a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ÁTMAN

Nejvyšší nesmrtelné Já. Člověk má dvě já: skutečné nesmrtelné Já, nazývané átman nebo puruša, a relativní, pomíjivé, falešné já, zvané ahamkára. Podle učení jógy není nejvyšší nesmrtelné Já (átman) součástí projeveného objektivního ani subjektivního světa. Je transcendentní, věčné, nezrozené, neměnné a ve věčnosti všemocné a nesmrtelné.

AUM

Tato mantra je tou nejznámější v Indii. Z lehce dostupných manter je hlavně na Východě považována za nevytříbenější mantru, nabízející lidské bytosti duchovní poznání. AUM často používané jako mantrická slabika hraje rovněž důležitou roli v buddhismu (obzvláště ve vadžrajáně). Mantra AUM má mnoho významů, jak co se týká jejího grafického vyobrazení, tak i co se týká základního subtilního zvuku (skutečné tóniky makrokosmu).

AURA

Aura (subtilní energetické pole) představuje souhrn subtilních energií nashromážděných v bytosti jednak prostřednictvím skrytých jevů okultní rezonance® s určitými obrovskými energetickými ohnisky v makrokosmu, jednak působením vnitřních procesů transmutace tvořivě sexuálního potenciálu, následovaných sublimací výsledných energií do vyšších pater bytosti.

AUTOANALÝZA

V józe odpoutané zřetelné a jasné prozkoumávání mysli, spojené občas s meditací, směřované k vlastní osobě s cílem získat objektivní obraz sám o sobě. Je založena na sebeprožívání, sebepozorování a dokonce i vztahování se na jiné bytosti, ty které máme jako vzory. Jejím cílem je zdokonalení způsobů chování.

AUTOSUGESCE

Zvláštní forma sugesce, která začleňuje lidské vlastnosti spočívající v možnosti ovlivňování své vlastní psychiky a fyziologických stavů na základě myšlenky nebo mentálního pevně vizualizovaného obrazu, který vytvoří okamžitě vytříbené jevy rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu.

AVALANCHE

Avalanche efekt (lavina) je v kontextu tantrického milování označení pro jeden z postupů k posílení polarity mezi milenci. Spočívá v tom, že se milenci ihned po milování nebo po provedení sublimace energií do vyšších pater bytosti (anáhata, višuddha, ádžňá, sahasrára) na určitou dobu od sebe oddělí. Díky tomu budou schopni si hlouběji uvědomit energie vzniklé milováním a lépe je ve své bytosti krystalizovat a zhodnotit. Provádění avalanche efektu je mimo jiné nezbytné proto, aby se zabránilo negativním dopadům sekrece hormonu prolaktinu na milostný vztah.

AVALÓKITÉŠVARA

Jeden z hlavních bódhisattvů, který patří do směru, cesty mahájána (velký prostředek). Český překlad jména Avalókitéšvara podle základních východních textů moudrosti je: „Silný pán plný soucitu, který se dívá dolů“ (na nouzi a utrpení tohoto světa) nebo také „Ten, který poslouchá plný milosti bědování světa“.

ÁVARANA ŠAKTI

Božská ženská síla, která umožňuje zastření nebo zahalení do iluze. Ávarana šakti tedy představuje schopnost nevědomosti (avidjá) zastřít a zakrýt Bráhmana (Boha).

AVJAKTA

„Neprojevený“. Označuje to, co je latentní a skryté, to, co ještě nemá žádný tvar. Obecně avjakta znamená subtilní esenciální energii neboli manifestovanou přirozenost (prakrti), která zůstává vždy přítomná, a to i v případě absence veškerých projevů smyslového světa. Odpovídá řeckému pojmu arché.

NAHORU