a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

VARNA

Barva, charakteristika, rozdílnost, kasta. Ve smyslu kasty popisuje společenskou strukturu zavedenou v Indii Árijci. Toto rozvrstvení společnosti obsahuje 4 hlavní kasty.

VARUNA

„Vesmírný“ ze sanskrtského kořene varas (vzdálený, prostorový); má také význam oceán a slunce. Varuna je jedním z nejstarších védských božstev, zosobněním vesmírného nebe, stvořitelem a ochráncem nebe a země, králem vesmíru, bohů a lidí, nejvyšší božství, těšící se obzvláštnímu uctívání.

VASIŠTHA

Byl proslulým svatým, zasvěcený bráhmanem a autorem Rgvédu VII. Je známý pro boj, který vedl se sv. Višvámitrjou, který byl narozený ve kšatrijské kastě (kastě bojovníků). Jejich spor odráží boj o svrchovanost mezi bráhmany a kšatriji. Kšatrijové byli moudří vládci, kteří odmítali příkazy od kněžstva, často plného pýchy a domýšlivosti. 

VĚČNOST

Božská skutečnost mimo čas. Věčnost je bezčasová, čímž se liší od nesmrtelnosti, která znamená neomezeně dlouhý život. Ve stavech mimořádného duchovního povznesení, kdy se pozdviháme k vrcholům extatického štěstí kosmického vědomí, se dotýkáme věčnosti. Dojem věčnosti můžeme zažívat i jako plnou přítomnost v okamžiku „teď“. Tento okamžik je pohyblivý obraz věčnosti.

VÉDA

Doslova „základní poznání“, „posvátná nauka“. Rodové jméno nejstarodávnějších textů indické moudrosti. Ortodoxní hinduisté jim přisuzují nadpřirozený, inspirovaný původ a nejvyšší autoritu božské podstaty.

VÉDÁNTA

Konečná syntéza moudrosti Véd, soubor hlubokých inspirovaných úvah a božských duchovních zjevení, která se týkají Absolutna nebo Boha (brahmana) a která popisují také základní božskou povahu člověka (átman) a základní vztahy mezi nimi.

VĚDOMÍ

Nejzazší identita bytosti. Povaha vědomí byla v průběhu dějin starobylého jógového systému jedním z hlavních námětů jeho reflexí. Mnoho jógových škol se shoduje na transcendentním pojetí mysli a zastává názor, že vědomí není produkt omezeného sepětí mysl-tělo a tím méně pouhým výplodem mozku. Má se za to, že jeho transcendentní povahu je možné metafyzicky „pochopit“ prostřednictvím vědomí samotného a že nejobjektivněji ji lze „ověřit“ prostřednictvím nejvyšších jogínských stavů kosmického vědomí.

VĚNOVÁNÍ

Obětování plodů činností ve prospěch hlubokého duchovního spojení s Bohem Otcem. Nabídneme-li plody svých činů Bohu a On naše upřímné věnování přijme, stáváme se nástroji jeho projevu; následný čin pak už není doopravdy náš, protože skrze nás jedná sám Bůh, jemuž jsme čin i jeho výsledky věnovali. Věnujeme-li něco Bohu a On naše věnování přijme, povede nás, bude nás inspirovat a bezprostředně podporovat.

VĚRNOST

Z duchovního hlediska vysoce ceněná schopnost člověka udržet si stálost v postojích vůči sobě, druhým, vůči určitým morálním a duchovním principům, nebo vůči společenskému postavení; stálost v přesvědčeních, citech a víře; dodržování závazků, které byly přijaty s respektem k ostatním lidem, k milované bytosti, k danému slovu; oddanost; pevnost v tvrzeních a v uplatňování vyšších životních zásad; přesnost v popisu stavu věcí či existující skutečnosti.

VESELOST

Kladná posilující emoce primární povahy, pro niž je příznačný stav dobré nálady a vnitřní spokojenosti; je opakem smutku a v člověku se objevuje díky procesu vitální a duševní rezonance s určitými blahodárnými, harmonickými subtilními energiemi z makrokosmu. Tato emoce může být vyvolána mnoha příčinami: vykonáním intelektuální aktivity, naplněním nějaké tužby, příjemným překvapením, atd.

NAHORU