeme prožít zkušenost spojení s Bohem. Přerušení ve stavu maximálního vrcholu nás může přenést do dimenzí za prostor a čas, do stavu prožívání nekonečna, kde můžeme nalézt svou božskou podstatu - své božské Já.

Při milostném spojení s kontrolou sexuálního potenciálu můžeme dosáhnout neduálního, čistého vědomí. V něm prožíváme nové silné vnímání, vlastně ne-vnímání, přímou zkušenost, spojení s tím, co je nepojmenovatelné, neomezené a nesmírné - božské. Tento nový způsob vnímání je nepoznatelný, je bez jakýchkoli kvalitativních a kvantitativních atributů, mimo dimenze času a prostoru. Můžeme pouze říci, že "to" existuje a že se to rodí každým momentem v nás a skrze nás.

Doporučená literatura

Nik Douglas - Mysteria sexu
Margo Anand - Umění sexuální extáze, Umění sexuální magie
Mantak Chia - Rozvíjení mužské sexuální energie, Kultivace ženské sexuální energie
Kaljánamalla - Anangaranga
Kámasútra

NAHORU