a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DŮSLEDNOST

Jednání odpovídající určitým božským principům nebo ustanoveným blahodárným zásadám (například jogínským), jež přirozeně vycházejí z určitých aspektů, které nutně vyplývají z výchozích předpokladů. V etické rovině znamená důslednost nezlomné respektování přijatých koncepcí, principů a zvyků.

DŽÍVA

Džíva (život, to co je živé), Odpovídá zhruba tomu, co se v józe nazývá duševno, anebo, jak se říká v Mahábháratě (XII.180.30), „mentálnímu ohni“. Fakticky se jedná o individuální a pomíjivé já (džíva-átman), na rozdíl od nesmrtelného, božského a transcendentního Já (paramátman). Laghu Jóga Vasištha (V.10.18) jej nazývá mysl (čitta), která nezná nejzazší (božskou) Skutečnost a která je proto poddaná utrpení.

DŽÍVANMUKTA

Sanskrtský pojem džívanmukta označuje bytost, která dosáhla duchovního osvobození a která je současně žijícím, velkým mudrcem, krajně duchovně vyvinutou bytostí, která navzdory tomu, že dosáhla vrcholného duchovního dosažení, pokračuje svůj život ve fyzickém těle.

DŽŇÁNAŠAKTI

Pojem džňána pochází z kořene džňá (znát). Znamená všeobecné poznání, duchovní a osvěcující poznání; poznání konečné reality (Boha), transcendentní pochopení základní jednoty mezi átmanem a brahmanem. Cesta džňány (džňánajóga) je cestou čistého intelektu, který usiluje o to poznat Boha.

EGO

V jogínském či duchovním kontextu označuje pojem ego psychologický princip individualizace, skrze nějž si bytost sama sebe uvědomuje částečně a mylně, jako bytost oddělenou od ostatních a od celého makrokosmu. Tato egoistická (částečná, pomíjivá, omezená, bolestná) existence je považována za základ všech lidských zkušeností (všech druhů) utrpení (dukha) a z toho důvodu je ego viděno jako hlavní překážka na duchovní cestě, která nám zahrazuje přístup k nesmrtelnému Já (átman) a k nejvyššímu stavu zbožštění.

EGREGOR

Kolektivní projev záměrů, myšlenek, prožitků a aspirací. Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetická sférická forma, která se utváří v astrálním vesmíru, když se shromáždí dva či více lidí a shodně projevují určitý jasný a pevný záměr.

ÉKÁGRATA

Nepřetržité soustředění veškeré pozornosti na jediný bod (éka), předmět nebo bytost. Situace, v níž jsou téměř všechny mentální a psychické energie soustředěny (shromážděny) převážně kolem jednoho předmětu nebo bytosti.

EMOCE

Převážně duševně-citová odezva celé bytosti, dostavující se spontánně v reakci na určitou situaci. Emoce je výrazná, spontánní reakce celého mikrokosmu člověka na určitou situaci nebo podnět.

EMPATIE

Rezonance umožňující vyšší, subtilní komunikaci. Empatie představuje subtilní vytříbenou rezonanci, která se probouzí a harmonicky sílí praxí jógy a umožňuje kvalitativně vyšší citovou a duševní komunikaci s druhým člověkem, více lidmi souběžně nebo dokonce i s vyšší neviditelnou duchovní bytostí.

NAHORU