a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PARAMASIDDHI

Nejvyšší síla, jejím základem je (božská) makrokosmická milost, jejími atributy jsou: oddanost, obětavost, láska a soucit. Kdo vládne nejvyšší silou, magickou všemohoucností, nikdy jí nepoužije ke konání skutků daných iluzí (májá), jinak řečeno k jednání pramenícímu z pýchy a sobectví.

PARAMÁTMAN

Paramátman je absolutní božské vědomí, nejvyšší makrokosmické univerzální Já (átman). Paramátman je totožný s Brahmanem neboli Bohem. Nejvyšším cílem jakéhokoli autentického systému jógy je usnadnit úplné splynutí mezi átman (individuálním Já) a paramátman (univerzálním Já).

PÁRAMITÁ

Spisovně ten, kdo dosáhl druhého břehu“ neboli transcendence. Všeobecně překládáno jako „dokonalost“, pojem páramitá označuje duchovní ctnosti, které Bódhisattva uskutečňuje na své cestě (bhúmi).

PESIMISMUS

Pesimismus (z latinského pessimus „velmi zlý, nejhorší“) je převážně zaujímané stanovisko, které v nás vytváří rezonanci se škodlivými subtilními energiemi z makrokosmu, podle nějž je nadvláda zla, utrpení a nespravedlnosti ve světě nevyhnutelná a které se staví za názor, že odpor vůči tomu je marný a pokrok nemožný. Oproti optimismu je pesimismus obecně vzato odrazem absence duchovního pohledu na věc a znamením krizové situace společností, velkých skupin lidí a osob v těžkých chvílích či v úpadku.

PODEZŘENÍ

Nedůvěra, která znemožňuje rezonanci a empatii, pochybnost o upřímnosti, o poctivosti blahodárných záměrů něčích činů. Označuje-li se jako domněnka velice slabě podložený názor, pak oprávněné obvinění je nezpochybnitelně dokázáno fakty a podezření je legitimní pochybností, k níž vede souběh reálných fakt a vnitřní přesvědčení, že někoho je důvod podezírat (s ohledem na předchozí zkušenosti).

PODVĚDOMÍ

Soubor servomechanismů a nezprostředkovaných zásahů vědomí, zásobárna informací a operací vyvolaných rezonancí, ze kterých se budují stavy vědomí. Zprostředkující systém tvořící část „já“, lišící se však od vědomého „Já“, neboť přetrvává v latentní či implicitní podobě, a zároveň lišící se radikálně od nevědomí. Podvědomí představuje receptivní neboli ženskou stránku, zatímco vědomí (mysl) ve vztahu k podvědomí představuje stránku mužskou, aktivní. Podvědomí je jakýmsi „latentním“, potenciálním vědomím, které je nižší než jasné vědomí, ale existuje současně s ním a věrně mu slouží.

POHOSTINNOST

Pojem pohostinnost pochází z latiny („hospitalis“) a vyjadřuje dobré přijetí a hoštění někoho. Pohostinnost může být pojímána jako soubor norem, chování a postojů, nacházejících se v srdci lidské společnosti, známých a nahlížených jako známka duševní otevřenosti.

POKORA

Pokora (latinsky „humilitas“) je podstatným jménem odkazujícím k přídavnému jménu „humilis“, které lze přeložit jako „pokorný“, ale také jako „na zemi“, „ze země“ nebo „dole“, majícím souvislost i s pojmem „humus“ (země). Je definována jako vlastnost, kdy má osoba s ohledem na své vlastní chyby na sebe pokorný náhled a dobrovolně se podřizuje Bohu a kvůli Bohu i ostatním.

POMLUVY

Pojem označující ubohé jednání lidské bytosti, která ztrácí čas a plýtvá svou psychomentální energií tím, že o někom špatně mluví, aby ho očerňovala nebo haněla. Ten, kdo pomlouvá, prokazuje zbabělost a zlobu a probouzí nebo zvyšuje zlomyslný postoj vůči někomu nebo něčemu.

POTĚŠENÍ

Život lidské bytosti, která je normální, zdravá, vitální, citová a vyrovnaná, se přirozeně a spontánně zaměřuje jednak na pokud možno co nejčastější dosažení maximální radosti a štěstí (sukha), jednak na pokud možno úplné snížení bolesti (duhkha).

NAHORU