a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SYMPATIE

Sympatie (latinsky „sympathia“) vyjadřuje přitažlivost, tíhnutí, spřízněnost, kterou někdo cítí vůči jedné nebo více osobám, nebo kterou v někom vzbuzuje; náklonnost.

SYNTÉZA

Syntéza je komplexní intelektuální operace, kterou spojujeme v jednotném, sourodém a velmi dobře strukturovaném celku různé vědomostní prvky, které již máme o určitém poli zájmu. Syntéza je operace protikladná analýze. Úspěšnou syntézou vzniká košatý, nevýslovný celkový vhled do určitého pole našeho poznání, čímž se rodí globální vnitřní pohled na všechny naše zkušenosti určitého typu, které jsme až do té chvíle shromáždili.

SYNTONIE

Syntonie, syntonizace je harmonizování vnitřních aurických vibrací do rezonance s blahodárným okolním prostředím makrokosmu nebo harmonizování aurických vibrací dvou nebo více bytostí. Vyrovnanost a přizpůsobování bez rušení, vyplývajícího ze spojení dvou, tří nebo více kmitočtů vibrací za účelem společného vytvoření dokonalé harmonie.

TAKT

Člověk, který má takt, je přívětivý, pozorný a zdvořilý, aniž by byl podlézavý. Věnuje každému takovou pozornost, jakou si zaslouží. Umí okamžitě rozpoznat hodnotu lidí a vycítit, jakou hodnotu přisuzují sami sobě. Respektuje pravidla chování a vlídnost považuje za společenskou nezbytnost. Snaží se mluvit uhlazeně a vhodně odstiňovat své myšlenky.

TAKTIKA

Plán, účinná metoda; vrozená nebo získaná schopnost nebo jinými slovy jogínovo mistrovství inteligentním a blahodárným způsobem kombinovat činnost zdrojů a prostředků, kterými disponuje, s různými specifickými postupy a technikami jógy, aby dosáhl v co nejkratším čase a s maximální účinností vytyčeného cíle (duchovního završení).

TAMAS

Jedna ze tří základních tendencí (gun), princip nejasnosti a inercie v přírodě, který zajišťuje fyzickou stabilitu hmoty. Aulukya navrhl teorii podobnou atomové teorii, která popisuje nepřetržitosti hmoty. Podle ní by bez tamasguny neexistovalo nic pevného, neboť tamas způsobuje, že všechna hmotná tělesa zůstávají v čase pořád stejná. Bez tamasguny by neexistovala ani přítomnost, jak ji známe, pouze minulost a budoucnost. Tamas propůjčuje hmotným tělesům statickou povahu, je faktorem soudržnosti, bez nějž by svět, nemohl tak jak ho známe existovat.

TANMÁTRA

„Původní látka“. Základní princip, základní kvalita nebo základní subtilní prvek, z něhož vychází odpovídající hrubý prvek. Existuje pět tanmáter (zvuk, dotek nebo hmat, tvar nebo zrak, chuť a čich), přičemž každá z nich je základní kvalitou jednoho z pěti hrubých prvků (mahábhúta), které se z tanmáter odvozují: éter (nebo prostor, ákáša), vzduch, oheň, voda a země.

TANTRA

Tkanina, osnova, vztah, setkání. To je definice slova tantra. V souladu s Védami, Upanišady, Puránami a Bhagavadgítou tantra tvoří součást sanátanadharmy, věčného náboženství Indů. Ústředním tématem tantry je božská energie neboli tvořivá síla šakti, která v podobě bohyně (déví) ztělesňuje ženský aspekt jakéhokoli božstva

NAHORU