a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

PŘIPOUTANOST

Škodlivý psychomentální stav lidské bytosti, která je podmaněná a závislá buď na nějaké osobě, nebo na čemkoli jiném, co je současně něčím nižším. Když se v někom stav připoutanosti usídlí, spoutává a podmaňuje příslušnou lidskou bytost sui generis neviditelnými pouty a způsobuje ztrátu její svobody.

PROTOTYP

Prototyp (řecky protos „prvotní“, „elementární“ a typos „otisk“, „znak“) je hmotný či ideální předmět, který slouží jako prvotní vzor, původní základ, od něhož se vychází při tvorbě série stejných či jemu podobných předmětů, co do látky, obsahu či formy, jeho stavby a funkcí. V dějinách filosofie zaměstnávala definice obsahu a funkce konceptu prototypu převážně zástupce objektivního idealismu.

PRTHIVÍ

Země, obzvláště ve smyslu základního subtilního elementu (tattva). Ve védských spisech představuje prthiví matku všech bytostí a je vzývána současně s nebem. Podle Véd existují 3 typy prthiví, jimž odpovídají tři nebe (paralelní plány). Fyzická země je nazývána bhúmi nebo bhúrlóka (hmotný svět).

PSYCHOMETRIE

Psychometrie (nebo subtilní mimosmyslové vnímání prostřednictvím určitého objektu dostatečně energeticky nabitého) je intuitivní telepatické zachycení určitých informací, které jsou spojené a vyvolané přítomností některých objektů, do kterých byly vloženy modulované subtilní energie.

PURUŠA

„Člověk“ ve smyslu božského, vesmírného a věčného člověka, nejvyšší bytost, jedna ze dvou skutečností uznávaných filosofií sámkhja, jež v puruša spatřuje věčné Já, zásadního božského ducha, absolutno, čisté vědomí.

RADOST

Radost je intenzivní stav duševního a mentálního uspokojení, který se může dostavit z vnějších či vnitřních příčin a který v člověku sílí díky procesu rezonance – díky tomu, že se v jeho mikrokosmu shromažďují specifické subtilní energie radosti a naplnění přijímané z makrokosmu.

RÁKŠASOVÉ

Duchové nebo entity démonického druhu; rozlišují se tři kategorie rákšasů: 1) neškodní duchové jako jsou jakšové; 2) titáni (asurové), nepřátelé bohů; 3) démoni a pekelné bytosti, které žijí na hřbitovech a které terorizují lidské bytosti, jež s nimi mají spřízněnost (aurickou rezonanci).

RASA

Sanskrtské slovo, které se překládá jako „vznešená radost, extatická vášeň“. Intenzivní prožitek nadpřirozeného štěstí, který následuje po stavu splynutí a extatického spojení s božskými energiemi. Tento neobyčejně vytříbený stav nelze s ničím srovnat, jen v nepatrné míře s radostí, kterou cítíme prostřednictvím uspokojení smyslů, a uniká jakýmkoli pokusům o jeho racionální popis.

RATRI

Noc; symbolicky je slovo ratri odvozeno ze sanskrtského slovního základu ra, který znamená „dát“. Esotericky se takové noci přisuzuje význam poskytování štěstí, míru a nepomíjivé blaženosti, které transcendují pomíjivý aspekt (obraz) projeveného.

RETAS

Sperma; v širším významu označuje také odpovídající ženské sexuální výměšky (včetně menstruačních). Retas poutá ve skrytu hmoty (například ve spermatu u muže) obrovskou energii, která musí být prostřednictvím biologické transmutace a sublimace postupně uvolňována, aby umožnila mimořádné urychlení duchovního vývoje.

NAHORU