a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

JÓGA

Pojem jóga v sanskrtu znamená „spojení“, „sjednocení“, „nevýslovné splynutí“. Jóga je tradiční východní věda kodifikovaná kolem 1. stol. př. Kr. a založená na tradicích starobylé moudrosti. Cílem jógy je dosažení a udržení jogínova spojení s Bohem, jeho harmonické začlenění do vesmíru a probuzení latentních paranormálních sil.

JÓNI

Prvotní zdroj všeho Stvoření. V sanskrtu slovo jóni znamená „opora“, „původ“, „zdroj“ a je odvozeno ze slovesného kořene „ju“, jenž znamená „sjednocovat“ nebo „upevňovat“. Je to pojem se širokou škálou významů: „prvotní příčina“, „pramen všeho stvoření“, „domov“, „pochva“ apod. Graficky je jóni obecně znázorňována jako trojúhelník obrácený špičkou dolů, chápaný v tantrismu jako okultní diagram vagíny, symbolizující vesmírné mystérium Stvoření.

KÁLA

Doslova „čas“. Jiné jméno přisuzované Jamovi, bohu smrti. V Atharvavédě, je čas jakožto tajemná energie vzýván jako počátek a zároveň vládce všech věcí: „je tím, kdo umožňuje jejich zjevení a zároveň neustále objímá světy. Je otcem všech věcí a bytostí. S výjimkou Boha (nejvyššího absolutna) neexistuje vyšší síla.

KARMA

Sanskrtské slovo karma je odvozeno ze slovesného kořene „kri“ a znamená „čin“. Pojem karma, používaný duchovními školami Indie, obecně označuje zákon příčiny a následku, s veškerým svým uplatněním v nekonečném souhrnu stavů bytosti.

KAUZÁLNÍ VESMÍR

Tělo kauzální bytosti je součástí kauzálního vesmíru. Kauzální (neboli příčinné) tělo je tělo příčin čili „semen“. Říká se mu tak, neboť je příčinou fyzického neboli hrubého těla a subtilního, astrálního těla. Astrální a kauzální těla jsou stálá; existují a působí společně.

KINESTEZIE

Kinestezie (z řeckého kinesis – pohyb a aishesis – dojem) je vědomé vnímání polohy a pohybů těla a jeho částí. Kinestezie založená v r. 1826 přináší pojem propriocepce a dokazuje často, že různé motorické neshody nejsou zapříčiněny blokacemi vnitřních cest, ale jemných cest.

KOMPLEX

Pojem označující souhrn prožitků a osobnostních rysů s velice intenzivním citovým nábojem (který vytváří procesy rezonance s určitými subtilními energiemi z makrokosmu odpovídajícími specifické povaze daného komplexu), který je uváděn v činnost více méně obecnými událostmi, situacemi, lidskými vztahy, atd., frustrující povahy.

KONEČNÁ BOŽSKÁ PRAVDA

Slovo pravda má spojitost s latinským „veritas“. Ve staré řečtině existuje pro slovo pravda výraz „alétheia“ (který má z etymologického hlediska význam „nezapomínání“, protože je složen ze slova „léthé“ (zapomínání) a záporky „a“, ale který se používá ve smyslu „realita“, „odhalená pravda“).

NAHORU