a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

INDRA

Nebeský bůh; podle véd je jedním z nejvyšších bohů, i když se narodil z otce a matky (na rozdíl od nenarozených bohů). Panuje nad počasím a nečasy, sesílá déšť, blesk a hrom. Indra je zbožňován jako osvoboditel deště, zdroj úrodnosti a zároveň je obávaný jakožto vládce ošklivého počasí.

INDRIJE

Schopnosti smyslů neboli jinými slovy deset orgánů smyslů a konání, kterými jsou: Pět orgánů smyslů: a) uši, b) pokožka, c) oči, d) nos, e) jazyk; Pět orgánů konání, které vedou k: a) chůzi, b) manuální činnosti nebo zacházení s předměty, c) řeči, d) sexuální funkci a aktivitě umožňující rozmnožování, e) vyměšování.

INFORMACE

Informace je posloupnost signálů, které jsou kombinovány podle určitých přesných pravidel či možností. Často se manifestují v podobě energií o určité specifické vibrační frekvenci. Když jsou tyto signály přeneseny z vysílajícího ohniska nacházejícího se v makrokosmu k příjemci, vyvolávají v něm procesy okultní rezonance, které určitým způsobem stav příjemce ovlivňují.

INHIBICE

Inhibice (z latinského inhibere: „zadržet, zastavit, zabránit“) je základní kortikální proces, protikladný vůči excitaci, s níž v součinnosti tvoří jednotu a společně se podřizují dědičnosti a podmíněnosti. Pojem byl zaveden v neurofyziologii v souvislosti s reflexní aktivitou.

INTELIGENCE

Pojem přítomný od nepaměti v přirozené řeči, s nímž, jak se zdá přišel Cicero, a který z různých úhlů popisuje pronikavou schopnost a specifickou funkci mysli rychle stanovovat souvislosti a vytvářet tvořivá spojení, která pomáhají odhalit pravdu. Inteligence nalézá provázanosti, propojuje významy, bděle rozlišuje, spojuje, shromažďuje a klade vedle sebe to, čím vzájemné vztahy mezi věcmi ve skutečnosti jsou.

INTROSPEKCE

Pohled směřovaný dovnitř k vlastním stavům a vnitřním jevům na rozdíl od extrospekce směřované ven k objektivnímu světu. Pojem označuje dříve než cokoli jiného jevy nebo reálné dimenze psychiky. Při vnímání objektu je obsaženo i vnímání sebe sama jako pozorovatele. Při poznání světa se zapojuje i poznaní sebe sama. Vědomí sebe sama a vědomí světa je neoddělitelné. Vnitřní prožitky spojují nitro s vnějším okolím.

INTUICE

Intuice je schopnost přímo a téměř okamžitě poznat různé aspekty skutečnosti, aniž by člověk potřeboval podložení fakty, pomoc rozumu anebo jiných funkcí diskursivní mysli. Intuice není aktem vůle, ale stavem inspirované pozornosti a vnímavosti. Ne náhodou se hovoří o „ženské intuici“, neboť ženy jsou přirozeně vnímavější než muži a mnohdy projevují toto nadání spontánně.

ÍŠVARA

Individualizace Nejvyššího principu v hypostazi božské osobnosti. Sanskrtský pojem Íšvara ukazuje hypostazi dostupnou chápání co největšího počtu lidských bytostí v jejich vztahu k Bohu, a to „Boha jako osobu“. Íšvara nám dovoluje vnímat zdroj a princip vesmírného projevu, ale musí být bezpodmínečně chápán analogicky a apofaticky (neboli jinak řečeno prostřednictvím negace každého jevového omezení), pokud chceme pochopit nebo se přiblížit Jeho pravé povaze.

JAMA

„Sebeovládání“, první z osmi etap rádžajógy. Tato etapa obsahuje pět morálních postojů, které umožňují harmonické začlenění jogína jak do makrokosmu, tak do prostředí, v němž žije. Jama označuje také boha smrti.

NAHORU