a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DŽŇÁNAJÓGA

„Jóga moudrosti“. Jedno z hlavních odvětví systému jógy. Džňánajóga je v podstatě shodná s duchovní cestou Védánty, v jejímž popředí stojí duchovní poznání (džňána). Džňánajóga konkrétně spočívá v neustálém rozlišování Nejvyšší skutečnosti od neskutečnosti (tedy od toho, co je pomíjivé nebo to není trvalé), Nejvyššího Já (átman) od všeho, co Nejvyšším Já není (anátman).

DŽŇÁNAŠAKTI

Pojem džňána pochází z kořene džňá (znát). Znamená všeobecné poznání, duchovní a osvěcující poznání; poznání konečné reality (Boha), transcendentní pochopení základní jednoty mezi átmanem a brahmanem. Cesta džňány (džňánajóga) je cestou čistého intelektu, který usiluje o to poznat Boha.

EGO

V jogínském či duchovním kontextu označuje pojem ego psychologický princip individualizace, skrze nějž si bytost sama sebe uvědomuje částečně a mylně, jako bytost oddělenou od ostatních a od celého makrokosmu. Tato egoistická (částečná, pomíjivá, omezená, bolestná) existence je považována za základ všech lidských zkušeností (všech druhů) utrpení (dukha) a z toho důvodu je ego viděno jako hlavní překážka na duchovní cestě, která nám zahrazuje přístup k nesmrtelnému Já (átman) a k nejvyššímu stavu zbožštění.

EGREGOR

Kolektivní projev záměrů, myšlenek, prožitků a aspirací. Tento pojem pochází z řeckého slova „egregorien“, které znamená „bdít na stráži“. Jakýkoli egregor je subtilní energetická sférická forma, která se utváří v astrálním vesmíru, když se shromáždí dva či více lidí a shodně projevují určitý jasný a pevný záměr.

ÉKÁGRATA

Nepřetržité soustředění veškeré pozornosti na jediný bod (éka), předmět nebo bytost. Situace, v níž jsou téměř všechny mentální a psychické energie soustředěny (shromážděny) převážně kolem jednoho předmětu nebo bytosti.

EMOCE

Převážně duševně-citová odezva celé bytosti, dostavující se spontánně v reakci na určitou situaci. Emoce je výrazná, spontánní reakce celého mikrokosmu člověka na určitou situaci nebo podnět.

EMPATIE

Rezonance umožňující vyšší, subtilní komunikaci. Empatie představuje subtilní vytříbenou rezonanci, která se probouzí a harmonicky sílí praxí jógy a umožňuje kvalitativně vyšší citovou a duševní komunikaci s druhým člověkem, více lidmi souběžně nebo dokonce i s vyšší neviditelnou duchovní bytostí.

ENERGETICKÉ POLE

Energetické pole je subtilní prodloužení nebo subtilní sféra vlivu subtilního energetického těla. Je úspěšně používáno v psychickém vnímání na dálku, kde může být bleskově přemísťováno pomocí astrálního putování. Podobně jako i fyzické vitální energetické nebo éterické tělo i astrální tělo je obdařeno složitými obaly složených z jemných kanálků (nádí).

ENERGIE

Tajemná síla produkující změnu. Tento pojem pochází z řeckého slova „energeia“, které znamená „projevené v působení“. Je rovněž blízký řeckému slovesu „energein“, jež lze přeložit jako „jednat“, „působit“, a složenému řeckému slovu „energon“, které se překládá jako „v činu“, „v činnosti“.

NAHORU